Hinduismus

Indie, Indové a hinduismus
Indie, dnes druhý nejlidnatější a kulturně a jazykově nejrozmanitější stát světa, prošla velice dlouhým a složitým náboženským vývojem, ovlivněným kulturní diverzitou i četností a různorodostí populace. Tradičně si Indii spojujeme s kastovním systémem rozdělujícím společnost do čtyř kast: bráhman
i (knězi), kšátrijové (válečníci), vaišjové (obchodníci) a šúdrové (řemeslníci). Podružnou sekcí společnosti byli tzv. nedotknutelní, zřejmě potomci původních drávidských obyvatel. Protože právě bráhmani psali náboženské texty a řídili kult, historický hinduismus, tak jak je zaznamenaný ve svatých knihách, není hinduismem všech, ale pouze hinduismem bráhmanů. Lidový hinduismus, tak jak byl praktikován jinými kastami, se v mnoha ohledech lišil a liší od níže uvedeného popisu a do větší míry využíval animismu, magie a polyteismu ale také radosti ze života než asketické, elitářské proudy obsažené např. v Upanišádách. Proto první období hinduismu také nazýváme brahmanismem (do počátku prvního tisíciletí n.l.) a hinduismem nazýváme pak spíše lidové náboženství vzniklé zejména na základě Bhagavadgíty a bhaktivédanty. Dnešní hinduismus v sobě zahrnuje celou řadu různorodých proudů, sekt a hnutí a představuje spíše kulturní či kulturně-náboženský okruh než jedno, jasně definované a kodifikované náboženství jako islám či judaismus.

Hinduismus v historické perspektivě
Podobně jako judaismus i to, co je dnes nazýváno hinduismem, prošlo velice dlouhým vývojem. Do určité míry můžeme říct, že za tímto slovem se krývá několik filozofických či dokonce náboženských systémů, vyvíjejících se jeden v druhý, překrývajících se, větvících se a znovu konvergujících, zanikajících a nově vznikajících. Počátky hinduismu se kladou do období příchodu Arjů (od slova árja - člověk, srovnej s keltským airig - člověk) na přelomu 2. tisícil
etí př. n. l. do oblasti horního Indu (dnes Paňžáb). V této době dochází k synkretismu indoevropského náboženství Árjů a místních náboženství. Původní bůh stvořitel Djauspitar (Bůh Otec, resp. Otec Nebes) ustupuje do pozadí, časem mizí úplně, na jeho místo nastupují další generace bohů, které později potkává podobný osud.

Védské období
Nejstarší bohové jsou označovaní jako
asurové: Varuna - bůh vládce, Agni - bůh ohně aj. Objevují se první tzv. védské texty (Véda - vědění, moudrost), celkem čtyři: Rg-véda, Sáma-véda, Jadžur-véda a Atharva-véda (cca. 1500-1200 př.n.l.). Z nich zejména Rg-véda a později Atharva-véda mají největší dopad na následující filozofický vývoj hinduismu. V Rg-védě se objevují pojmy jako rta (řád světa a vesmíru, srovnej egyptský maat a židovské chochma) a májá (změna k horšímu i lepšímu - později se význam mění na “iluzi”). Varuna je chápán dvojznačně, jako strašlivý vládce, kouzelník a zároveň jako had Vrtra. Mitra, druhá tvář Varuny, je mírný, laskavý, kněžský. Nejoblíbenějším bohem Rg-védu je však Indra - válečný hrdina a zároveň plodná síla, obdoba germánského Thora, slovanského Peruna, římského Jupitera. Indra ve vítezné bitvě porazí hada Vrtru, oddělí zemi od oblohy a vypustí do světa vodu. Agni je strážcem ohně, někdy ztotožňován se sluncem a obětmi, později s všeprostupující energií. V mýtu se objevuje i osoba Mátarišvanova - obdoba řeckého Prométhea. Další bohové jako Ušas, dcera Nebe, Váju, bůh větru, Pardžanju, bůh bouře atd. také postupem doby ustoupili do pozadí. Jiní bohové, ve védských textech zmínění jen okrajově, později nabývají na zásadním významu. První z nich, Višnu je popisován jako spojenec Indry, laskavý bůh. Druhý, Rudra-Šiva (později znám už jen jako Šiva) se postupně z Pána divé zvěře a zlých sil stává nejvyšší bůh, zejména v lidovém náboženství.

Védský kult se vyvíjel spolu s náboženskými představami. Původní kult neznal svatyně, rituály se odehrávaly v domácnostech nebo na přilehlých travnatých prostranstvích. Domácí rituály vedl pán domu (grhapati). Slavnostní rituály byly provozovány obětníky. Největším svátkem či rituálem přechodu na úrovni jednotlivce byla tzv. upanajana - iniciace prostřednictvím učebního pobytu u bráhmana - rituální znovuzrození - toto samozřejmě platí jen pro členy kasty bráhmanů. Součástí kultu byly i oběti, zvířecí i lidské. Nejvyšší obětí byla koňská oběť, tzv. ašvamédha, popř. lidská oběť, tzv. purušamédha. Obřad měl očistný charakter, spojen s cyklickým chápáním roku a nutností každoroční obnovy vesmíru.

Védy rozlišují mezi čtyřmi typy kosmogonií: stvoření světa oplodněním prvotních vod, stvoření rozkouskováním prvotního obra Puruši, stvoření z jednoty-celosti, bytí a nebytí a s tvoření oddělením nebe a země. Ve všech hraje roli motiv oplození (viz. falické symboly spojené s kultem Šivy). Zajímavé je metafyzické pojetí stvoření jako stvoření z bytí a nebytí, tento dualismus, či tato jednota protikladů je charakteristická pro další myšlenkový vývoj hinduismu. Lidé jsou potomky prvotního páru, Nebe a Země, prvním člověkem byl Manu. Obecně můžeme říci, že Védy nám dávají obraz polyteistického náboženství, založeného na domácím a kolektivním kultu formou obětí, odosobněného kultu, ve kterém je člověk pouze služebníkem. Védy obsahují zárodky pozdější mystiky a chápání stvoření, nicméně spíše se podobají prvotním mýtům o stvoření, ne nepodobným nejstarším podobám judaismu či jiných indoevropských náboženství (Slované, Keltové, Germání, Řekové, Římané atd.)

Bráhmany
Náboženské texty sepsané v letech 1000-800 př.n.l. se označují jako bráhmany. V nich se zdůrazňuje zejména učení o oběti, obětování již není pouze úkonem o uctění bohů ale stává se cestou, způsobem jak dosáhnout jednoty. Pradžápati, Pán tvorstva, stvořil svět svým žárem či nutností plodit. Při tomto aktu se vysílil, musel být obnoven. Obětování v ohni,
se kterým byl Pradžápati ztotožněn, se stalo způsobem symbolické rekonvalescence či rekonstrukce světa, od zbudování oltáře po obětování, a to nejen vesmíru ale také jednotlivce. Objevuje se nová myšlenka: átman - duchovní a nezničitelná osoba, duše. Obětováním ji člověk znovu spojuje se svým tělem, po smrti si tak zajišťuje další život. Do určité míry je také átman ztotožněn s bráhma (věčný a neměnný základ všeho bytí, Pradžápati). V souvislosti s pojetím aběti se také začínají vyvíjet techniky askeze (tapas) zaměřené na zažehnutí vnitřní záře (napodobení Agniho-Pradžápatiho) - tvořivé a vykupující energie. Vyvíjí se dýchací techniky apod. Askeze však nebyla jedinou formou kultu. Objevovali se různí extatikové a sexuální styk hrál také určitou úlohu (např. rituální spojení s prostitutkou aj.). Na druhou stranu ovšem asketové žili na okraji společnosti a dokázali ovlivnit další vývoj náboženského myšlení natolik, že askezi přejímá hinduismus jako dominantní cestu k vykoupení. Člověk musí odejít “do lesa”, aby se mohl zcela oddat meditaci. Zároveň se pomalu upouští od oběti (srovnej přechod od Doby králů do Doby proroků u judaismu).

Upanišady
V letech 800-400 př.n.l. se objevují tzv. upanišady, náboženské texty, které dosti zásadně mění původní pojetí náboženství. Před-buddhistických textů je pět, dnes již 108. Těchto pět původních upanišád bylo: Čhándógja, Brhadáranjaka, Aitaréja, Kaušítakí a Taittiríja. Přenášejí pozornost od kultu a veřejného rituálu k osobní duchovní práci jednotlivců. Sled příčin a následků, který mě
lo přetnout obětování, byl uzavřen v kruh - átman, ač obětí sjednocený stále nesl s sebou balík skutků a následků, které musely dojít realizace - objevuje se tedy koncept reinkarnace - tvz. sansára. S ní je spojen koncept tzv. karmy, tedy souvislosti mezi skutky (původně zejména rituálního charakteru) a jejich následky. Člověk, pokud chce uniknout věčné reinkarnaci, musí se stát rši, tedy hledajícím pravdu. Rši již nepříkládá váhu bohům ani rituálu - zpochybnění tradičního kultu. Život začíná být nahlížen pesimisticky, jako utrpení a iluze (májá) - každý skutek má následek, který prodlužuje sansáru. Vysvobození (mokša, mukti) přichází tehdy, pokud si rši uvědomí svou nevědomost (ávidjá).

Upanišády také již velmi konkrétně formulovaly jednotu átman-brahma. Prvotní bytí, brahma, prostupuje vše, átman je zlomkem brahmy. Osvobození - mokša - nastává, když si jedinec uvědomí tuto skutečnost. Po smrti se átman toho, který prozřel, spojí s brahmou - podle některých s ní splyne, podle jiných si zachová svou osobnost, podle dalších zůstane oddělen.

Krize, reforma a pluralizace hinduismu
Přelom a krize náboženského myšlení přichází s ateistickou a materialistickou kritikou buddhistů. Ve stejné době se pod vlivem Buddhova současníka Mahávíry odštěpuje džinismus (viz níže). V tomto směru je nutné Gautamu Buddhu i Mahávíru chápat jako součást reformního proudu upanišád. Z upanišád se v
yvinuly jiné brahmanské systémy, které narozdíl od buddhismu zůstaly součástí hinduismu: sánkhja a jóga, které ovšem mají s buddhismem Gautamy Buddhy (méně již se současným buddhismem) mnoho společného. Pojem védanta označoval původně upanišady, později začal být používán pro směr vymezující se proti jiným daršanám (směrům), zejména proti józe a sánkhje. Védanta popřela mnohost duší, je jen jeden átman a jedno brahma a jsou totožné. Sankhja svůj dualismus založila na konceptu prvotní hmoty (prakrti) a netečného puruše, duchovní sílu, která nečinně přihlíží, nemá vlastnosti ani vůli. Tvořivým prvkem je právě prakrti. Sánkhja je ateistická, pro ni svět není mája, opravdu existuje a bude existovat do té doby, dokud budou neprobuzené duše. Probuzení spočívá v uvědomění si nečinného átmana (metavyzické poznání) - po tomto prozření se postupně rozplyneme do prakrti, smrtí se toto rozplynutí dovrší, átman splyne s purušem. Sákhja používá techniky zejména asketické. Jóga si uchovala určité teistické prvky (uznává nejvyššího boha Íšvara), k dosažení poznání používá jiné techniky (zákazy, příkazy, meditace, cvičení - dechová, ásany aj.). Bůh Íšvara není stvořitelem, pomáhá lidem, kteří již jógu praktikují. Nejvyšším druhem poznání je samádhi, splynutí s předmětem poznání. Po dospění do tohoto stavu může jogín získat nadpřirozené síly (létat, stát se neviditelným aj.). Konečné osvobození je vysvobození puruše z osidel prakrti, intelekt se rozpouští zpět v prakrti, jogín už pouze je.

Proti nihilismu raných upanišád a buddhismu se postavil nový důraz na boží přítomnost. Ten je patrný zejména v Bhagavadgítě (šestém zpěvu eposu Mahábhárata) - vnikal někdy mezi lety 400 př.n.l. a 400 n.l. Rámcovým příběhem Bhagavadgíty je válka znepřátelených ač příbuzných rodů. Zde se Kršna, vtělení boha Višnua, zjevuje jednomu válečníkovi, Ardžunovi. Na protější straně stojí Šiva. Kršna Ardžunovi vysvětluje smysl stvoření a možné cesty k vysvobození. Zásadním přínosem Bhagavadgity bylo, že sjednotila předchozí zdánlivě protichůdné směry: sánkhju i jógu. Zdůraznila ovšem rituální uctívání Kršny (Višnua) a láskyplnou oddanost k němu (bhakti). Do kultu se vrací znovu oslava božství a života - cesta uctívání Kršny je narozdíl od ostatních asketických směrů otevřená pro všechny - klíčové pro lidové náboženství. Člověk tedy může přispět ke svému vysvobození na základě svých činů, jichž ovšem musí být pouhým nezúčastněným divákem - člověk se musí vzdát plodů svých skutků. Člověk také musí plnit svůj úkol na zemi (souhlas s kastovním systémem). Špatným skutkem není účastnit se světského života, ale věřit, že tento život má svou vlastní a na Kršnovi nezávislou existenci. Vesmír je nyní znovu obydlen bohem a vesmírné události jsou výrazem boží vůle.

Koncem prvního tisíciletí n.l. se prosazuje tzv. advaita védanta, filozofický směr propracovaný zejména Gaudapádou a Šankarou. Je to směr brahmanský, elitní. Hlásá, že existuje pouze jeden princip (átman-bráhman), svět není stvořen, je prostě jen jeden z mnoha aspektů tohoto principu, nezačíná a ni nekončí, pouze je. Existuje nejvyšší bůh (Íšvara) i duše (džíva) ale oba jsou produktem májá, jsou aspekty bráhmy, iluze.

Další reakce jako višnuismus dále personifikovaly božský princip. Višnuisté uctívali boha Višnua jako boha který se zajímá o dění na zemi, pomáhá jim v boji proti zlým silám a v převtělení (avatár) jim na zemi sám pomáhá. Tantrismus naopak zdůraznil světské, zejména sexuální prvky, jako analogii pro spojení vesmíru a toků energie. Od roku cca. 1200 začíná Indii dobývat islám a později i křesťanství. Dnes je Indie multikulturní a multináboženskou zemí. K uvedeným směrům je nutné přidat také džinisty, síkkhy aj. Lidový hinduismus je protkán animismem, polyteismem, magií a slavnostmi plodnosti (kult Šivy). Velkou roli také hrají bohyně (např. bohyně smrti Kali, bohyně domácího štěstí Lakšmí, bohyně zabíječka démonů Durga aj.). Asketové, poutníci a svatí muži jsou uctíváni všude po Indie a často jsou jejich nadpřirozené síly námětem lidových příběhů. Pojetí posmrtného života se také dosti liší od metafyzických představ upanišád o splynutí s brahmou. Posmrtný život je chápán spíše jako ráj, přítomnost Kršny, ženy jako společnice atd.

Ženy hrály obecně v indické společnosti podřadnou úlohu a více méně neměly naději na vysvobození. Jejich jedinou nadějí bylo narodit se znovu jako muž. Na druhou stranu, bhaktivédanta čili oddanost Kršnovi umožňuje i ženám, ač pouze jako společnicím Kršny, také dosáhnout určitého vykoupení.

Současný hinduismus
V současném hinduismu jsou patrné tři hlavní proudy. Jeden proud uctívá především boha Višnua a jeho avatáry, ke kterým patří také Kršna. Druhý proud uctívá Šivu v jeho mnoha podobách. Právě se Šivou se pojí tzv. falický kult (lingamy). Vedle Šivova a Višnuova kultu pak existuje velmi populární uctívání manželek jejich avatárů jako např. bohyň Kálí a Durgy (manželky Šivovy) či bohyň Lakšmí (Višnu) a Sarasvatí (Brahma). Jedním z nejpopulárnějších hinduistických bohů je Šivův syn Ganéša, který hraje roli jakéhosi prostředníka a ochránce.

Vedle sebe existují jak filozofické a asketické systémy, tak systémy bhaktické či lidové. Potulní asketové (sannjásinové), svatí muži, učitelé (guru) a kazatelé (svámí) jsou vedle bráhmanů všudypřítomní. Centrem hinduistické obřadnosti jsou chrámy (mandira), svatyně na posvátných místech (v horách, u pramenů, u Gangy, u některých stromů aj.) a domácí svatyně pro soukromý kult (pudžá). Největším svátkem je diválí - svátek světel, radosti a štěstí, kdy se také udělují drobné dárky.

Náboženství vzešlá z hinduismu

Džinismus

Džinismus je odvozen od slova "džina", které je více méně obdobou buddhistického "buddha", tedy "ten, který se vysvobodil z věčného cyklu reinkaranací". Za jeho zakladatele je považován Vardhamána, zvaný Mahávíra ("velký vítěz"), současník Buddhův (6. - 5.st. př.n.l.). Podobně jako Buddha byl Mahávíra ze zámožné rodiny a do svých 28 let žil jako princ. Pak opustil rodinu i veškerý svůj majetek a stal se asketou. Osvícení dosáhl ve 42 letech a poté kázal a budoval nové náboženství. V pojetí džinistů byl Mahávíra posledním tírthankarou, velkým duchovním učitelem a vůdcem.

Džinismus je ateistický a hlásá věčný vesmír a všeprolínající dualismus duchovních elementů (džíva) a hmotných elementů (adžíva). Na rozdíl od buddhismu tyto elementy podle džinismu skutečně existují. Pravé poznání umožňuje odhalit skutečnou podstatu věcí a vidět svět takový, jakým skutečně je. Po dosažení této úrovně čirého poznání je člověk vysvobozen z věčného cyklu znovuzrození. K vysvobození může jedinec dojít jen velice přísnou askezí a zejména hlubokou úctou ke všemu živému a důrazným uplatňováním principu nenásilí (ahimsa). Mezi základní etické normy patří:
a) zákaz zabíjení všech živých tvorů
b) nelhat a zbavit se hněvu, chtivosti, strachu a veselí
c) nebrat, co nebylo dáno
d) celibát a abstinence
e) vzdát se veškerého hmotného majetku

Reálný džinismus je rozdělen do dvou hlavních sekt: digambarové a švétambarové. Digambarové jsou přísnější ve své askezi a odmítají účast žen, ideové rozdíly jsou ale minimální. Mniši a laici žijí odlišně. Pro laika platí šest základních povinností, které musí splnit každý den ve formě rituálu (duševní vyrovnanost a sebeovládání demonstrované nehybným stáním necelou hodinu, velebení tírthankarů, uctění učitelů, pokání a příslib správného života, odříkání vyjádřené specifickým postojem a slib vzdání se všech slabostí a chyb). Mniši žijí podle mnohem přísnějších principů absolutní chudoby, odříkání a pokory. Džinistů je cca. 5 miliónů.

Koncept nenásilí (ahimsa), ovlivnil i hinduismus. Jeho známým zastáncem byl višnuista Mahatmá Ghándí. Jeho satjagraha, síla pravdy, bylo učení tolerance, nenásilí a pokory.

Sikhismus

Sikhismus je dalším náboženstvím vzešlým z hinduismu. Vznikl na přelomu 15. a 16. st. v severoindinckém Paňdžábu jako syntéza islámu a hinduismu. Jeho zakladatelem byl hinduistický kupec a filozof Guru Nának. Nának z islámu přejal smířlivější pohled na lidský život a materiální svět a také přísný monoteismus. Základním principem sikhismu je věta "Existuje Jediná podstata a její jméno je Pravda". Toto nejvyšší božství nikdy nebylo inkarnováno na zemi, nemá fyzickou podobu a zahrnuje v sobě všechny ostatní bohy a víry. Zároveň ale z hinduismu ponechal učení o karmě a sansáře. Nának popřel kastovní systém, protože věřil v rovnost všech lidských bytostí. Nehlásal ale askezi ani nepopíral svět. Jeho mravní kód je velice jednoduchý:
a) naslouchej božímu slovu,
b) měj víru a
c) pln lásky konej v souladu s ní.
Vysvobození z věčného cyklu znovuzrození přijde prostřednictvím boží milosti, ne poznáním pravého jsoucna. Tehdy jedinec splyne s božstvím. Praktická morálka klade důraz na poctivou práci, sdílení s ostatními a víru.

Nánaka následovalo devět dalších guruů. Poslední guru Góbindh Singh dal sestavit posvátnou knihu Guru Granth Sahib, která měla nahradit lidské vůdce. Po jeho smrti již další guruové nepůsobili, jejich roli převzal Granth. Singh také vytvořil ze sikhské obce elitní bojovou jednotku Chálsa, která měla bránit víru. Zavedl také pět sikhských symbolů (hřeben, nestříhané vlasy a vousy, ocelový náramek, krátké kalhoty a malý meč). Přes Nánakovo prvotní učení o míru a lásce vedla Chálsa několik válek proti Britům a později také proti indické vládě za samostatnost Paňdžábu. Hlavním náboženským střediskem Sikhů je zlatý chrám v Amritsaru. Všichni sikhští muži mají jako příjmení Singh ("lev") a ženy Kaur ("princezna"), muži nosí turban. V lidovém sikhismu se stali předmětem uctívání zejména Guru Nának a jeho devět následníků.

Literatura:
BHABAVADGÍTA.
BONDY, Egon. Indická filozofie. Praha: Vokno, 1991.
KOL. aut. Lexikon východní moudrosti: buddhismus, hinduismus, taoismus, zen. Praha: Votobia, 1996.
KNIPE, David M. Hinduismus: experimenty s posvátnem. Praha: Prostor, 1997.
JORDAN, Michael. Tajemný svět Asie: rituály, náboženství, filozofie. Praha: Knižní klub a Balios, 2000.
PREINHAELTEROVÁ, Hana. Hinduista od zrození do zrození. Praha: Vyšehrad, 1997.
SINGH, Nikky-Guninder Kaur. Sikhismus. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998. http://www1.osu.cz/home/macha/predmety/sn/hindu.htm