Sri Balabhadra-stotra-kavaca

 

The Prayer and Armor of Lord Balarama

 

from Garga-samhita

 

Text 1

 

duryodhana uvaca

 

gopibhyam kavacam dattam

gargacaryena dhimata

sarva-raksa-karam divyam

dehi mahyam maha-mune

 

duryodhana uvaca-Duryodhana said; gopibhyam-to the gopis; kavacam-the

armor; dattam-given; gargacaryena-by Garga Muni; dhimata-intelligent;

sarva-raksa-karam-giving all protection; divyam-transcendental;

dehi-please give; mahyam-to me; maha-mune-O great sage.

 

Duryodhana said: O great sage, please give me the transcendental

Balarama-kavaca, which wise Garga Muni gave to the gopis, and which

gives all protection.

 

Text 2

 

sri-pradvipaka uvaca

 

snatva jale ksauma-dharah kusasanah

pavitra-panih krta-mantra-marjanah

smrtvatha natva balam acyutagrajam

sandharayed dharma-samahito bhavet

 

sri-pradvipaka uvaca-Sri Pradvipaka Muni said; snatva-bathing; jale-in

water; ksauma-dharah-wearing clean cotton garments; kusasanah-sitting

on a kusa grass mat; pavitra-panih-clean hands; krta-mantra-marjanah-

purified by mantra; smrtva-meditating; atha-then; natva-bowing;

balam-to Lord Balarama; acyutagrajam-the elder brother of Lord Krsna;

sandharayet-should meditate; dharma-samahitah-concentrating;

bhavet-should be.

 

Sri Pradvipaka Muni said: After bathing and dressing in clean cotton

garments, a person should sit on a kusa-grass mat, purify his hands

with mantras, bow down, and with fixed intelligence meditate on Lord

Krsna's elder brother, Lord Balarama.

 

 

Text 3

 

goloka-dhamadhipatih paresvarah

paresu mam patu pavitra-kirtanah

bhu-mandalam sarsapavad vilaksyate

yan-murdhni mam patu sa bhumi-mandale

 

goloka-dhamadhipatih-the master of the realm of Goloka; paresvarah-the

supreme controller; paresu-among all controllers; mam-me; patu-may

protect; pavitra-pure; kirtanah-glories; bhu-mandalam-the circle of

the earth; sarsapavat-like a mustard seed; vilaksyate-is

characterized; yan-murdhni-on whose head; mam-me; patu-may protect;

sa-he; bhumi-mandale-in the circle of the earth.

 

May Lord Balarama, who is the master of Goloka, who is the supreme

controller of all controllers, and whose fame is spotless, protect me.

May Lord Balarama, who on His head holds the earth as if it were a

single mustard seed, protect me in this world.

 

Text 4

 

senasu mam raksatu sira-panir

yuddhe sada raksatu mam hali ca

durgesu cavyan musali sada mam

vanesu sankarsana adi-devah

 

senasu-among armies; mam-me; raksatu-may protect; sira-panih-who holds

a plow in His hand; yuddhe-in battle; sada-always; raksatu-may

protect; mam-me; hali-holding a plow; ca-and; durgesu-in fortresses;

ca-and; avyat-may protect; musali-holding a club; sada-always; mam-me;

vanesu-in forests; sankarsana-Lord Balarama; adi-devah-the Supreme

Personality of Godhead.

 

May Lord Balarama protect me when I am surrounded by many armies. May

Lord Balarama, who holds a plow, always protect me in battle. May Lord

Balarama, who holds a club, always protect me in many fortresses. May

Lord Balarama, the Supreme Personality of Godhead protect me in the

forest.

 

 

Text 5

 

kalindaja-vega-haro jalesu

nilambaro raksatu mam sadagnau

vayau ca ramo 'vatu khe balas ca

maharnave 'nanta-vapuh sada mam

 

kalindaja-of the Yamuna; vega-the power; harah-removing; jalesu-in

water; nilambarah-dressed in blue garments; raksatu-may protect;

mam-me; sada-always; agnau-in fire; vayau-in wind; ca-and; ramah-Lord

Balarama; avatu-may protect; khe-in the sky; balah-Lord Balarama;

ca-and; maharnave-in the great ocean; ananta-vapuh-whose form has no

end; sada-always; mam-me.

 

May Lord Balarama, who wears blue garments and who stopped the Yamuna,

always protect me in fire. May Lord Balarama protect me in the wind.

May Lord Balarama protect me in the sky. May Lord Balarama, who is

Lord Ananta Himself, always protect me in the great ocean.

 

Text 6

 

sri-vasudevo 'vatu parvatesu

sahasra-sirsa ca maha-vivade

rogesu mam raksatu rauhineyo

mam kama-palo 'vatu va vipatsu

 

sri-vasudevah-the son of Vasudeva; avatu-may protect; parvatesu-in the

mountains; sahasra-sirsa-who has a thousand heads; ca-and;

maha-vivade-in great disputes; rogesu-in diseases; mam-me; raksatu-may

protect; rauhineyah-the son of Rohini; mam-me; kama-palah-the

fulfiller of desires; avatu-may protect; va-or; vipatsu-in calamities.

 

May Lord Balarama, who is Vasudeva's son, protect me on mountains. May

Lord Balarama, who has a thousand heads, protect me in great disputes.

May Lord Balarama, who is Rohini's son, protect me from diseases. May

Lord Balarama, who fulfills desires, protect me from catastrophes.

 

 

Text 7

 

kamat sada raksatu dhenukarih

krodhat sada mam dvivida-prahari

lobhat sada raksatu balvalarir

mohat sada mam kila magadharih

 

kamat-from lust; sada-always; raksatu-may protect; dhenukarih-the

enemy of Dhenuka; krodhat-from anger; sada-always; mam-me;

dvivida-prahari-the killer of Dvivida; lobhat-from greed; sada-always;

raksatu-may protect; balvalarih-the enemy of Balvala; mohat-from

illusion; sada-always; mam-me; kila-indeed; magadharih-the enemy of

Jarasandha.

 

May Lord Balarama, who is the enemy of Dhenukasura, always protect me

from lust. May Lord Balarama, who killed Dvivida, always protect me

from anger. May Lord Balarama, who is the enemy of Balvala, always

protect me from greed. May Lord Balarama, who is the enemy of

Jarasandha, always protect me from illusion.

 

Text 8

 

pratah sada raksatu vrsni-dhuryah

prahne sada mam mathura-purendrah

madhyandine gopa-sakhah prapatu

svarat parahne 'vatu mam sadaiva

 

pratah-at sunrise; sada-always; raksatu-may protect; vrsni-dhuryah-the

greatest of the Vrsnis; prahne-in the morning; sada-always; mam-me;

mathura-purendrah-the king of Mathura City; madhyandine-at noon;

gopa-sakhah-the friend of the gopas; prapatu-may protect;

svarat-independent; parahne-in the afternoon; avatu-may protect;

mam-me; sada-always; eva-indeed. S

 

May Lord Balarama, who is the best of the Vrsnis, always protect me at

sunrise. May Lord Balarama, who is the king of Mathura City, always

protect me in the morning. May Lord Balarama, who is the friend of the

gopas, always protect me at midday. May Lord Balarama, who is

supremely independent, always protect me in the afternoon.

 

 

Text 9

 

sayam phanindro 'vatu mam sadaiva

parat paro raksatu mam pradose

purne nisithe ca duranta-viryah

pratyusa-kale 'vatu mam sadaiva

 

sayam-at sunset; phanindrah-the king of serpents; avatu-may protect;

mam-me; sada-always; eva-indeed; parat-than the greatest;

parah-greater; raksatu-may protect; mam-me; pradose-in the evening;

purne-full; nisithe-in the middle of the night; ca-and;

duranta-viryah-whose power is invincible; pratyusa-kale-at the next

sunrise; avatu-may protect; mam-me; sada-always; eva-indeed.

 

May Lord Balarama, who is the king of serpents, always protect me at

sunset. May Lord Balarama, who is greater than the greatest, always

protect me in the evening. May Lord Balarama, whose power is

invincible, always protect me in the middle of the night. May Lord

Balarama always protect me at every sunrise.

 

Text 10

 

vidiksu mam raksatu revati-patir

diksu pralambarir adho yadudvahah

urdhvam sada mam balabhadra arat

tatha samantad baladeva eva hi

 

vidiksu-in the directions; mam-me; raksatu-may protect;

revati-patih-the husband of Revati; diksu-in the directions;

pralambarih-the enemy of Pralamba; adhah-below; yadudvahah-the best of

the Yadavas; urdhvam-above; sada-always; mam-me; balabhadra-Balarama;

arat-near and far; tatha-so; samantat-everywhere; baladeva-Lord

Balarama; eva-indeed; hi-indeed.

 

May Lord Balarama, who is the master of Revati, protect me from every

direction. May Lord Balarama, who is the enemy of Pralamba, protect me

from every direction. May Lord Balarama, who is the best of the

Yadavas, protect me from below. May Lord Balarama always protect me

from above. May Lord Balarama protect me from near and far. May Lord

Balarama protect me everywhere.

 

 

Text 11

 

antah sadavyat purusottamo bahir

nagendra-lilo 'vatu mam maha-balah

sadantaratma ca vasan harih svayam

prapatu purnah paramesvaro mahan

 

antah-within; sada-always; avyat-may protect; purusottamah-the Supreme

Personality of Godhead; bahih-without; nagendra-lilah-who enjoys

pastimes as the king of serpents; avatu-may protect; mam-me;

maha-balah-very powerful; sada-always; antaratma-within the heart;

ca-and; vasan-residing; harih-Lord Hari; svayam-personally;

prapatu-may protect; purnah-perfect and complete; paramesvarah-the

supreme controller; mahan-great.

 

May Lord Balarama, who is the Supreme Personality of Godhead, always

protect me from within. May powerful Lord Balarama, who enjoys

pastimes as the king of serpents, protect me from without. May Lord

Balarama, who is the Supreme Personality of Godhead, the Supersoul

residing in everyone's heart, always protect me.

 

Text 12

 

devasuranam bhaya-nasanam ca

hutasanam papa-cayendhananam

vinasanam vighna-ghatasya viddhi

siddhasanam varma-varam balasya

 

devasuranam-of the demigods and demons; bhaya-of fear; nasanam-the

destruction; ca-and; hutasanam-the fire; papa-cayendhananam-of the

fuel of a host sins; vinasanam-destruction; vighna-ghatasya-of a host

of obstacles; viddhi-please know; siddhasanam-the abode of perfection;

varma-varam-the best of armors; balasya-of Lord Balarama.

 

Please know that this kavaca of Lord Balarama is the best of armors.

It destroys the fears of the demigods and demons. It is a blazing fire

that burns up the fuel of a host of sins. It is the death of a host of

obstacles. It is the abode of spiritual perfection.