Click here to load whole tree
nitaiveda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Dharma Shastras > Manu-samhita

Manu-samhita

 

adhyaya 1

 

 

1.01

manumekagramasinamabhigamya maharshayah |

pratipujya yathanyayamidam vacanamabruvan ||

 

1.02

bhagavan sarvavarnanam yathavadanupurvashah |

antaraprabhavanam ca dharmanno vaktumarhasi ||

 

1.03

tvameko hyasya sarvasya vidhanasya svayambhuvah |

acintyasyaprameyasya karyatattvarthavit prabho ||

 

1.04

sa taih prishtastatha samyagamitoja mahatmabhih |

pratyuvacarcya tan sarvan maharshimshruyatamiti ||

 

1.05

asididam tamobhutamaprajnatamalakshanam |

apratarkyamavijneyam prasuptamiva sarvatah ||

 

1.06

tatah svayambhurbhagavanavyakto vyanjayannidam |

mahabhutadi vrittojah pradurasit tamonudah ||

 

1.07

yo.asavatindriyagrahyah sukshmo.avyaktah sanatanah |

sarvabhutamayo.acintyah sa eva svayamudbabhau |||

 

 

1.08

so.abhidhyaya sharirat svat sishrikshurvividhah prajah |

apa eva sasarjadau tasu viryamavashrijat ||

 

1.09

tadandamabhavaddhaimam sahasramshusamaprabham |

tasminjajne svayam brahma sarvalokapitamahah ||

 

1.10

apo nara iti prokta apo vai narasunavah |

ta yadasyayanam purvam tena narayanah smritah ||

 

1.11

yat tat karanamavyaktam nityam sadasadatmakam |

tadvishrishtah sa purusho loke brahmaiti kirtyate ||

 

1.12

tasminnande sa bhagavanushitva parivatsaram |

svayamevatmano dhyanat tadandamakarod dvidha ||

 

1.13

tabhyam sa shakalabhyam ca divam bhumim ca nirmame |

madhye vyoma dishashcashtavapam sthanam ca shashvatam ||

 

1.14

udbabarhatmanashcaiva manah sadasadatmakam |

manasashcapyahankaramabhimantaramishvaram ||

 

 

1.15

mahantameva catmanam sarvani trigunani ca |

vishayanam grahitrini shanaih pancaindriyani ca ||

 

1.16

tesham tvavayavan sukshman shannamapyamitaujasam |

samniveshyatmamatrasu sarvabhutani nirmame ||

 

 

1.17

yan murtyavayavah sukshmastanimanyashrayanti shat |

tasmacchariramityahustasya murtim manishinah ||

 

1.18

tadavishanti bhutani mahanti saha karmabhih |

manashcavayavaih sukshmaih sarvabhutakridavyayam ||

 

1.19

teshamidam tu saptanam purushanam mahaujasam |

sukshmabhyo murtimatrabhyah sambhavatyavyayad vyayam ||

 

1.20

adyadyasya gunam tveshamavapnoti parah parah |

yo yo yavatithashcaisham sa sa tavad gunah smritah ||

 

1.21

sarvesham tu sa namani karmani ca prithak prithak |

vedashabdebhya evadau prithak samsthashca nirmame ||

 

1.22

karmatmanam ca devanam so.ashrijat praninam prabhuh |

sadhyanam ca ganam sukshmam yajnam caiva sanatanam ||

 

1.23

agnivayuravibhyastu trayam brahma sanatanam |

dudoha yajnasiddhyartham rica.yajusa.samalakshanam ||

 

1.24

kalam kalavibhaktishca nakshatrani grahamstatha |

saritah sagaran shailan samani vishamani ca ||

 

1.25

tapo vacam ratim caiva kamam ca krodhameva ca |

shrishtim sasarja caivaimam srashtumicchannimah prajah ||

 

1.26

karmanam ca vivekartham dharmadharmau vyavecayat |

 

dvandvairayojayaccaimah sukhaduhkhadibhih prajah ||

 

1.27

anvyo matra vinashinyo dashardhanam tu yah smritah |

tabhih sardhamidam sarvam sambhavatyanupurvashah ||

 

1.28

yam tu karmani yasmin sa nyayunkta prathamam prabhuh |

sa tadeva svayam bheje shrijyamanah punah punah ||

 

1.29

himsrahimsre mridukrure dharmadharmavritanrite |

yad yasya so.adadhat sarge tat tasya svayamavishat ||% ****

 

1.30

yathartulinganyartavah svayamevartuparyaye |

svani svanyabhipadyante tatha karmani dehinah ||

 

1.31

lokanam tu vivriddhyartham mukhabahurupadatah |

brahmanam kshatriyam vaishyam shudram ca niravartayat ||

 

1.32

dvidha kritva.atmano dehamardhena purusho.abhavat |

ardhena nari tasyam sa virajamashrijat prabhuh ||

 

1.33

tapastaptva.ashrijad yam tu sa svayam purusho virat |

tam mam vittasya sarvasya srashtaram dvijasattamah ||

 

1.34

aham prajah sishrikshustu tapastaptva sudushcaram |

patin prajanamashrijam maharshinadito dasha ||\.||

 

1.35

maricimatryangirasau pulastyam pulaham kratum |

pracetasam vasishtham ca bhrigum naradameva ca ||

 

1.36

ete manumstu saptan yanashrijan bhuritejasah |

devan devanikayamshca maharshimshcamitojasah ||

 

1.37

yaksharakshah pishacamshca gandharvapsaraso.asuran |

nagan sarpan suparnamshca pitrinamshca prithagganam ||

 

 

1.38

vidyuto.ashanimeghamshca rohitaindradhanumshi ca |

ulkanirghataketumshca jyotimshyuccavacani ca ||

 

1.39

kinnaran vanaran matsyan vividhamshca vihangaman |

pashun mrigan manushyamshca vyalamshcobhayatodatah ||

 

1.40

krimikitapatangamshca yukamakshikamatkunam |

sarvam ca damshamashakam sthavaram ca prithagvidham ||

 

1.41

evametairidam sarvam manniyogan mahatmabhih |

yathakarma tapoyogat shrishtam sthavarajangamam ||

 

1.42

yesham tu yadrisham karma bhutanamiha kirtitam |

tat tatha vo.abhidhasyami kramayogam ca janmani ||

 

1.43

pashavashca mrigashcaiva vyalashcobhayatodatah |

rakshamsi ca pishacashca manushyashca jarayujah ||

 

 

1.44

andajah pakshinah sarpa nakra matsyashca kacchapah |

yani caivam.prakarani sthalajanyaudakani ca ||

 

1.45

svedajam damshamashakam yukamakshikamatkunam |

ushmanashcopajayante yaccanyat kim cididrisham ||

 

1.46

udbhijjah sthavarah sarve bijakandaprarohinah |

oshadhyah phalapakanta bahupushpaphalopagah ||

 

1.47

apushpah phalavanto ye te vanaspatayah smritah |

pushpinah phalinashcaiva vrikshastubhayatah smritah ||

 

1.48

gucchagulmam tu vividham tathaiva trinajatayah |

bijakandaruhanyeva pratana vallya eva ca ||

 

1.49

tamasa bahurupena veshtitah karmahetuna |

antassamjna bhavantyete sukhaduhkhasamanvitah ||

 

1.50

etadantastu gatayo brahmadyah samudahritah |

ghore.asmin bhutasamsare nityam satatayayini ||

 

1.51

evam sarvam sa shrishtvaidam mam cacintyaparakramah |

atmanyantardadhe bhuyah kalam kalena pidayan ||

 

1.52

yada sa devo jagarti tadevam ceshtate jagat |

yada svapiti shantatma tada sarvam nimilati ||

 

1.53

tasmin svapiti tu svasthe karmatmanah sharirinah |

 

svakarmabhyo nivartante manashca glanimricchati ||

 

1.54

yugapat tu praliyante yada tasmin mahatmani |

tada.ayam sarvabhutatma sukham svapiti nirvritah ||

 

1.55

tamo.ayam tu samashritya ciram tishthati saindriyah |

na ca svam kurute karma tadotkramati murtitah ||

 

1.56

yada.anumatriko bhutva bijam sthanu carishnu ca |

samavishati samshrishtastada murtim vimuncati ||

 

1.57

evam sa jagratsvapnabhyamidam sarvam caracaram |

sanjivayati cajasram pramapayati cavyayah ||

 

1.58

idam shastram tu kritva.asau mameva svayamaditah |

vidhivad grahayamasa maricyadimstvaham munin ||

 

1.59

etad vo.ayam bhriguh shastram shravayishyatyasheshatah |

etad hi matto.adhijage sarvamesho.akhilam munih ||

 

1.60

tatastatha sa tenokto maharshimanuna bhriguh |

tanabravid rishin sarvan pritatma shruyatamiti ||

 

1.61

svayambhuvasyasya manoh shadvamshya manavo.apare |

shrishtavantah prajah svah sva mahatmano mahaujasah ||

 

1.62

svarocishashcottamashca tamaso raivatastatha |

cakshushashca mahateja vivasvatsuta eva ca ||

 

1.63

svayambhuvadyah saptaite manavo bhuritejasah |

sve sve.antare sarvamidamutpadyapushcaracaram ||

 

1.64

nimesha dasha cashtau ca kashtha trimshat tu tah kala |

trimshat kala muhurtah syadahoratram tu tavatah ||

 

1.65

ahoratre vibhajate suryo manushadaivike |

ratrih svapnaya bhutanam ceshtayai karmanamahah ||

 

1.66

pitrye ratryahani masah pravibhagastu pakshayoh |

karmaceshtasvahah krishnah shuklah svapnaya sharvari ||

 

1.67

daive ratryahani varsham pravibhagastayoh punah |

ahastatrodagayanam ratrih syad dakshinayanam ||

 

1.68

brahmasya tu kshapahasya yat pramanam samasatah |

ekaikasho yuganam tu kramashastannibodhata ||

 

1.69

catvaryahuh sahasrani varshanam tat kritam yugam |

tasya tavatshati samdhya samdhyamshashca tathavidhah ||

 

1.70

itareshu sasamdhyeshu sasamdhyamsheshu ca trishu |

ekapayena vartante sahasrani shatani ca  ||

 

1.71

yadetat parisankhyatamadaveva caturyugam |

etad dvadashasahasram devanam yugamucyate ||

 

1.72

daivikanam yuganam tu sahasram parisankhyaya |

brahmamekamaharjneyam tavatim ratrimeva ca ||

 

 

1.73

tad vai yugasahasrantam brahmam punyamaharviduh |

ratrim ca tavatimeva te.ahoratravido janah ||

 

1.74

tasya so.aharnishasyante prasuptah pratibudhyate |

pratibuddhashca shrijati manah sadasadatmakam ||

 

1.75

manah shrishtim vikurute codyamanam sishrikshaya |

akasham jayate tasmat tasya shabdam gunam viduh ||

 

1.76

akashat tu vikurvanat sarvagandhavahah shucih |

balavanjayate vayuh sa vai sparshaguno matah ||

 

1.77

vayorapi vikurvanad virocishnu tamonudam |

jyotirutpadyate bhasvat tad rupagunamucyate ||

 

1.78

jyotishashca vikurvanadapo rasagunah smritah |

adbhyo gandhaguna bhumirityesha shrishtiraditah ||

 

1.79

yad prag dvadashasahasramuditam daivikam yugam |

tadekasaptatigunam manvantaramihocyate ||

 

1.80

manvantaranyasankhyani sargah samhara eva ca |

kridannivaitat kurute parameshthi punah punah ||

 

1.81

catushpat sakalo dharmah satyam caiva krite yuge |

nadharmenagamah kashcin manushyan prati vartate ||

 

 

1.82

itareshvagamad dharmah padashastvavaropitah |

caurikanritamayabhirdharmashcapaiti padashah ||

 

1.83

arogah sarvasiddharthashcaturvarshashatayushah |

krite tretadishu hyeshamayurhrasati padashah ||

 

 

1.84

vedoktamayurmartyanamashishashcaiva karmanam |

phalantyanuyugam loke prabhavashca sharirinam ||

 

1.85

anye kritayuge dharmastretayam dvapare.apare |

 

anye kaliyuge nrinam yugahrasanurupatah ||

 

1.86

tapah param kritayuge tretayam jnanamucyate |

dvapare yajnamevahurdanamekam kalau yuge ||

 

1.87

sarvasyasya tu sargasya guptyartham sa mahadyutih |

mukhabahurupajjanam prithakkarmanyakalpayat ||

 

1.88

adhyapanamadhyayanam yajanam yajanam tatha |

danam pratigraham caiva brahmananamakalpayat ||

 

1.89

prajanam rakshanam danamijya.adhyayanameva ca |

vishayeshvaprasaktishca kshatriyasya samasatah  ||

 

 

1.90

pashunam rakshanam danamijya.adhyayanameva ca |

vanikpatham kusidam ca vaishyasya krishimeva ca ||

 

1.91

ekameva tu shudrasya prabhuh karma samadishat |

eteshameva varnanam shushrushamanasuyaya ||

 

1.92

urdhvam nabhermedhyatarah purushah parikirtitah |

tasman medhyatamam tvasya mukhamuktam svayambhuva ||

 

1.93

uttamangodbhavaj jyeshthyad brahmanashcaiva dharanat |

 

sarvasyaivasya sargasya dharmato brahmanah prabhuh ||

 

1.94

tam hi svayambhuh svadasyat tapastaptva.adito.ashrijat |

havyakavyabhivahyaya sarvasyasya ca guptaye ||

 

1.95

yasyasyena sada.ashnanti havyani tridivaukasah |

kavyani caiva pitarah kim bhutamadhikam tatah ||

 

1.96

bhutanam praninah shreshthah praninam buddhijivinah |

buddhimatsu narah shreshtha nareshu brahmanah smritah ||

 

1.97

brahmaneshu ca vidvamso vidvatsu kritabuddhayah |

kritabuddhishu kartarah kartrishu brahmavedinah ||

 

1.98

utpattireva viprasya murtirdharmasya shashvati |

sa hi dharmarthamutpanno brahmabhuyaya kalpate ||

 

1.99

brahmano jayamano hi prithivyamadhijayate |

ishvarah sarvabhutanam dharmakoshasya guptaye ||

 

1.100

sarvam svam brahmanasyedam yat kim citjagatigatam |

shraishthyenabhijanenedam sarvam vai brahmano.arhati ||

 

1.101

svameva brahmano bhunkte svam vaste svam dadati ca |

anrishamsyad brahmanasya bhunjate hitare janah ||

 

1.102

tasya karmavivekartham sheshanamanupurvashah |

svayambhuvo manurdhimanidam shastramakalpayat ||

 

1.103

vidusha brahmanenaidamadhyetavyam prayatnatah |

shishyebhyashca pravaktavyam samyaG nanyena kena cit ||

 

1.104

idam shastramadhiyano brahmanah shamsitavratah |

manovakdehajairnityam karmadoshairna lipyate ||

 

1.105

punati panktim vamshyamshca ?? saptasapta paravaran |

prithivimapi caivemam kritsnameko.api so.arhati ||

 

1.106

idam svastyayanam shreshthamidam buddhivivardhanam |

idam yashasyamayushyam  idam nihshreyasam param ||

 

 

1.107

asmin dharme.akhilenoktau gunadoshau ca karmanam |

caturnamapi varnanamacarashcaiva shashvatah ||

 

1.108

acarah paramo dharmah shrutyoktah smarta eva ca |

tasmadasmin sada yukto nityam syadatmavan dvijah ||

 

1.109

acarad vicyuto vipro na vedaphalamashnute |

acarena tu samyuktah sampurnaphalabhag bhavet ||

 

 

1.110

evamacarato drishtva dharmasya munayo gatim |

sarvasya tapaso mulamacaram jagrihuh param ||

 

1.111

jagatashca samutpattim samskaravidhimeva ca  |

vratacaryaupacaram ca snanasya ca param vidhim ||

 

1.112

daradhigamanam caiva vivahanam ca lakshanam |

mahayajnavidhanam ca shraddhakalpam ca shashvatam ||

 

1.113

vrittinam lakshanam caiva snatakasya vratani ca |

bhakshyabhakshyam ca shaucam ca dravyanam shuddhimeva ca ||

 

1.114

stridharmayogam tapasyam moksham samnyasameva ca |

rajnashca dharmamakhilam karyanam ca vinirnayam ||

 

1.115

sakshiprashnavidhanam ca dharmam stripumsayorapi |

vibhagadharmam dyutam ca kantakanam ca shodhanam ||

 

1.116

vaishyashudropacaram ca sankirnanam ca sambhavam |

apaddharmam ca varnanam prayashcittavidhim tatha ||

 

1.117

samsaragamanam caiva trividham karmasambhavam |

nihshreyasam karmanam ca gunadoshaparikshanam ||

 

1.118

deshadharmanjatidharman kuladharmamshca shashvatan |

pashandaganadharmamshca shastre.asminnuktavan manuh ||

 

1.119

yathaidamuktavamshastram pura prishto manurmaya |

tathaidam yuyamapyadya matsakashannibodhata ||

 

 

adhyaya 2

 

2.01

vidvadbhih sevitah sadbhirnityamadvesharagibhih |

hridayenabhyanujnato yo dharmastam nibodhata ||

 

2.02

kamatmata na prashasta na caivaihastyakamata |

kamyo hi vedadhigamah karmayogashca vaidikah ||

 

2.03

sankalpamulah kamo vai yajnah sankalpasambhavah |

vratani yamadharmashca sarve sankalpajah smritah ||

 

2.04

akamasya kriya ka cid drishyate naiha karhi cit |

yad yad hi kurute kim cit tat tat kamasya ceshtitam ||

 

2.05

teshu samyag vartamano gacchatyamaralokatam |

yatha sankalpitamshcaiha sarvan kaman samashnute ||

 

2.06

vedo.akhilo dharmamulam smritishile ca tadvidam |

acarashcaiva sadhunamatmanastushtireva ca ||

 

2.07

yah kashcit kasya cid dharmo manuna parikirtitah |

sa sarvo.abhihito vede sarvajnanamayo hi sah ||

 

2.08

sarvam tu samavekshyaidam nikhilam jnanacakshusha |

shrutipramanyato vidvan svadharme nivisheta vai ||

 

2.09

shrutismrityoditam dharmamanutishthan hi manavah |

iha kirtimavapnoti pretya canuttamam sukham ||

 

2.10

shrutistu vedo vijneyo dharmashastram tu vai smritih |

te sarvartheshvamimamsye tabhyam dharmo hi nirbabhau ||

 

2.11

yo.avamanyeta te mule hetushastrashrayad dvijah |

sa sadhubhirbahishkaryo nastiko vedanindakah ||

 

2.12

vedah smritih sadacarah svasya ca priyamatmanah |

etaccaturvidham prahuh sakshad dharmasya lakshanam ||

 

2.13

arthakameshvasaktanam dharmajnanam vidhiyate |

dharmam jijnasamananam pramanam paramam shrutih ||

 

2.14

shrutidvaidham tu yatra syat tatra dharmavubhau smritau |

ubhavapi hi tau dharmau samyaguktau manishibhih ||

 

2.15

udite.anudite caiva samayadhyushite tatha |

sarvatha vartate yajna itiyam vaidiki shrutih ||

 

2.16

nishekadishmashananto mantrairyasyodito vidhih |

tasya shastre.adhikaro.asmin jneyo nanyasya kasya cit ||

 

2.17

sarasvatidrishadvatyordevanadyoryadantaram |

tam devanirmitam desham brahmavartam pracakshate ||

 

2.18

tasmin deshe ya acarah paramparyakramagatah |

varnanam santaralanam sa sadacara ucyate ||

 

2.19

kurukshetram ca matsyashca pancalah shurasenakah |

esha brahmarshidesho vai brahmavartadanantarah ||

 

2.20

etad deshaprasutasya sakashadagrajanmanah |

svam svam caritram shiksheran prithivyam sarvamanavah ||

 

2.21

himavadvindhyayormadhyam yat prag vinashanadapi |

pratyageva prayagacca madhyadeshah prakirtitah ||

 

2.22

a samudrat tu vai purvada samudracca pashcimat |

tayorevantaram giryoraryavartam vidurbudhah ||

 

2.23

krishnasarastu carati mrigo yatra svabhavatah |

sa jneyo yajniyo desho mlecchadeshastvatah parah ||

 

2.24

etandvijatayo deshan samshrayeran prayatnatah |

shudrastu yasmin kasmin va nivased vrittikarshitah ||\.||

 

2.25

esha dharmasya vo yonih samasena prakirtita |

sambhavashcasya sarvasya varnadharmannibodhata ||

 

2.26

vaidikaih karmabhih punyairnishekadirdvijanmanam |

karyah sharirasamskarah pavanah pretya caiha ca ||

 

2.27

garbhairhomairjatakarmacaudamaunjinibandhanaih |

baijikam garbhikam cainam dvijanamapamrijyate ||

 

2.28

svadhyayena vratairhomaistraividyenejyaya sutaih |

mahayajnaishca yajnaishca brahmiyam kriyate tanuh ||

 

2.29

prana nabhivardhanat pumso jatakarma vidhiyate |

mantravat prashanam casya hiranyamadhusarpisham ||

 

2.30

namadheyam dashamyam tu dvadashyam va.asya karayet |

punye tithau muhurte va nakshatre va gunanvite ||

 

2.31

mangalyam brahmanasya syat kshatriyasya balanvitam |

vaishyasya dhanasamyuktam shudrasya tu jugupsitam ||

 

2.32

sharmavad brahmanasya syad rajno rakshasamanvitam |

 

vaishyasya pushtisamyuktam shudrasya preshyasamyutam ||

 

2.33

strinam sukhaudyamakruram vispashtartham manoharam |

mangalyam dirghavarnantamashirvadabhidhanavat ||

 

2.34

caturthe masi kartavyam shishornishkramanam grihat |

shashthe.annaprashanam masi yad vaishtam mangalam kule ||

 

2.35

cudakarma dvijatinam sarveshameva dharmatah |

prathame.abde tritiye va kartavyam shruticodanat ||

 

 

2.36

garbhashtame.abde kurvita brahmanasyaupanayanam |

garbhadekadashe rajno garbhat tu dvadashe vishah ||

 

2.37

brahmavarcasakamasya karyo viprasya pancame |

rajno balarthinah shashthe vaishyasyaiharthino.ashtame ||

 

2.38

a shodashad brahmanasya savitri nativartate |

a dvavimshat kshatrabandhora caturvimshatervishah ||

 

2.39

ata urdhvam trayo.apyete yathakalamasamskritah |

savitripatita vratya bhavantyaryavigarhitah ||

 

2.40

naitairaputairvidhivadapadyapi hi karhi cit |

brahman yaunamshca sambandhannacared brahmanah saha ||

 

 

2.41

karshnarauravabastani carmani brahmacarinah |

vasirannanupurvyena shanakshaumavikani ca ||

 

2.42

maunji trivrit sama shlakshna karya viprasya mekhala |

kshatriyasya tu maurvi jya vaishyasya shanatantavi ||

 

2.43

munjalabhe tu kartavyah kushashmantakabalvajaih |

trivrita granthinaikena tribhih pancabhireva va ||

 

2.44

karpasamupavitam syad viprasyaurdhvavritam trivrit |

shanasutramayam rajno vaishyasyavikasautrikam ||

 

2.45

brahmano bailvapalashau kshatriyo vatakhadirau |

pailavaudumbarau vaishyo dandanarhanti dharmatah ||

 

2.46

keshantiko brahmanasya dandah karyah pramanatah |

lalatasammito rajnah syat tu nasantiko vishah ||

 

2.47

rijavaste tu sarve syuravranah saumyadarshanah |

anudvegakara nrinam satvaco.anagnidushitah ||

 

2.48

pratigrihyepsitam dandamupasthaya ca bhaskaram |

pradakshinam parityagnim cared bhaiksham yathavidhi ||

\.||

 

2.49

bhavatpurvam cared bhaikshamupanito dvijottamah |

bhavanmadhyam tu rajanyo vaishyastu bhavaduttaram ||\.||

 

2.50

mataram va svasaram va maturva bhaginim nijam |

bhiksheta bhiksham prathamam ya cainam navamanayet ||

 

2.51

samahritya tu tad bhaiksham yavadannamamayaya |

 

nivedya gurave.ashniyadacamya pranmukhah shucih ||

 

2.52

ayushyam pranmukho bhunkte yashasyam dakshinamukhah |

shriyam pratyanmukho bhunkte ritam bhunkte hyudanmukhah ||

 

2.53

upasprishya dvijo nityamannamadyat samahitah |

bhuktva caupasprishet samyagadbhih khani ca samsprishet ||

 

2.54

pujayedashanam nityamadyaccaitadakutsayan |

drishtva hrishyet prasidecca pratinandecca sarvashah ||

 

2.55

pujitam hyashanam nityam balamurjam ca yacchati |

apujitam tu tad bhuktamubhayam nashayedidam ||

 

2.56

naucchishtam kasya cid dadyannadyadetat tatha.antara |

na caivatyashanam kuryanna caucchishtah kva cid vrajet ||

 

2.57

anarogyamanayushyamasvargyam catibhojanam |

apunyam lokavidvishtam tasmat tat parivarjayet ||

 

2.58

brahmena viprastirthena nityakalamupasprishet |

kayatraidashikabhyam va na pitryena kada cana ||

 

2.59

angushthamulasya tale brahmam tirtham pracakshate |

kayamangulimule.agre devam pitryam tayoradhah ||

 

2.60

triracamedapah purvam dvih pramrijyat tato mukham |

khani caiva sprishedadbhiratmanam shira eva ca ||

 

2.61

anushnabhiraphenabhiradbhistirthena dharmavit |

shaucepsuh sarvada.acamedekante pragudanmukhah ||

 

2.62

hridgabhih puyate viprah kanthagabhistu bhumipah |

vaishyo.adbhih prashitabhistu shudrah sprishtabhirantatah ||

 

2.63

uddhrite dakshine panavupavityaucyate dvijah |

savye pracinaviti niviti kanthasajjane ||

 

2.64

mekhalamajinam dandamupavitam kamandalum |

apsu prasya vinashtani grihnitanyani mantravat ||

 

2.65

keshantah shodashe varshe brahmanasya vidhiyate |

rajanyabandhordvavimshe vaishyasya dvyadhike matah ||

 

2.66

amantrika tu karyaiyam strinamavridasheshatah |

samskarartham sharirasya yathakalam yathakramam ||

 

2.67

vaivahiko vidhih strinam samskaro vaidikah smritah |

patiseva gurau vaso grihartho.agniparikriya ||

 

2.68

esha prokto dvijatinamaupanayaniko vidhih |

utpattivyanjakah punyah karmayogam nibodhata ||

 

2.69

upaniyam guruh shishyam shikshayetshaucamaditah |

acaramagnikaryam ca samdhyaupasanameva ca ||

 

2.70

adhyeshyamanastvacanto yathashastramudanmukhah |

brahmanjalikrito.adhyapyo laghuvasa jitaindriyah ||

 

2.71

brahmarambhe.avasane ca padau grahyau guroh sada |

samhatya hastavadhyeyam sa hi brahmanjalih smritah ||

 

2.72

vyatyastapanina karyamupasangrahanam guroh |

savyena savyah sprashtavyo dakshinena ca dakshinah ||

 

2.73

adhyeshyamanam tu gururnityakalamatandritah |

adhishva bho iti bruyad viramo.astviti caramet ||

 

2.74

brahmanah pranavam kuryadadavante ca sarvada |

sravatyanonkritam ?? purvam parastacca vishiryati ||

 

2.75

prakkulan paryupasinah pavitraishcaiva pavitah |

pranayamaistribhih putastata om.karamarhati ||

 

2.76

akaram capyukaram ca makaram ca prajapatih |

vedatrayanniraduhad bhurbhuvah svarititi ca ||

 

2.77

tribhya eva tu vedebhyah padam padamaduduhat |

tadityarco.asyah savitryah parameshthi prajapatih ||

 

2.78

etadaksharametam ca japan vyahritipurvikam |

samdhyayorvedavid vipro vedapunyena yujyate ||

 

2.79

sahasrakritvastvabhyasya bahiretat trikam dvijah |

mahato.apyenaso masat tvacaivahirvimucyate ||

 

2.80

etayarica visamyuktah kale ca kriyaya svaya |

brahmakshatriyavidyonirgarhanam yati sadhushu ||

 

2.81

omkarapurvikastisro mahavyahritayo.avyayah |

 

tripada caiva savitri vijneyam brahmano mukham ||

 

2.82

yo.adhite.ahanyahanyetam trini varshanyatandritah |

sa brahma paramabhyeti vayubhutah khamurtiman ||

 

2.83

ekaksharam param brahma pranayamah param tapah |

savitryastu param nasti maunat satyam vishishyate ||

 

2.84

ksharanti sarva vaidikyo juhotiyajatikriyah |

 aksharam dushkaram jneyam brahma caiva prajapatih ||

 

 

2.85

vidhiyajnaj japayajno vishishto dashabhirgunaih |

upamshuh syatshatagunah sahasro manasah smritah ||

 

2.86

ye pakayajnah catvaro vidhiyajnasamanvitah |

sarve te japayajnasya kalam narhanti shodashim ||

 

2.87

japyenaiva tu samsidhyed brahmano natra samshayah |

kuryadanyanna va kuryan maitro brahmana ucyate ||

 

2.88

indriyanam vicaratam vishayeshvapaharishu |

samyame yatnamatishthed vidvan yantaiva vajinam ||

 

2.89

ekadashendriyanyahuryani purve manishinah |

tani samyak pravakshyami yathavadanupurvashah ||

 

2.90

shrotram tvak cakshushi jihva nasika caiva pancami |

payupastham hastapadam vak caiva dashami smrita |

 

2.91

buddhindriyani pancaisham shrotradinyanupurvashah |

karmendriyani pancaisham payvadini pracakshate ||

 

2.92

ekadasham mano jneyam svagunenaubhayatmakam |

yasmin jite jitavetau bhavatah pancakau ganau ||

 

2.93

indriyanam prasangena dosham ricchatyasamshayam |

samniyamya tu tanyeva tatah siddhim nigacchati ||

 

2.94

na jatu kamah kamanamupabhogena shamyati |

havisha krishnavartmaiva bhuya evabhivardhate ||

 

2.95

yashcaitan prapnuyat sarvan yashcaitan kevalamstyajet ||

prapanat sarvakamanam parityago vishishyate |

 

2.96

na tathaitani shakyante samniyantumasevaya ||

vishayeshu prajushtani yatha jnanena nityashah ||

 

2.97

vedastyagashca yajnashca niyamashca tapamsi ca |

na vipradushtabhavasya siddhim gacchati karhi cit ||

 

2.98

shrutva sprishtva ca drishtva ca bhuktva ghratva ca yo narah |

na hrishyati glayati va sa vijneyo jitaindriyah ||

 

2.99

indriyanam tu sarvesham yadyekam ksharatindriyam |

tenasya ksharati prajna driteh padadivodakam ||

 

2.100

vashe kritvendriyagramam samyamya ca manastatha |

sarvan samsadhayedarthanakshinvan yogatastanum ||

 

2.101

purvam samdhyam japamstishthet savitrima.arkadarshanat |

pashcimam tu samasinah samyag rikshavibhavanat ||

 

 

2.102

purvam samdhyam japamstishthannaishameno vyapohati |

pashcimam tu samasino malam hanti divakritam ||

 

2.103

na tishthati tu yah purvam naupaste yashca pashcimam |

sa shudravad bahishkaryah sarvasmad dvijakarmanah ||

 

2.104

apam samipe niyato naityakam vidhimasthitah |

savitrimapyadhiyita gatva.aranyam samahitah ||

 

2.105

vedaupakarane caiva svadhyaye caiva naityake |

nanurodho.astyanadhyaye homamantreshu caiva hi ||

 

2.106

naityake nastyanadhyayo brahmasatram hi tat smritam ||

brahmahutihutam punyamanadhyayavashat kritam  ??||

 

2.107

yah svadhyayamadhite.abdam vidhina niyatah shucih |

tasya nityam ksharatyesha payo dadhi ghritam madhu ||

 

2.108

agnindhanam bhaikshacaryamadhahshayyam gurorhitam |

a samavartanat kuryat kritopanayano dvijah ||

 

2.109

acaryaputrah shushrushurjnanado dharmikah shucih |

aptah shakto.arthadah sadhuh svo.adhyapya dasha dharmatah ?? ||

 

2.110

naprishtah kasya cid bruyanna canyayena pricchatah |

janannapi hi medhavi jadavalloka acaret ||

 

2.111

adharmena ca yah praha yashcadharmena pricchati |

tayoranyatarah praiti vidvesham va.adhigacchati ||

 

2.112

dharmarthau yatra na syatam shushrusha va.api tadvidha |

tatra vidya na vaptavya shubham bijamivaushare ||

 

2.113

vidyayaiva samam kamam martavyam brahmavadina |

apadyapi hi ghorayam na tvenamirine vapet ||

 

2.114

vidya brahmanametyaha shevadhiste.asmi raksha mam |

 

asuyakaya mam madastatha syam viryavattama ||

 

2.115

yameva tu shucim vidyanniyatabrahmacarinam |

 

tasmai mam bruhi vipraya nidhipayapramadine |

 

2.116

brahma yastvananujnatamadhiyanadavapnuyat |

sa brahmasteyasamyukto narakam pratipadyate |

 

2.117

laukikam vaidikam va.api tatha.adhyatmikameva va |

adadita yato jnanam tam purvamabhivadayet ||

 

2.118

savitrimatrasaro.api varam viprah suyantritah |

nayantritastrivedo.api sarvashi sarvavikrayi ||

 

2.119

shayya.a.asane.adhyacarite shreyasa na samavishet |

shayya.a.asanasthashcaivenam pratyutthayabhivadayet ||

 

2.120

urdhvam prana hyutkramanti yunah sthavira ayati |

pratyutthanabhivadabhyam punastan pratipadyate ||

 

2.121

abhivadanashilasya nityam vriddhopasevinah |

catvari tasya vardhante  ayurdharmo yasho balam ||

 

 

2.122

abhivadat param vipro jyayamsamabhivadayan |

asau namahamasmiti svam nama parikirtayet ||

 

2.123

namadheyasya ye ke cidabhivadam na janate |

tan prajno.ahamiti bruyat striyah sarvastathaiva ca ||

 

2.124

bhohshabdam kirtayedante svasya namno.abhivadane |

namnam svarupabhavo hi bhobhava rishibhih smritah ||

 

2.125

ayushman bhava saumyaiti vacyo vipro.abhivadane |

akarashcasya namno.ante vacyah purvaksharah plutah ||

 

2.126

yo na vettyabhivadasya viprah pratyabhivadanam |

nabhivadyah sa vidusha yatha shudrastathaiva sah ||

 

2.127

brahmanam kushalam pricchet kshatrabandhumanamayam |

vaishyam kshemam samagamya shudramarogyameva ca ||

 

2.128

avacyo dikshito namna yaviyanapi yo bhavet |

bhobhavatpurvakam tvenamabhibhasheta dharmavit ||

 

2.129

parapatni tu ya stri syadasambandha ca yonitah |

tam bruyad bhavatityevam subhage bhaginiti ca ||

 

2.130

matulamshca pitrivyamshca shvashuran ritvijo gurun |

asavahamiti bruyat pratyutthaya yaviyasah ||

 

2.131

matrishvasa matulani shvashruratha pitrishvasa |

sampujya gurupatnivat samasta gurubharyaya ||

 

2.132

bhraturbharyaupasangrahya savarna.ahanyahanyapi |

viproshya tupasangrahya jnatisambandhiyoshitah ||

 

2.133

piturbhaginyam matushca jyayasyam ca svasaryapi |

matrivad vrittimatishthen mata tabhyo gariyasi ||

 

2.134

dashabdakhyam paurasakhyam pancabdakhyam kalabhritam |

tryabdapurvam shrotriyanam svalpenapi svayonishu ||

 

2.135

brahmanam dashavarsham tu shatavarsham tu bhumipam |

pitaputrau vijaniyad brahmanastu tayoh pita ||

 

2.136

vittam bandhurvayah karma vidya bhavati pancami |

etani manyasthanani gariyo yad yaduttaram ||

 

 

2.137

pancanam trishu varneshu bhuyamsi gunavanti ca |

yatra syuh so.atra manarhah shudro.api dashamim gatah ||

 

2.138

cakrino dashamisthasya rogino bharinah striyah |

snatakasya ca rajnashca pantha deyo varasya ca ||

 

2.139

tesham tu samavetanam manyau snatakaparthivau |

rajasnatakayoshcaiva snatako nripamanabhak ||

 

2.140

upaniya tu yah shishyam vedamadhyapayed dvijah |

sakalpam sarahasyam ca tamacaryam pracakshate ||

 

2.141

ekadesham tu vedasya vedanganyapi va punah |

yo.adhyapayati vrittyarthamupadhyayah sa ucyate ||

 

2.142

nishekadini karmani yah karoti yathavidhi |

sambhavayati cannena sa vipro gururucyate ||

 

2.143

agnyadheyam pakayajnanagnishtomadikan makhan |

yah karoti vrito yasya sa tasyartvigihocyate ||

 

2.144

ya avrinotyavitatham brahmana shravanavubhau |

sa mata sa pita jneyastam na druhyet kada cana ||

 

2.145

upadhyayan dashacarya acaryanam shatam pita |

sahasram tu pitrin mata gauravenatiricyate ||

 

2.146

utpadakabrahmadatrorgariyan brahmadah pita |

brahmajanma hi viprasya pretya caiha ca shashvatam ||

 

2.147

kaman mata pita cainam yadutpadayato mithah |

sambhutim tasya tam vidyad yad yonavabhijayate ||

 

2.148

acaryastvasya yam jatim vidhivad vedaparagah |

utpadayati savitrya sa satya sa.ajara.amara ||

 

2.149

alpam va bahu va yasya shrutasyaupakaroti yah |

tamapiha gurum vidyatshrutaupakriyaya taya ||

 

2.150

brahmasya janmanah karta svadharmasya ca shasita |

balo.api vipro vriddhasya pita bhavati dharmatah ||

 

2.151

adhyapayamasa pitrin shishurangirasah kavih |

putraka iti hauvaca jnanena parigrihya tan ||

 

2.152

te tamarthamapricchanta devanagatamanyavah |

devashcaitan sametyaucurnyayyam vah shishuruktavan ||

 

2.153

ajno bhavati vai balah pita bhavati mantradah |

ajnam hi balamityahuh pitetyeva tu mantradam ||

 

2.154

na hayanairna palitairna vittena na bandhubhih |

rishayashcakrire dharmam yo.anucanah sa no mahan ||

 

2.155

vipranam jnanato jyaishthyam kshatriyanam tu viryatah |

vaishyanam dhanyadhanatah shudranameva janmatah ||

 

2.156

na tena vriddho bhavati yenasya palitam shirah |

yo vai yuva.apyadhiyanastam devah sthaviram viduh ||

 

2.157

yatha kashthamayo hasti yatha carmamayo mrigah |

yashca vipro.anadhiyanastrayaste nama bibhrati ||

 

2.158

yatha shandho.aphalah strishu yatha gaurgavi caphala |

yatha cajne.aphalam danam tatha vipro.anrico.aphalah ||

 

2.159

ahimsayaiva bhutanam karyam shreyo.anushasanam |

vak caiva madhura shlakshna prayojya dharmamicchata ||

 

2.160

yasya vanmanasi shuddhe samyag gupte ca sarvada |

sa vai sarvamavapnoti vedantopagatam phalam ||

 

2.161

narumtudah syadarto.api na paradrohakarmadhih |

yaya.asyodvijate vaca nalokyam tamudirayet ||

 

2.162

sammanad brahmano nityamudvijeta vishadiva |

amritasyeva cakankshedavamanasya sarvada ||

 

2.163

sukham hyavamatah shete sukham ca pratibudhyate ||

sukham carati loke.asminnavamanta vinashyati ||

 

2.164

anena kramayogena samskritatma dvijah shanaih |

gurau vasan sancinuyad brahmadhigamikam tapah ||

 

2.165

tapovisheshairvividhairvrataishca vidhicoditaih |

vedah kritsno.adhigantavyah sarahasyo dvijanmana ||

 

2.166

vedameva sada.abhyasyet tapastapyan dvijottamah |

vedabhyaso hi viprasya tapah paramihaucyate ||

 

2.167

a haiva sa nakhagrebhyah paramam tapyate tapah |

yah sragvyapi dvijo.adhite svadhyayam shaktito.anvaham ||

 

2.168

yo.anadhitya dvijo vedamanyatra kurute shramam |

sa jivanneva shudratvamashu gacchati sanvayah ||

 

2.169

maturagre.adhijananam dvitiyam maunjibandhane |

tritiyam yajnadikshayam dvijasya shruticodanat ||

 

2.170

tatra yad brahmajanmasya maunjibandhanacihnitam |

tatrasya mata savitri pita tvacarya ucyate ||

 

2.171

vedapradanadacaryam pitaram paricakshate |

na hyasmin yujyate karma kincida maunjibandhanat ||

 

2.172

nabhivyaharayed brahma svadhaninayanad rite |

shudrena hi samastavad yavad vede na jayate ||

 

2.173

kritaupanayanasyasya vratadeshanamishyate |

brahmano grahanam caiva kramena vidhipurvakam ||

 

2.174

yadyasya vihitam carma yat sutram ya ca mekhala |

yo dando yatca vasanam tat tadasya vrateshvapi ||

 

2.175

sevetaimamstu niyaman brahmacari gurau vasan |

sanniyamyaindriyagramam tapovriddhyarthamatmanah ||

 

2.176

nityam snatva shucih kuryad devarshipitritarpanam |

devatabhyarcanam caiva samidadhanameva ca ||

 

2.177

varjayen madhu mamsam ca gandham malyam rasan striyah |

shuktani yani sarvani praninam caiva himsanam ||

 

2.178

abhyangamanjanam cakshnorupanacchatradharanam |

kamam krodham ca lobham ca nartanam gitavadanam ||

 

2.179

dyutam ca janavadam ca parivadam tatha.anritam |

strinam ca prekshanalambhamupaghatam parasya ca ||%(M.aalambhaa.av)

 

2.180

ekah shayita sarvatra na retah skandayet kva cit |

kamad hi skandayan reto hinasti vratamatmanah ||

 

2.181

svapne siktva brahmacari dvijah shukramakamatah |

snatva.arkamarcayitva trih punarmamityricam japet ||

 

2.182

udakumbham sumanaso goshakritmrittikakushan |

ahared yavadarthani bhaiksham caharahashcaret ||

 

2.183

vedayajnairahinanam prashastanam svakarmasu |

brahmacaryahared bhaiksham grihebhyah prayato.anvaham ||

 

2.184

guroh kule na bhiksheta na jnatikulabandhushu |

alabhe tvanyagehanam purvam purvam vivarjayet ||

 

2.185

sarvam vapi cared gramam purvauktanamasambhave |

niyamya prayato vacamabhishastamstu varjayet ||

 

2.186

duradahritya samidhah sannidadhyad vihayasi |

sayam.pratashca juhuyat tabhiragnimatandritah ||

 

2.187

akritva bhaikshacaranamasamidhya ca pavakam |

anaturah saptaratramavakirnivratam caret ||

 

2.188

bhaikshena vartayennityam naikannadi bhaved vrati |

bhaikshena vratino vrittirupavasasama smrita ||

 

2.189

vratavad devadaivatye pitrye karmanyatharshivat |

kamamabhyarthito.ashniyad vratamasya na lupyate ||

 

2.190

brahmanasyaiva karmaitadupadishtam manishibhih |

rajanyavaishyayostvevam naitat karma vidhiyate ||

 

2.191

codito guruna nityamapracodita eva va |

kuryadadhyayane yatnamacaryasya hiteshu ca ||

 

 

2.192

shariram caiva vacam ca buddhindriyamanamsi ca |

niyamya pranjalistishthed vikshamano gurormukham ||

 

2.193

nityamuddhritapanih syat sadhvacarah susamvritah |

asyatamiti cauktah sannasitabhimukham guroh ||

 

2.194

hinannavastraveshah syat sarvada gurusannidhau |

uttishthet prathamam casya caramam caiva samvishet ||

 

2.195

pratishravanasambhashe shayano na samacaret |

nasino na ca bhunjano na tishthanna paranmukhah ||

 

2.196

asinasya sthitah kuryadabhigacchamstu tishthatah |

pratyudgamya tvavrajatah pashcad dhavamstu dhavatah ||

 

2.197

paranmukhasyabhimukho durasthasyetya cantikam |

pranamya tu shayanasya nideshe caiva tishthatah ||

 

2.198

nicam shayya.a.asanam casya nityam syad gurusannidhau |

gurostu cakshurvishaye na yatheshtasano bhavet ||

 

2.199

naudaharedasya nama parokshamapi kevalam |

na caivasyanukurvita gatibhashitaceshtitam ||

 

2.200

guroryatra parivado ninda va.api pravartate |

karnau tatra pidhatavyau gantavyam va tato.anyatah ||

 

2.201

parivadat kharo bhavati shva vai bhavati nindakah |

paribhokta krimirbhavati kito bhavati matsari ||

 

2.202

durastho narcayedenam na kruddho nantike striyah |

yanasanasthashcaivainamavaruhyabhivadayet ||

 

2.203

prativate.anuvate ca nasita guruna saha |

 

asamshrave caiva gurorna kim cidapi kirtayet ||

 

2.204

go.ashvaushtrayanaprasadaprastareshu kateshu ca |

asita guruna sardham shilaphalakanaushu ca ||

 

2.205

gurorgurau sannihite guruvad vrittimacaret |

na canishrishto guruna svan gurunabhivadayet ||

 

2.206

vidyagurushvevameva nitya vrittih svayonishu |

pratishedhatsu cadharmad hitam copadishatsvapi ||

 

2.207

shreyahsu guruvad vrittim nityameva samacaret |

guruputreshu caryeshu guroshcaiva svabandhushu ||

 

 

2.208

balah samanajanma va shishyo va yajnakarmani |

adhyapayan gurusuto guruvatmanamarhati ||

 

2.209

utsadanam ca gatranam snapanaucchishtabhojane |

na kuryad guruputrasya padayoshcavanejanam ||

 

2.210

guruvat pratipujyah syuh savarna guruyoshitah |

asavarnastu sampujyah pratyutthanabhivadanaih ||

 

2.211

abhyanjanam snapanam ca gatrotsadanameva ca |

gurupatnya na karyani keshanam ca prasadhanam ||

 

2.212

gurupatni tu yuvatirnabhivadyaiha padayoh |

purnavimshativarshena gunadoshau vijanata ||

 

2.213

svabhava esha narinam naranamiha dushanam |

ato.arthanna pramadyanti pramadasu vipashcitah ||

 

2.214

avidvamsamalam loke vidvamsamapi va punah |

pramada hyutpatham netum kamakrodhavashanugam ||

 

2.215

matra svasra duhitra va na viviktasano bhavet |

balavanindriyagramo vidvamsamapi karshati ||

 

2.216

kamam tu gurupatninam yuvatinam yuva bhuvi |

vidhivad vandanam kuryadasavahamiti bruvan ||

 

2.217

viproshya padagrahanamanvaham cabhivadanam |

gurudareshu kurvita satam dharmamanusmaran ||

 

2.218

yatha khanan khanitrena naro varyadhigacchati |

tatha gurugatam vidyam shushrushuradhigacchati ||

 

2.219

mundo va jatilo va syadatha va syatshikhajatah |

nainam grame.abhinimlocet suryo nabhyudiyat kva cit ||

 

2.220

tam cedabhyudiyat suryah shayanam kamacaratah |

nimloced va.apyavijnanaj japannupavased dinam ||

 

2.221

suryena hyabhinirmuktah shayano.abhyuditashca yah |

 

prayashcittamakurvano yuktah syan mahatenasa ||

 

2.222

acamya prayato nityamubhe samdhye samahitah |

shucau deshe japanjapyamupasita yathavidhi ||

 

2.223

yadi stri yadyavarajah shreyah kim cit samacaret |

tat sarvamacared yukto yatra casya ramen manah ||

 

2.224

dharmarthavucyate shreyah kamarthau dharma eva ca |

artha evaiha va shreyastrivarga iti tu sthitih ||

 

2.225

acaryashca pita caiva mata bhrata ca purvajah |

nartenapyavamantavya brahmanena visheshatah ||

 

2.226

acaryo brahmano murtih pita murtih prajapateh |

mata prithivya murtistu bhrata svo murtiratmanah ||

 

2.227

yam matapitarau klesham sahete sambhave nrinam |

na tasya nishkritih shakya kartum varshashatairapi ||

 

2.228

tayornityam priyam kuryadacaryasya ca sarvada |

teshveva trishu tushteshu tapah sarvam samapyate ||

 

2.229

tesham trayanam shushrusha paramam tapa ucyate |

na tairanabhyanujnato dharmamanyam samacaret ||

 

2.230

ta eva hi trayo lokasta eva traya ashramah |

ta eva hi trayo vedasta evauktastrayo.agnayah ||

 

2.231

pita vai garhapatyo.agnirmata.agnirdakshinah smritah |

gururahavaniyastu sa.agnitreta gariyasi ||

 

2.232

trishvapramadyanneteshu trin lokan vijayed grihi |

dipyamanah svavapusha devavad divi modate ||

 

2.233

imam lokam matribhaktya pitribhaktya tu madhyamam |

gurushushrushaya tvevam brahmalokam samashnute ||

 

2.234

sarve tasyadrita dharma yasyaite traya adritah |

anadritastu yasyaite sarvastasyaphalah kriyah ||

 

2.235

yavat trayaste jiveyustavatnanyam samacaret |

teshveva nityam shushrusham kuryat priyahite ratah ||

 

2.236

teshamanuparodhena paratryam yad yadacaret |

tat tannivedayet tebhyo manovacanakarmabhih ||

 

2.237

trishveteshvitikrityam hi purushasya samapyate |

esha dharmah parah sakshadupadharmo.anya ucyate ||

 

2.238

shraddadhanah shubham vidyamadaditavaradapi |

anyadapi param dharmam striratnam dushkuladapi ||

 

2.239

vishadapyamritam grahyam baladapi subhashitam |

amitradapi sadvrittamamedhyadapi kancanam ||

 

2.240

striyo ratnanyatho vidya dharmah shaucam subhashitam |

vividhani ca shilpani samadeyani sarvatah ||

 

2.241

abrahmanadadhyayanamapatkale vidhiyate |

anuvrajya ca shushrusha yavadadhyayanam guroh ||

 

2.242

nabrahmane gurau shishyo vasamatyantikam vaset |

brahmane va.ananucane kankshan gatimanuttamam ||

 

2.243

yadi tvatyantikam vasam rocayeta guroh kule |

yuktah paricaredenama shariravimokshanat ||

 

2.244

a samapteh sharirasya yastu shushrushate gurum |

sa gacchatyanjasa vipro brahmanah sadma shashvatam ||

 

2.245

na purvam gurave kim cidupakurvita dharmavit |

snasyamstu guruna.ajnaptah shaktya gurvrthamaharet ||

 

2.246

kshetram hiranyam gamashvam chatraupanahamasanam |

 

dhanyam shakam ca vasamsi gurave pritimavahet ||

 

 

2.247

acarye tu khalu prete guruputre gunanvite |

gurudare sapinde va guruvad vrittimacaret ||

 

2.248

eteshvavidyamaneshu sthanasanaviharavan |

prayunjano.agnishushrusham sadhayed dehamatmanah ||

 

2.249

evam carati yo vipro brahmacaryamaviplutah |

sa gacchatyuttamasthanam na caiha jayate punah ||

 

adhyaya 3

 

 

3.01

shat trimshadabdikam caryam gurau traivedikam vratam |

tadardhikam padikam va grahanantikameva va ||

 

3.02

vedanadhitya vedau va vedam va.api yathakramam |

aviplutabrahmacaryo grihasthashramamavaset ||

 

3.03

tam pratitam svadharmena brahmadayaharam pituh |

sragvinam talpa asinamarhayet prathamam gava ||

 

3.04

gurunanumatah snatva samavritto yathavidhi |

udvaheta dvijo bharyam savarnam lakshananvitam ||

 

3.05

asapinda ca ya maturasagotra ca ya pituh |

sa prashasta dvijatinam darakarmani maithune ||

 

 

3.06

mahantyapi samriddhani go.ajavidhanadhanyatah |

strisambandhe dashaitani kulani parivarjayet ||

 

3.07

hinakriyam nishpurusham nishchando romasharshasam ??|

kshayamayavya.apasmarishvitrikushthikulani ca ??||

 

3.08

nodvahet kapilam kanyam nadhikangim na roginim |

nalomikam natilomam na vacatam na pingalam ||

 

 

3.09

narikshavrikshanadinamnim nantyaparvatanamikam |

na pakshyahipreshyanamnim na ca bhishananamikam ||

 

3.10

avyangangim saumyanamnim hamsavaranagaminim |

tanulomakeshadashanam mridvangimudvahet striyam ||

 

3.11

yasyastu na bhaved bhrata na vijnayeta va pita |

 

naupayaccheta tam prajnah putrika.adharmashankaya ||

 

3.12

savarna.agre dvijatinam prashasta darakarmani |

kamatastu pravrittanamimah syuh kramasho.avarah ||

 

3.13

shudraiva bharya shudrasya sa ca sva ca vishah smrite |

te ca sva caiva rajnashca tashca sva cagrajanmanah ||

 

3.14

na brahmanakshatriyayorapadyapi hi tishthatoh |

kasmimshcidapi vrittante shudra bharyaupadishyate ||

 

3.15

hinajatistriyam mohadudvahanto dvijatayah |

kulanyeva nayantyashu sasantanani shudratam ||

 

3.16

shudravedi patatyatrerutathyatanayasya ca |

shaunakasya sutotpattya tadapatyataya bhrigoh ||

 

3.17

shudram shayanamaropya brahmano yatyadhogatim |

janayitva sutam tasyam brahmanyadeva hiyate ||

 

3.18

daivapitryatitheyani tatpradhanani yasya tu |

nashnanti pitridevastanna ca svargam sa gacchati ||

 

3.19

vrishaliphenapitasya nihshvasopahatasya ca |

tasyam caiva prasutasya nishkritirna vidhiyate ||

 

3.20

caturnamapi varnanam pretya caiha hitahitan |

ashtaviman samasena strivivahannibodhata ||

 

3.21

brahmo daivastathaivarshah prajapatyastatha.asurah |

gandharvo rakshasashcaiva paishacashcashtamo.adhamah ||

 

3.22

yo yasya dharmyo varnasya gunadoshau ca yasya yau |

tad vah sarvam pravakshyami prasave ca gunagunan ||

 

3.23

shadanupurvya viprasya kshatrasya caturo.avaran |

visha.shudrayostu taneva vidyad dharmyanarakshasan ||

 

 

3.24

caturo brahmanasyadyan prashastan kavayo viduh |

rakshasam kshatriyasyaikamasuram vaishyashudrayoh ||

 

3.25

pancanam tu trayo dharmya dvavadharmyau smritaviha |

paishacashcasurashcaiva na kartavyau kada cana ||

 

3.26

prithak prithag va mishrau va vivahau purvacoditau |

gandharvo rakshasashcaiva dharmyau kshatrasya tau smritau ||

 

3.27

acchadya carcayitva ca shrutashilavate svayam |

ahuya danam kanyaya brahmo dharmah prakirtitah ||

 

3.28

yajne tu vitate samyag ritvije karma kurvate |

alankritya sutadanam daivam dharmam pracakshate ||

 

3.29

ekam gomithunam dve va varadadaya dharmatah |

kanyapradanam vidhivadarsho dharmah sa ucyate ||

 

3.30

sahaubhau caratam dharmamiti vaca.anubhashya ca |

kanyapradanamabhyarcya prajapatyo vidhih smritah ||

 

3.31

jnatibhyo dravinam dattva kanyayai caiva shaktitah |

kanyapradanam svacchandyadasuro dharma ucyate ||

 

3.32

icchaya.anyonyasamyogah kanyayashca varasya ca |

gandharvah sa tu vijneyo maithunyah kamasambhavah ||

 

3.33

hatva chittva ca bhittva ca kroshantim rudatim grihat |

prasahya kanyaharanam rakshaso vidhirucyate ||

 

3.34

suptam mattam pramattam va raho yatropagacchati |

sa papishtho vivahanam paishacashcashtamo.adhamah ||

 

 

3.35

adbhireva dvijagryanam kanyadanam vishishyate |

itaresham tu varnanamitaretarakamyaya ||

 

3.36

yo yasyaisham vivahanam manuna kirtito gunah |

sarvam shrinuta tam viprah sarvam kirtayato mama ||

 

 

3.37

dasha purvan paran vamshyanatmanam caikavimshakam |

brahmiputrah sukritakritmocayatyenasah pitrin ||

 

3.38

daivaudhajah sutashcaiva sapta sapta paravaran |

arshaudhajah sutastrimstrin shat shat kayaudhajah sutah ||

 

3.39

brahmadishu vivaheshu caturshvevanupurvashah |

brahmavarcasvinah putra jayante shishtasammatah ||

 

 

3.40

rupasattvagunopeta dhanavanto yashasvinah |

paryaptabhoga dharmishtha jivanti ca shatam samah ||

 

3.41

itareshu tu shishteshu nrishamsa.anritavadinah |

jayante durvivaheshu brahmadharmadvishah sutah ||

 

3.42

aninditaih strivivahairanindya bhavati praja |

ninditairnindita nrinam tasmannindyan vivarjayet ||

 

3.43

panigrahanasamskarah savarnasupadishyate |

asavarnasvayam jneyo vidhirudvahakarmani ||

 

3.44

sharah kshatriyaya grahyah pratodo vaishyakanyaya |

vasanasya dasha grahya shudrayotkrishtavedane ||

 

3.45

ritukalabhigami syat svadaraniratah sada |

parvavarjam vrajeccainam tadvrato ratikamyaya ||

 

3.46

rituh svabhavikah strinam ratrayah shodasha smritah |

caturbhiritaraih sardhamahobhih sadvigarhitaih ||

 

3.47

tasamadyashcatasrastu ninditaikadashi ca ya |

trayodashi ca sheshastu prashasta dasharatrayah ||

 

3.48

yugmasu putra jayante striyo.ayugmasu ratrishu |

tasmad yugmasu putrarthi samvishedartave striyam ||

 

3.49

puman pumso.adhike shukre stri bhavatyadhike striyah |

same.apuman pum.striyau va kshine.alpe ca viparyayah ||

 

3.50

nindyasvashtasu canyasu striyo ratrishu varjayan |

brahmacaryeva bhavati yatra tatrashrame vasan ||

 

3.51

na kanyayah pita vidvan grihniyat shulkamanvapi |

grihnamshulkam hi lobhena syannaro.apatyavikrayi ??||

 

3.52

stridhanani tu ye mohadupajivanti bandhavah |

nariyanani vastram va te papa yantyadhogatim ||

 

3.53

arshe gomithunam shulkam ke cidahurmrishaiva tat |

alpo.apyevam mahan va.api vikrayastavadeva sah ||

 

 

3.54

yasam nadadate shulkam jnatayo na sa vikrayah |

arhanam tat kumarinamanrishamsyam ca kevalam ||

 

 

3.55

pitribhirbhratribhishcaitah patibhirdevaraistatha |

pujya bhushayitavyashca bahukalyanamipsubhih ||

 

3.56

yatra naryastu pujyante ramante tatra devatah |

yatraitastu na pujyante sarvastatraphalah kriyah ||

%[ Following.h ten.h versesare missingin.h M.]

 

 

3.57

shocanti jamayo yatra vinashyatyashu tat kulam |

 

na shocanti tu yatraita vardhate tad hi sarvada ||

 

 

3.58

jamayo yani gehani shapantyapratipujitah ||

 

tani krityahataniva vinashyanti samantatah ||

 

 

3.59

tasmadetah sada pujya bhushanacchadanashanaih |

 

bhutikamairnarairnityam satkareshutsaveshu ca | |

 

 

3.60

samtushto bharyaya bharta bhartra bharya tathaiva ca |

 

yasminneva kule nityam kalyanam tatra vai dhruvam ||

 

 

3.61

yadi hi stri na roceta pumamsam na pramodayet |

 

apramodat punah pumsah prajanam na pravartate ||

 

 

3.62

striyam tu rocamanayam sarvam tad rocate kulam |

 

tasyam tvarocamanayam sarvameva na rocate ||

 

 

3.63

kuvivahaih kriyalopairvedanadhyayanena ca |

 

kulanyakulatam yanti brahmanatikramena ca ||

 

 

3.64

shilpena vyavaharena shudrapatyaishca kevalaih |

 

gobhirashvaishca yanaishca krishya rajopasevaya ||

 

 

3.65

ayajyayajanaishcaiva nastikyena ca karmanam |

 

kulanyashu vinashyanti yani hinani mantratah ||

 

 

3.66

mantratastu samriddhani kulanyalpadhananyapi |

 

kulasankhyam ca gacchanti karshanti ca mahad yashah ||

 

%[Here.afterM'H numberiH "10"]

 

 

3.67

vaivahike.agnau kurvita grihyam karma yathavidhi |

pancayajnavidhanam ca paktim canvahikim grihi ||

 

3.68

panca suna grihasthasya culli peshanyupaskarah |

kandani caudakumbhashca badhyate yastu vahayan ||

 

 

3.69

tasam kramena sarvasam nishkrityartham maharshibhih |

panca klpta mahayajnah pratyaham grihamedhinam ||

 

3.70

adhyapanam brahmayajnah pitriyajnastu tarpanam |

homo daivo balirbhauto nriyajno.atithipujanam ||

 

3.71

pancaitan yo maha.ayajnanna hapayati shaktitah |

sa grihe.api vasannityam sunadoshairna lipyate ||

 

3.72

devata.atithibhrityanam pitrinamatmanashca yah |

na nirvapati pancanamucchvasanna sa jivati ||

 

3.73

ahutam ca hutam caiva tatha prahutameva ca |

brahmyam hutam prashitam ca pancayajnan pracakshate ? ||

 

3.74

japo.ahuto huto homah prahuto bhautiko balih |

brahmyam hutam dvijagryarca prashitam pitritarpanam ? ||

 

3.75

svadhyaye nityayuktah syad daive caivaiha karmani |

daivakarmani yukto hi bibhartidam caracaram ||

 

3.76

agnau prasta.ahutih samyagadityamupatishthate |

adityaj jayate vrishtirvrishterannam tatah prajah ||

 

3.77

yatha vayum samashritya vartante sarvajantavah |

 

tatha grihasthamashritya  vartante sarva ashramah ||

 

 

3.78

yasmat trayo.apyashramino jnanenannena canvaham |

grihasthenaiva dharyante tasmaj jyeshthashramo grihi ||

 

 

3.79

sa samdharyah prayatnena svargamakshayamicchata |

sukham cehecchata.atyantam yo.adharyo durbalendriyaih ||

 

3.80

rishayah pitaro deva bhutanyatithayastatha |

ashasate kutumbibhyastebhyah karyam vijanata ||

 

3.81

svadhyayenarcayetarishin homairdevan yathavidhi |

pitrimshraddhaishca nrinannairbhutani balikarmana ||

 

3.82

kuryadaharahah shraddhamannadyenodakena va |

 

payomulaphalairva.api pitribhyah pritimavahan ||

 

3.83

ekamapyashayed vipram pitryarthe pancayajnike |

 

na caivatrashayet kim cid vaishvadevam prati dvijam ||

 

3.84

vaishvadevasya siddhasya grihye.agnau vidhipurvakam |

abhyah kuryad devatabhyo brahmano homamanvaham ||

 

3.85

agneh somasya caivadau tayoshcaiva samastayoh |

vishvebhyashcaiva devebhyo dhanvantaraya eva ca ||

 

3.86

kuhvai caivanumatyai ca prajapataya eva ca  |

saha dyavaprithivyoshca tatha svishtakrite.antatah ||

 

3.87

evam samyag havirhutva sarvadikshu pradakshinam |

indrantakappatindubhyah sanugebhyo balim haret ??||

 

3.88

marudbhya iti tu dvari kshipedapsvadbhya ityapi ??|

vanaspatibhya ityevam musalolukhale haret ||

 

3.89

ucchirshake shriyai kuryad bhadrakalyai ca padatah |

brahmavastoshpatibhyam tu vastumadhye balim haret ||

 

3.90

vishvebhyashcaiva devebhyo balimakasha utkshipet |

divacarebhyo bhutebhyo naktancaribhya eva ca ||

 

3.91

prishthavastuni kurvita balim sarvatmabhutaye |

 

pitribhyo balishesham tu sarvam dakshinato haret ||

 

3.92

shunam ca patitanam ca shvapacam paparoginam |

vayasanam kriminam ca shanakairnirvaped bhuvi ||

 

 

3.93

evam yah sarvabhutani brahmano nityamarcati |

sa gacchati param sthanam tejomurtih patharjuna ||

 

3.94

kritvaitad balikarmaivamatithim purvamashayet |

bhiksham ca bhikshave dadyad vidhivad brahmacarine ||

 

3.95

yat punyaphalamapnoti gam dattva vidhivad guroh |

tat punyaphalamapnoti bhiksham dattva dvijo grihi ||

 

3.96

bhikshamapyudapatram va satkritya vidhipurvakam |

vedatattvarthavidushe brahmanayopapadayet ||

 

3.97

nashyanti havyakavyani naranamavijanatam |

bhasmibhuteshu vipreshu mohad dattani datribhih ||

 

 

3.98

vidyatapassamriddheshu hutam vipramukhagnishu |

nistarayati durgacca mahatashcaiva kilbishat ||

 

3.99

sampraptaya tvatithaye pradadyadasanaudake |

annam caiva yathashakti satkritya vidhipurvakam ||

 

 

3.100

shilanapyunchato nityam pancagninapi juhvatah |

sarvam sukritamadatte brahmano.anarcito vasan ||

 

3.101

trinani bhumirudakam vak caturthi ca sunrita |

etanyapi satam gehe nocchidyante kada cana ||

 

3.102

ekaratram tu nivasannatithirbrahmanah smritah |

anityam hi sthito yasmat tasmadatithirucyate ||

 

3.103

naikagraminamatithim vipram sangatikam tatha |

upasthitam grihe vidyad bharya yatragnayo.api va ||

 

3.104

upasate ye grihasthah parapakamabuddhayah |

tena te pretya pashutam vrajantyannadidayinah ||

 

3.105

apranodyo.atithih sayam suryaudho grihamedhina |

kale praptastvakale va nasyanashnan grihe vaset ||

 

3.106

na vai svayam tadashniyadatithim yanna bhojayet |

dhanyam yashasyamayushyam svargyam va.atithipujanam ||

 

3.107

asanavasathau shayyamanuvrajyamupasanam |

uttameshuttamam kuryad hine hinam same samam ||

 

3.108

vaishvadeve tu nirvritte yadyanyo.atithiravrajet |

tasyapyannam yathashakti pradadyanna balim haret ||

 

3.109

na bhojanartham sve viprah kulagotre nivedayet |

bhojanartham hi te shamsan vantashityucyate budhaih ||

 

3.110

na brahmanasya tvatithirgrihe rajanya ucyate |

vaishyashudrau sakha caiva jnatayo gurureva ca ||

 

3.111

yadi tvatithidharmena kshatriyo grihamavrajet |

bhuktavatsu ca vipreshu kamam tamapi bhojayet ||

 

3.112

vaishyashudravapi praptau kutumbe.atithidharminau |

bhojayet saha bhrityaistavanrishamsyam prayojayan ||

 

3.113

itaranapi sakhyadin sampritya grihamagatan |

prakrityannam yathashakti bhojayet saha bharyaya ||

 

3.114

suvasinih kumarishca rogino garbhinih striyah |

atithibhyo.agra evaitan bhojayedavicarayan ||

 

 

3.115

adattva tu ya etebhyah purvam bhunkte.avicakshanah |

sa bhunjano na janati shvagridhrairjagdhimatmanah ||

 

3.116

bhuktavatsvatha vipreshu sveshu bhrityeshu caiva hi |

bhunjiyatam tatah pashcadavashishtam tu dampati ||

 

3.117

devan rishin manushyamshca pitrin grihyashca devatah |

pujayitva tatah pashcad grihasthah sheshabhug bhavet ||

 

3.118

agham sa kevalam bhunkte yah pacatyatmakaranat |

yajnashishtashanam hyetat satamannam vidhiyate ||

 

3.119

rajartvigsnatakagurun priyashvashuramatulan |

arhayen madhuparkena parisamvatsarat punah ||

 

3.120

raja ca shrotriyashcaiva yajnakarmanyupasthitau |

 

madhuparkena sampujyau na tvayajna iti sthitih ||

 

3.121

sayam tvannasya siddhasya patnyamantram balim haret |

vaishvadevam hi namaitat sayam pratarvidhiyate ||

 

3.122

pitriyajnam tu nirvartya viprashcandrakshaye.agniman |

 

pindanvaharyakam shraddham kuryan masanumasikam ||

 

3.123

pitrinam masikam shraddhamanvaharyam vidurbudhah |

taccamishena kartavyam prashastena prayatnatah ??||

 

3.124

tatra ye bhojaniyah syurye ca varjya dvijottamah |

yavantashcaiva yaishcannaistan pravakshyamyasheshatah ||

 

3.125

dvau daive pitrikarye trinekaikamubhayatra va |

 

bhojayet susamriddho.api na prasajjeta vistare ||

 

 

3.126

satkriyam deshakalau ca shaucam brahmanasampadah |

pancaitan vistaro hanti tasmannaiheta vistaram ||

 

3.127

prathita pretakrityaisha pitryam nama vidhukshaye |

tasmin yuktasyaiti nityam pretakrityaiva laukiki ||

 

3.128

shrotriyayaiva deyani havyakavyani datribhih |

arhattamaya vipraya tasmai dattam mahaphalam ||

 

3.129

ekaikamapi vidvamsam daive pitrye ca bhojayet |

 

pushkalam phalamapnoti namantrajnan bahunapi ||

 

3.130

duradeva pariksheta brahmanam vedaparagam |

tirtham tad havyakavyanam pradane so.atithih smritah ||

 

3.131

sahasram hi sahasranamanricam yatra bhunjate |

ekastan mantravit pritah sarvanarhati dharmatah ||

 

3.132

jnanotkrishtaya deyani kavyani ca havimshi ca |

na hi hastavashrigdigdhau rudhirenaiva shudhyatah ||

 

3.133

yavato grasate grasan havyakavyeshvamantravit |

tavato grasate preto diptashularshtyayogudan ||

 

3.134

jnananishtha dvijah ke cit taponishthastatha.apare |

tapahsvadhyayanishthashca karmanishthastatha.apare ||

 

3.135

jnananishtheshu kavyani pratishthapyani yatnatah |

havyani tu yathanyayam sarveshveva caturshvapi ||

 

3.136

ashrotriyah pita yasya putrah syad vedaparagah |

ashrotriyo va putrah syat pita syad vedaparagah ||

 

3.137

jyayamsamanayorvidyad yasya syatshrotriyah pita |

mantrasampujanartham tu satkaramitaro.arhati ||

 

3.138

na shraddhe bhojayen mitram dhanaih karyo.asya sangrahah |

narim na mitram yam vidyat tam shraddhe bhojayed dvijam ||

 

3.139

yasya mitrapradhanani shraddhani ca havimshi ca |

tasya pretya phalam nasti shraddheshu ca havihshu ca ||

 

3.140

yah sangatani kurute mohatshraddhena manavah |

sa svargaccyavate lokatshraddhamitro dvijadhamah ||

 

3.141

sambhojani sa.abhihita paishaci dakshina dvijaih |

ihaivaste tu sa loke gaurandhevaikaveshmani ||

 

3.142

yathairine bijamuptva na vapta labhate phalam |

tatha.anrice havirdattva na data labhate phalam ||

 

3.143

datrin pratigrahitrimshca kurute phalabhaginah |

vidushe dakshinam dattva vidhivat pretya caiha ca ||

 

3.144

kamam shraddhe.arcayen mitram nabhirupamapi tvarim |

dvishata hi havirbhuktam bhavati pretya nishphalam ||

 

3.145

yatnena bhojayetshraddhe bahvricam vedaparagam |

shakhantagamathadhvaryum chandogam tu samaptikam ||

 

3.146

eshamanyatamo yasya bhunjita shraddhamarcitah |

pitrinam tasya triptih syatshashvati saptapaurushi ||

 

3.147

esha vai prathamah kalpah pradane havyakavyayoh |

anukalpastvayam jneyah sada sadbhiranushthitah ||

 

3.148

matamaham matulam ca svashriyam shvashuram gurum |

dauhitram vitpatim bandhum ritvig yajyau ca bhojayet ||

 

3.149

na brahmanam pariksheta daive karmani dharmavit |

pitrye karmani tu prapte pariksheta prayatnatah ||

 

3.150

ye stenapatitakliba ye ca nastikavrittayah |

tan havyakavyayorviprananarhan manurabravit ||

 

3.151

jatilam canadhiyanam durbalam kitavam tatha |

yajayanti ca ye pugamstamshca shraddhe na bhojayet ||

 

3.152

cikitsakan devalakan mamsavikrayinastatha |

 

vipanena ca jivanto varjyah syurhavyakavyayoh ||

 

3.153

preshyo gramasya rajnashca kunakhi shyavadantakah |

pratiroddha guroshcaiva tyaktagnirvardhushistatha ||

 

3.154

yakshmi ca pashupalashca parivetta nirakritih |

brahmadvishparivittishca ganabhyantara eva ca ||

 

3.155

kushilavo.avakirni ca vrishalipatireva ca |

paunarbhavashca kanashca yasya caupapatirgrihe ||

 

3.156

bhritakadhyapako yashca bhritakadhyapitastatha |

shudrashishyo gurushcaiva vagdushtah kundagolakau ||

 

3.157

akarane parityakta matapitrorgurostatha |

 

brahmairyaunaishca sambandhaih samyogam patitairgatah ||

 

3.158

agaradahi garadah kundashi somavikrayi |

samudrayayi bandi ca tailikah kutakarakah ||

 

3.159

pitra vivadamanashca kitavo madyapastatha |

paparogyabhishastashca dambhiko rasavikrayi ||

 

3.160

dhanuhsharanam karta ca yashcagredidhishupatih |

mitradhrug dyutavrittishca putracaryastathaiva ca ||

 

3.161

bhramari gandamali ca shvitryatho pishunastatha |

unmatto.andhashca varjyah syurvedanindaka eva ca ||

 

3.162

hastigo.ashvaushtradamako nakshatrairyashca jivati |

pakshinam poshako yashca yuddhacaryastathaiva ca ||

 

3.163

srotasam bhedako yashca tesham cavarane ratah |

grihasamveshako duto vriksharopaka eva ca ||

 

3.164

shvakridi shyenajivi ca kanyadushaka eva ca |

himsro vrishalavrittishca gananam caiva yajakah ||

 

3.165

acarahinah klibashca nityam yacanakastatha |

krishijivi shlipadi ca sadbhirnindita eva ca ||

 

3.166

aurabhriko mahishikah parapurvapatistatha |

pretaniryapakashcaiva varjaniyah prayatnatah ||

 

3.167

etan vigarhitacaranapankteyan dvijadhaman |

dvijatipravaro vidvanubhayatra vivarjayet ||

 

3.168

brahmano tvanadhiyanastrinagniriva shamyati |

 

tasmai havyam na datavyam na hi bhasmani huyate ||

 

3.169

apanktadane yo daturbhavatyurdhvam phalaudayah |

 

daive havishi pitrye va tam pravakshyamyasheshatah ||

 

 

3.170

avratairyad dvijairbhuktam  parivetryadibhistatha |

apankteyairyadanyaishca tad vai rakshamsi bhunjate ||

 

3.171

daragnihotrasamyogam kurute yo.agraje sthite |

parivetta sa vijneyah parivittistu purvajah ||

 

3.172

parivittih parivetta yaya ca parividyate |

sarve te narakam yanti datriyajakapancamah ||

 

3.173

bhraturmritasya bharyayam yo.anurajyeta kamatah |

dharmenapi niyuktayam sa jneyo didhishupatih ||

 

3.174

paradareshu jayete dvau sutau kundagolakau |

patyau jivati kundah syan mrite bhartari golakah ||

 

3.175

tau tu jatau parakshetre praninau pretya caiha ca |

 

dattani havyakavyani nashayanti pradayinam ||

 

3.176

apanktyo yavatah panktyan bhunjanananupashyati |

 

tavatam na phalam tatra data prapnoti balishah ||

 

3.177

vikshyandho navateh kanah shashteh shvitri shatasya tu |

 

paparogi sahasrasya daturnashayate phalam ||

 

3.178

yavatah samsprishedangairbrahmanan shudrayajakah |

tavatam na bhaved datuh phalam danasya paurtikam ||

 

3.179

vedavidcapi vipro.asya lobhat kritva pratigraham |

vinasham vrajati kshipramamapatramivambhasi ||

 

3.180

somavikrayine vishtha bhishaje puyashonitam |

nashtam devalake dattamapratishtham tu vardhushau ||

 

3.181

yat tu vanijake dattam naiha namutra tad bhavet |

bhasmaniva hutam dravyam tatha paunarbhave dvije ||

 

3.182

itareshu tvapanktyeshu yathoddishteshvasadhushu | %[

 

medo.ashrinmamsamajja.asthi vadantyannam manishinah ||

 

3.183

apanktyopahata panktih pavyate yairdvijottamaih |

 

tannibodhata kartsnyena dvijagryan panktipavanan ||

 

3.184

agryah sarveshu vedeshu sarvapravacaneshu ca |

shrotriyanvayajashcaiva vijneyah panktipavanah ||

 

3.185

trinaciketah pancagnistrisuparnah shadangavit |

brahmadeyatmasantano jyeshthasamaga eva ca ||

 

 

3.186

vedarthavit pravakta ca brahmacari sahasradah |

shatayushcaiva vijneya brahmanah panktipavanah ||

 

3.187

purvedyuraparedyurva shraddhakarmanyupasthite |

nimantrayeta trya.avaran samyag vipran yathauditan ||

 

 

3.188

nimantrito dvijah pitrye niyatatma bhavet sada |

na ca chandamsyadhiyita yasya shraddham ca tad bhavet ||

 

3.189

nimantritan hi pitara upatishthanti tan dvijan |

vayuvatcanugacchanti tatha.asinanupasate ||

 

3.190

ketitastu yathanyayam havye kavye dvijottamah |

katham cidapyatikraman papah sukaratam vrajet ||

 

3.191

 amantritastu yah shraddhe vrishalya saha modate |

daturyad dushkritam kim cit tat sarvam pratipadyate ||

 

3.192

akrodhanah shaucaparah satatam brahmacarinah |

nyastashastra mahabhagah pitarah purvadevatah ||

 

3.193

yasmadutpattiretesham sarveshamapyasheshatah |

ye ca yairupacaryah syurniyamaistannibodhata ||

 

3.194

manorhairanyagarbhasya ye maricyadayah sutah |

tesham rishinam sarvesham putrah pitriganah smritah ||

 

3.195

virajsutah somasadah sadhyanam pitarah smritah ?|

agnishvattashca devanam marica lokavishrutah ||

 

3.196

daityadanavayakshanam gandharvauragarakshasam |

suparnakinnaranam ca smrita barhishado.atrijah ||

 

3.197

somapa nama vipranam kshatriyanam havirbhujah |

vaishyanamajyapa nama shudranam tu sukalinah ||

 

3.198

somapastu kaveh putra havishmanto.angirahsutah |

pulastyasyajyapah putra vasishthasya sukalinah ||

 

3.199

agnidagdhanagnidagdhan kavyan barhishadastatha |

 

agnishvattamshca saumyamshca vipranameva nirdishet ||

 

3.200

ya ete tu gana mukhyah pitrinam parikirtitah |

teshamapiha vijneyam putrapautramanantakam ||

 

3.201

rishibhyah pitaro jatah pitribhyo devamanavah |

devebhyastu jagat sarvam caram sthanvanupurvashah ||

 

3.202

rajatairbhajanaireshamatho va rajatanvitaih |

varyapi shraddhaya dattamakshayayaupakalpate ||

 

3.203

daivakaryad dvijatinam pitrikaryam vishishyate |

daivam hi pitrikaryasya purvamapyayanam smritam ||

 

3.204

teshamarakshabhutam tu purvam daivam niyojayet |

rakshamsi vipralumpanti shraddhamarakshavarjitam ||

 

3.205

daivadyantam tadiheta pitryadyantam na tad bhavet |

pitryadyantam tvihamanah kshipram nashyati sanvayah ||

 

3.206

shucim desham viviktam ca gomayenopalepayet |

dakshinapravanam caiva prayatnenopapadayet ||

 

3.207

avakasheshu coksheshu jalatireshu caiva hi |

vivikteshu ca tushyanti dattena pitarah sada ||

 

3.208

asaneshupaklpteshu barhishmatsu prithakprithak |

upasprishtaudakan samyag vipramstanupaveshayet ||

 

3.209

upaveshya tu tan vipranasaneshvajugupsitan |

gandhamalyaih surabhibhirarcayed daivapurvakam ||

 

3.210

teshamudakamaniya sapavitramstilanapi |

agnau kuryadanujnato brahmano brahmanaih saha ||

 

3.211

agneh somayamabhyam ca kritva.apyayanamaditah |

havirdanena vidhivat pashcat samtarpayet pitrin ||

 

3.212

agnyabhave tu viprasya panavevopapadayet |

yo hyagnih sa dvijo viprairmantradarshibhirucyate ||

 

3.213

akrodhanan suprasadan vadantyetan puratanan |

lokasyapyayane yuktan shraddhadevan dvijottaman ||

 

 

3.214

apasavyamagnau kritva sarvamavritya vikramam |

 

apasavyena hastena nirvapedudakam bhuvi ||

 

3.215

trimstu tasmad havihsheshat pindan kritva samahitah |

audakenaiva vidhina nirvaped dakshinamukhah ||

 

3.216

nyupya pindamstatastamstu prayato vidhipurvakam |

teshu darbheshu tam hastam nirmrijyallepabhaginam ||

 

3.217

acamyaudakparavritya trirayamya shanairasun |

shad ritumshca namaskuryat pitrineva ca mantravat ||

 

3.218

udakam ninayetshesham shanaih pindantike punah |

avajighrecca tan pindan yathanyuptan samahitah ||

 

3.219

pindebhyastvalpikam matram samadayanupurvashah |

 

taneva vipranasinan vidhivat purvamashayet ||

 

3.220

dhriyamane tu pitari purveshameva nirvapet |

vipravad va.api tam shraddhe svakam pitaramashayet ||

 

 

3.221

pita yasya nivrittah syaj jiveccapi pitamahah |

 

pituh sa nama sankirtya kirtayet prapitamaham ||

 

3.222

pitamaho va tatshraddham bhunjitaityabravin manuh |

kamam va samanujnatah svayameva samacaret ||

 

3.223

tesham dattva tu hasteshu sapavitram tilaudakam |

tatpindagram prayaccheta svadhaishamastviti bruvan ||

 

 

3.224

panibhyam tupasangrihya svayamannasya vardhitam |

 

viprantike pitrin dhyayan shanakairupanikshipet ||

 

3.225

ubhayorhastayormuktam yadannamupaniyate |

tad vipralumpantyasurah sahasa dushtacetasah ||

 

3.226

gunamshca supashakadyan payo dadhi ghritam madhu |

vinyaset prayatah purvam bhumaveva samahitah ||

 

3.227

bhakshyam bhojyam ca vividham mulani ca phalani ca |

hridyani caiva mamsani panani surabhini ca ||

 

3.228

upaniya tu tat sarvam shanakaih susamahitah |

pariveshayeta prayato gunan sarvan pracodayan ||

 

3.229

nasramapatayej jatu na kupyennanritam vadet |

na padena sprishedannam na caitadavadhunayet ||

 

3.230

asram gamayati pretan kopo.arinanritam shunah |

padasparshastu rakshamsi dushkritinavadhunanam ||

 

3.231

yad yad roceta viprebhyastat tad dadyadamatsarah |

brahmodyashca kathah kuryat pitrinametadipsitam ||

 

3.232

svadhyayam shravayet pitrye dharmashastrani caiva hi |

akhyananitihasamshca puranani khilani ca ||

 

3.233

harshayed brahmanamstushto bhojayecca shanaihshanaih |

annadyenasakriccaitan gunaishca paricodayet ||

 

3.234

vratasthamapi dauhitram shraddhe yatnena bhojayet |

kutapam casanam dadyat tilaishca vikiren mahim ||

 

3.235

trini shraddhe pavitrani dauhitrah kutapastilah |

trini catra prashamsanti shaucamakrodhamatvaram ||

 

3.236

atyushnam sarvamannam syad bhunjiramste ca vagyatah |

na ca dvijatayo bruyurdatra prishta havirgunan ||

 

3.237

yavadushma bhavatyannam yavadashnanti vagyatah |

pitarastavadashnanti yavannaokta havirgunah ||

 

3.238

yad veshtitashira bhunkte yad bhunkte dakshinamukhah |

saupanatkashca yad bhunkte tad vai rakshamsi bhunjate ||

 

3.239

candalashca varahashca kukkutah shva tathaiva ca |

rajasvala ca shandhashca naiksherannashnato dvijan ||

 

3.240

home pradane bhojye ca yadebhirabhivikshyate |

daive havishi pitrye va tad gacchatyayathatatham ||

 

3.241

ghranena sukaro hanti pakshavatena kukkutah |

 

shva tu drishtinipatena sparshenavaravarnajah ||

 

3.242

khanjo va yadi va kano datuh preshyo.api va bhavet |

hinatiriktagatro va tamapyapanayet punah ||

 

3.243

brahmanam bhikshukam va.api bhojanarthamupasthitam |

brahmanairabhyanujnatah shaktitah pratipujayet ||

 

3.244

sarvavarnikamannadyam samniyaplavya varina |

samutshrijed bhuktavatamagrato vikiran bhuvi ||

 

3.245

asamskritapramitanam tyaginam kulayoshitam |

ucchishtam bhagadheyam syad darbheshu vikirashca yah ||

 

3.246

uccheshanam bhumigatamajihmasyashathasya ca |

dasavargasya tat pitrye bhagadheyam pracakshate ||

 

3.247

asapindakriyakarma dvijateh samsthitasya tu |

adaivam bhojayetshraddham pindamekam ca nirvapet ||

 

3.248

sahapindakriyayam tu kritayamasya dharmatah |

anayaivavrita karyam pindanirvapanam sutaih ||

 

3.249

shraddham bhuktva ya ucchishtam vrishalaya prayacchati |

sa mudho narakam yati kalasutramavakshirah ||

 

3.250

shraddhabhug vrishalitalpam tadaharyo.adhigacchati |

tasyah purishe tam masam pitarastasya sherate ||

 

3.251

prishtva svaditamityevam triptanacamayet tatah |

acantamshcanujaniyadabhito ramyatamiti ||

 

3.252

svadha.astvityeva tam bruyurbrahmanastadanantaram |

svadhakarah para hyashih sarveshu pitrikarmasu ||

 

3.253

tato bhuktavatam teshamannashesham nivedayet |

yatha bruyustatha kuryadanujnatastato dvijaih ||

 

3.254

pitrye svaditamityeva vacyam goshthe tu sushritam |

sampannamityabhyudaye daive rucitamityapi ||

 

 

3.255

aparahnastatha darbha vastusampadanam tilah |

 

shrishtirmrishtirdvijashcagryah shraddhakarmasu sampadah ||

 

3.256

darbhah pavitram purvahno havishyani ca sarvashah |

pavitram yacca purvoktam vijneya havyasampadah ||

 

3.257

munyannani payah somo mamsam yaccanupaskritam |

aksaralavanam caiva prakritya havirucyate ||

 

3.258

vishrijya brahmanamstamstu niyato vagyatah shucih |

 

dakshinam dishamakankshan yacetaiman varan pitrin ||

 

3.259

dataro no.abhivardhantam vedah samtatireva ca |

shraddha ca no ma vyagamad bahudeyam ca no.astviti ||

 

3.260

evam nirvapanam kritva pindamstamstadanantaram |

gam vipramajamagnim va prashayedapsu va kshipet ||

 

3.261

pindanirvapanam ke cit parastadeva kurvate |

vayobhih khadayantyanye prakshipantyanale.apsu va ||

 

3.262

pativrata dharmapatni pitripujanatatpara |

madhyamam tu tatah pindamadyat samyak sutarthini ||

 

3.263

ayushmantam sutam sute yashomedhasamanvitam |

dhanavantam prajavantam sattvikam dharmikam tatha ||

 

3.264

prakshalya hastavacamya jnatiprayam prakalpayet |

jnatibhyah satkritam dattva bandhavanapi bhojayet ||

 

 

3.265

uccheshanam tu tat tishthed yavad vipra visarjitah |

 

tato grihabalim kuryaditi dharmo vyavasthitah ||

 

3.266

haviryacciraratraya yaccanantyaya kalpate |

pitribhyo vidhivad dattam tat pravakshyamyasheshatah ||

 

3.267

tilairvrihiyavairmashairadbhirmulaphalena va |

dattena masam tripyanti vidhivat pitaro nrinam ||

 

3.268

dvau masau matsyamamsena trin masan harinena tu |

aurabhrenatha chaturah shakunenatha panca vai ||

 

3.269

shanmasamshchagamamsena parshatena ca sapta vai |

ashtavenasya mamsena rauravena navaiva tu ||

 

 

3.270

dashamasamstu tripyanti varahamahishamishaih |

shashakurmayostu mamsena masanekadashaiva tu ||

 

3.271

samvatsaram tu gavyena payasa payasena ca |

 

vardhrinasasya mamsena triptirdvadashavarshiki ||

 

3.272

kalashakam mahashalkah khangalohamisham madhu |

anantyayaiva kalpyante munyannani ca sarvashah ||

 

3.273

yat kim cin madhuna mishram pradadyat tu trayodashim |

tadapyakshayameva syad varshasu ca maghasu ca ||

 

3.274

api nah sa kule bhuyad yo no dadyat trayodashim |

payasam madhusarpirbhyam prak chaye kunjarasya ca ||

 

3.275

yad yad dadati vidhivat samyak shraddhasamanvitah |

tat tat pitrinam bhavati paratranantamakshayam ||

 

3.276

krishnapakshe dashamyadau varjayitva caturdashim |

shraddhe prashastastithayo yathaita na tathaitarah ||

 

3.277

yukshu kurvan dinarksheshu sarvan kaman samashnute |

ayukshu tu pitrin sarvan prajam prapnoti pushkalam ||

 

3.278

yatha caivaparah pakshah purvapakshad vishishyate |

tatha shraddhasya purvahnadaparahno vishishyate ||

 

3.279

pracinavitina samyagapasavyamatandrina |

pitryamanidhanat karyam vidhivad darbhapanina ||

 

3.280

ratrau shraddham na kurvita rakshasi kirtita hi sa |

samdhyayorubhayoshcaiva surye caivaciraudite ||

 

3.281

anena vidhina shraddham trirabdasyaiha nirvapet |

hemantagrishmavarshasu pancayajnikamanvaham ||

 

3.282

na paitriyajniyo homo laukike.agnau vidhiyate |

na darshena vina shraddhamahitagnerdvijanmanah ||

 

3.283

yadeva tarpayatyadbhih pitrin snatva dvijottamah |

tenaiva kritsnamapnoti pitriyajnakriyaphalam ||

 

3.284

vasun vadanti tu pitrin rudramshcaiva pitamahan |

prapitamahamstatha.adityan shrutiresha sanatani ||

 

3.285

vighasashi bhavennityam nityam va.amritabhojanah |

vighaso bhuktashesham tu yajnashesham tatha.amritam ||

 

3.286

etad vo.abhihitam sarvam vidhanam pancayajnikam |

dvijatimukhyavrittinam vidhanam shruyatamiti ||

 

adhyaya 4

        

 

4.01

caturthamayusho bhagamushitva.adyam gurau dvijah  |

dvitiyamayusho bhagam kritadaro grihe vaset ||