Gaudiya Grantha Mandira :: Sanskrit Text Repository :: Catalogue of Texts Sorted According to Downloads
Sunday 19th of September 2004 - 15:24:01
Total quantity of files: 534
Total downloads: 62614

1. Gaudiya Grantha Mandira archives (zip) (1197)
2. Bhagavata Purana :: Another Edition - Cantos 01-12 :: Searchable (pdf) (1144)
3. Kadambarisvikarana-sutram :: Pururavas (pdf) (1102)
4. Bhagavata Purana :: Another Edition - Cantos 01-12 (pdf) (1086)
5. Yoga-sutra :: Patanjali (doc) (728)
6. Bhagavad Gita :: Root Text (pdf) (654)
7. Samksepa-hari-namamrta-vyakarana :: Jiva Gosvamin or Sanatana Gosvamin (pdf) (599)
8. Paururavasamanasijasutram :: Pururavas (pdf) (579)
9. Gita Govinda :: Jayadeva (doc) (560)
10. Brahma Samhita (pdf) (532)
11. Bhagavad-gita :: Chapter 01 :: Sankara Bhasya (doc) (510)
12. Visnudharma Purana (pdf) (485)
13. Bhakti Rasamrita Sindhu :: Complete text :: Rupa Gosvamin (pdf) (466)
14. Bhagavad-gita :: Chapter 01 :: Ramanuja Bhasya (doc) (448)
15. Srimad Bhagavata Mahatmyam :: Padma Purana (doc) (394)
16. Canakya-niti-darpanam :: Canakya Pandita (doc) (384)
17. Kavya Kaustubha :: Baladeva Vidyabhusana (pdf) (377)
18. Brahma Samhita | Commentary :: Jiva Gosvamin (doc) (371)
19. Bhagavad Gita :: Root Text (doc) (365)
20. Narada Pancaratra :: 1 (doc) (364)
21. Megha-duta :: Kalidasa (pdf) (340)
22. Gopala-tapani Upanisad (pdf) (340)
23. Krishna-caitanya-caritamrita :: Murari Gupta (pdf) (339)
24. Hari Bhakti Vilasa :: Vilasa 01 :: Gopala Bhatta Gosvamin (doc) (338)
25. Bhagavata Purana :: New Edition - Canto 01 (pdf) (321)
26. Bhagavata Purana :: Cantos 01-02 (pdf) (319)
27. Narada Bhakti Sutra (pdf) (316)
28. Sanatkumara Tantra (pdf) (315)
29. Bhakti Rasamrita Sindhu :: 1 - Purva-lahari :: Rupa Gosvamin :: Three Commentaries (doc) (313)
30. Niti-sataka :: Bhartrihari (doc) (310)
31. Bhagavad-gita :: Chapter 01 :: 3 commentaries (doc) (308)
32. Bhagavad Gita :: Introduction (doc) (301)
33. Isopanisad | Commentary :: Baladeva Vidyabhusana (doc) (297)
34. Bhakti Rasamrita Sindhu :: Rupa Gosvamin (doc) (294)
35. Sat-sandarbha :: 1 - Tattva Sandarbha :: Jiva Gosvamin (doc) (290)
36. Gitartha Sangraha :: Yamunacarya (doc) (287)
37. Hitopadesa :: Narayana Pandita (doc) (287)
38. Brhad-bhagavatamrta :: Sanatana Gosvamin (pdf) (279)
39. Bhagavata Purana :: Cantos 03-04 (pdf) (273)
40. Devi Mahatmyam :: Markandeya Purana (doc) (273)
41. Rasa Lila :: Bhavartha-dipika :: Sridhara Svamin (doc) (270)
42. Hatha-yoga-pradipika :: Svatmarama (pdf) (260)
43. Nataka Candrika :: Rupa Gosvamin (doc) (259)
44. Prameya Ratnavali :: Baladeva Vidyabhusana (pdf) (259)
45. Kavyadarsa :: Dandin (doc) (257)
46. Harinama Cintamani :: Bhaktivinoda Thakura (doc) (252)
47. Vairagya-sataka :: Bhartrihari (pdf) (252)
48. Padyavali :: Rupa Gosvamin (pdf) (239)
49. Pancatantra :: Visnusarma (doc) (234)
50. Sat-sandarbha :: 5 - Bhakti Sandarbha :: Jiva Gosvamin (doc) (223)
51. Narada Pancaratra :: 3 (doc) (222)
52. Vedanta Sara :: Sadananda Yogindra (doc) (221)
53. Sisyadhivrddhida-tantra :: Lalla (pdf) (221)
54. Sringara-sataka :: Bhartrihari (pdf) (219)
55. Tarka Sangraha :: Annambhatta (pdf) (217)
56. Krama Dipika :: Kesava Kasmiri | Commentary (doc) (215)
57. Narada Pancaratra :: 2 (doc) (211)
58. Purusa-bodhini Sruti (doc) (210)
59. Gopala-tapani Upanisad (Purva) | Commentary :: Prabodhananda Sarasvati (doc) (208)
60. Ujjvala-nilamani :: Rupa Gosvamin (doc) (204)
61. Bhagavad-gita :: Chapter 02 :: Ramanuja Bhasya (doc) (201)
62. Hatha-yoga-pradipika :: Svatmarama (doc) (201)
63. Gaura-ganoddesa-dipika :: Kavi Karnapura (doc) (199)
64. Amaru-sataka :: Amaru (pdf) (199)
65. Vedanta Sara :: Sadananda Yogindra (pdf) (197)
66. Hari Bhakti Vilasa :: Vilasa 01 :: Gopala Bhatta Gosvamin (pdf) (195)
67. Kavyadarsa :: Dandin (pdf) (193)
68. Krishna Bhavanamrita :: Visvanatha Cakravartin (pdf) (192)
69. Goraksa-satakam I (doc) (190)
70. Bhagavad-gita :: Chapter 02 :: Sankara Bhasya (doc) (188)
71. Hari Bhakti Vilasa :: Vilasa 02 :: Gopala Bhatta Gosvamin (doc) (188)
72. Bhagavad-gita :: Chapter 02 :: 4 commentaries (doc) (186)
73. Madhurya Kadambini :: Visvanatha Cakravartin (doc) (185)
74. Megha-duta :: Kalidasa (doc) (184)
75. Sat-sandarbha :: 2 - Bhagavat Sandarbha :: Jiva Gosvamin (doc) (183)
76. Bhakti-candrika :: Lokananda Acharya (doc) (183)
77. Bhavartha-dipika :: Canto 01 :: Sridhara Svamin (doc) (181)
78. Sat-sandarbha :: 4 - Krishna Sandarbha :: Jiva Gosvamin (doc) (178)
79. Jagannatha Vallabha Natakam :: Ramananda Raya (doc) (175)
80. Samksepa-hari-namamrta-vyakarana :: Jiva Gosvamin or Sanatana Gosvamin (ps) (175)
81. Sat-sandarbha :: 6 - Priti Sandarbha :: Jiva Gosvamin (doc) (173)
82. Sringara-sataka :: Bhartrihari (doc) (173)
83. Sringara Tilaka :: Rudra Bhatta (doc) (172)
84. Laghu Bhagavatamrita :: Rupa Gosvamin (doc) (172)
85. Gaura-Govindarcana-smarana-paddhati :: Dhyanacandra Gosvamin (doc) (172)
86. Brahma Samhita (ps) (170)
87. Bhagavad-gita :: Chapter 05 :: Ramanuja Bhasya (doc) (167)
88. Bhagavad-gita :: Chapter 08 :: Ramanuja Bhasya (doc) (167)
89. Bhagavad-gita :: Chapter 10 :: Ramanuja Bhasya (doc) (167)
90. Damodarastakam :: Padma Purana (doc) (167)
91. Sadhana Dipika :: Radhakrishna Dasa Gosvamin (doc) (165)
92. Nrisimha Kavaca Stotram :: Brahmanda Purana (doc) (164)
93. Bhagavad-gita :: Chapter 17 :: Sankara Bhasya (doc) (163)
94. Gayatri Vyakhya :: Jiva Gosvamin (pdf) (163)
95. Krishna Karnamritam :: Sataka 1 :: Bilvamangala (doc) (162)
96. Bhagavad-bhakti-rasayanam :: Madhusudana Sarasvati (doc) (162)
97. Bhagavad-gita :: Chapter 03 :: Ramanuja Bhasya (doc) (161)
98. Bhagavad-gita :: Chapter 03 :: Sankara Bhasya (doc) (158)
99. Bhagavad-gita :: Chapter 01 :: Sridhara Bhasya (pdf) (158)
100. Bhagavad-gita :: Chapter 13 :: Sankara Bhasya (doc) (157)
101. Sadhanamrita Candrika :: Siddha Krishnadasa Babaji (doc) (157)
102. Vairagya-sataka :: Bhartrihari (doc) (154)
103. Dattatreyopanisad (pdf) (153)
104. Bhakti Rasamrita Sindhu :: 2 - Dakshina-lahari :: Rupa Gosvamin (doc) (152)
105. Radha Krishnarcana Dipika :: Jiva Gosvamin (doc) (152)
106. Sat-sandarbha :: 3 - Paramatma Sandarbha :: Jiva Gosvamin (doc) (152)
107. Amaru-sataka :: Amaru (doc) (151)
108. Bhagavad-gita :: Chapter 04 :: Ramanuja Bhasya (doc) (149)
109. Bhagavad-gita :: Chapter 08 :: Sankara Bhasya (doc) (148)
110. Gayatri Vyakhya :: Jiva Gosvamin (doc) (148)
111. Dana Keli Kaumudi :: Rupa Gosvamin | Commentary :: Visvanatha Cakravartin (doc) (148)
112. Gopala-tapani Upanisad (Uttara) | Commentary :: Prabodhananda Sarasvati (doc) (148)
113. Goraksa-satakam II (doc) (148)
114. Bhagavad-gita :: Chapter 05 :: Sankara Bhasya (doc) (147)
115. Bhagavata Purana :: Cantos 01-02 (ps) (147)
116. Hari Bhakti Vilasa :: Vilasa 07 :: Gopala Bhatta Gosvamin (doc) (147)
117. Govinda-lilamrta :: Krsnadasa Kaviraja (doc) (147)
118. Bhagavad-gita :: Chapter 07 :: Ramanuja Bhasya (doc) (146)
119. Nava Ratna :: Harirama Vyasa (pdf) (146)
120. Aisvarya-kadambini :: Baladeva Vidyabhusana (doc) (146)
121. Caitanya-candramrta :: Prabodhananda Sarasvati (doc) (146)
122. Gaura-ganoddesa-dipika :: Kavi Karnapura (pdf) (145)
123. Bhagavad-gita :: Chapter 17 :: Ramanuja Bhasya (doc) (144)
124. Bhagavad-gita :: Chapter 14 :: Sankara Bhasya (doc) (144)
125. Bhagavad Gita :: Root Text (ps) (144)
126. Hari Bhakti Vilasa :: Vilasa 03 :: Gopala Bhatta Gosvamin (doc) (144)
127. Hari Bhakti Vilasa :: Vilasa 08 :: Gopala Bhatta Gosvamin (doc) (143)
128. Caitanya Candramrita :: Prabodhananda Sarasvati (pdf) (143)
129. Mukta-carita :: Raghunatha Dasa Gosvamin (doc) (142)
130. Padyavali :: Rupa Gosvamin (doc) (142)
131. Hari Bhakti Vilasa :: Vilasa 04 :: Gopala Bhatta Gosvamin (doc) (142)
132. Lalita Madhava :: Rupa Gosvamin (doc) (142)
133. Bhagavad-gita :: Chapter 04 :: Sankara Bhasya (doc) (141)
134. Bhagavad-gita :: Chapter 07 :: Sankara Bhasya (doc) (141)
135. Bhagavad-gita :: Chapter 16 :: Sankara Bhasya (doc) (141)
136. Sandilya Bhakti Sutra (pdf) (141)
137. Bhakti-rasamrita-sindhu-bindu :: Visvanatha Cakravartin (doc) (140)
138. Bhagavad-gita :: Chapter 13 :: Ramanuja Bhasya (doc) (140)
139. Bhagavad-gita :: Chapter 10 :: Sankara Bhasya (doc) (140)
140. Bhagavad-gita :: Chapter 06 :: Ramanuja Bhasya (doc) (139)
141. Bhagavad-gita :: Chapter 09 :: Sankara Bhasya (doc) (139)
142. Bhagavad-gita :: Chapter 11 :: Sankara Bhasya (doc) (139)
143. Anarpita-carim cirat iti slokasya vyakhya :: Jiva Gosvamin (doc) (139)
144. Bhagavad-gita :: Chapter 12 :: Sankara Bhasya (doc) (138)
145. Ujjvala-nilamani :: 01 - Nayaka-bheda-prakaranam | Three commentaries :: Rupa Gosvamin (doc) (138)
146. Bhagavata Purana :: Cantos 05-06 (pdf) (138)
147. Dasavatara-caritam :: Ksemendra (doc) (138)
148. Krsna-samhita :: Bhaktivinoda Thakura (pdf) (138)
149. Bhagavad-gita :: Chapter 15 :: Sankara Bhasya (doc) (137)
150. Ujjvala-nilamani-kirana :: Visvanatha Cakravartin (pdf) (136)
151. Bhagavad-gita :: Chapter 11 :: Ramanuja Bhasya (doc) (136)
152. Bhagavad-gita :: Chapter 06 :: Sankara Bhasya (doc) (136)
153. Hari Bhakti Vilasa :: Vilasa 10 :: Gopala Bhatta Gosvamin (doc) (136)
154. Baul Sangit :: Bhaktivinoda Thakura (pdf) (136)
155. Govinda Damodara Stotram :: Bilvamangala (doc) (136)
156. Bhagavad-gita :: Chapter 16 :: Ramanuja Bhasya (doc) (135)
157. Bhagavad-gita :: Chapter 04 :: 4 commentaries (doc) (135)
158. Hari Bhakti Vilasa :: Vilasa 05 :: Gopala Bhatta Gosvamin (doc) (135)
159. Bhakti-rasamrta-sesa :: Jiva Gosvamin (doc) (135)
160. Krishna-bhakti-ratna-prakasa :: Raghava Pandit Gosvamin (doc) (134)
161. Narada Bhakti Sutra (ps) (133)
162. Bhagavatamrita-kana :: Visvanatha Cakravartin (doc) (132)
163. Hamsa-duta :: Rupa Gosvamin (doc) (132)
164. Krishnahnika Kaumudi :: Kavi Karnapura (pdf) (132)
165. Hari Bhakti Vilasa :: Vilasa 10 :: Gopala Bhatta Gosvamin (pdf) (131)
166. Krishna Karnamritam :: Sataka 2 :: Bilvamangala (doc) (131)
167. Gopala-tapani Upanisad (ps) (131)
168. Alankaradhyaya :: Agni Purana (doc) (131)
169. Bhagavad-gita :: Chapter 03 :: 4 commentaries (doc) (130)
170. Bhagavad-gita :: Chapter 06 :: 4 commentaries (doc) (130)
171. Krsna-caitanya-caritamrita :: Murari Gupta (doc) (130)
172. Bhagavad-gita :: Chapter 09 :: Ramanuja Bhasya (doc) (129)
173. Bhagavad-gita :: Chapter 18 :: 3 commentaries (doc) (129)
174. Gitavali :: Bhaktivinoda Thakura (doc) (129)
175. Krsnopanisad (pdf) (129)
176. Jagannathastakam (pdf) (128)
177. Bhagavad-gita :: Chapter 14 :: Ramanuja Bhasya (doc) (127)
178. Bhagavad-gita :: Chapter 09 :: 4 commentaries (doc) (127)
179. Hamsa-duta :: Rupa Gosvamin (pdf) (127)
180. Hari Bhakti Vilasa :: Vilasa 06 :: Gopala Bhatta Gosvamin (doc) (127)
181. Saranagati Gadyam :: Ramanuja (doc) (127)
182. Bhagavad-gita :: Chapter 12 :: Ramanuja Bhasya (doc) (126)
183. Gaura-govindaracana-paddhati :: Siddha Krishnadasa Babaji (doc) (126)
184. Krishna Lila Stava :: Sanatana Gosvamin (pdf) (126)
185. Bhagavad-gita :: Chapter 10 :: 4 commentaries (doc) (125)
186. Samanya-virudavali-laksanam :: Rupa Gosvamin (doc) (124)
187. Bhagavad-gita :: Chapter 15 :: Ramanuja Bhasya (doc) (123)
188. Nitya-grantha :: Ramanuja (doc) (123)
189. Bhagavad-gita :: Chapter 12 :: 4 commentaries (doc) (122)
190. Dasasloki-bhasya :: Radhakrishna Dasa Gosvamin (doc) (120)
191. Bhakti Rasamrita Sindhu :: 4 - Uttara-lahari :: Rupa Gosvamin (doc) (120)
192. Radha-rasa-sudha-nidhi :: Prabodhananda Sarasvati (doc) (119)
193. Bhagavad-gita :: Chapter 05 :: 4 commentaries (doc) (118)
194. Stotra Ratnam :: Yamunacarya (doc) (118)
195. Ananga-manjari-samputika :: Ramacandra Gosvamin (doc) (118)
196. Hari Bhakti Vilasa :: Vilasa 11 :: Gopala Bhatta Gosvamin (doc) (117)
197. Moha Mudgara :: Sankara (doc) (117)
198. Kali-santarana Upanisad (pdf) (117)
199. Kavya Kaustubha :: Baladeva Vidyabhusana (ps) (116)
200. Bhagavad-gita :: Chapter 07 :: 4 commentaries (doc) (116)
201. Megha-duta :: Kalidasa (ps) (116)
202. Bhagavata Purana :: Cantos 03-04 (ps) (115)
203. Bhagavad-gita :: Chapter 08 :: 4 commentaries (doc) (114)
204. Saduktikarnamrta :: 2 - Sringara :: Sridhar Das (doc) (114)
205. Caitanya-candrodaya-natakam :: Kavi Karnapura (doc) (114)
206. Bhagavata Purana :: Cantos 05-06 (ps) (113)
207. Vrndavana-mahimamrta :: Prabodhananda Sarasvati (doc) (113)
208. Saduktikarnamrta :: 1 - Deva :: Sridhar Das (doc) (113)
209. Subhasita-ratna-kosa :: Vidyakara (doc) (112)
210. Baul Sangit :: Bhaktivinoda Thakura (doc) (111)
211. Mukunda Mala :: Kulasekhara (pdf) (111)
212. Rtu-samhara :: Kalidasa (doc) (111)
213. Bhakti Rasamrita Sindhu :: 3 - Paschima-lahari :: Rupa Gosvamin (doc) (110)
214. Padyavali :: Rupa Gosvamin (ps) (110)
215. Hari Bhakti Vilasa :: Vilasa 09 :: Gopala Bhatta Gosvamin (doc) (110)
216. Caitanya-caritamrita-maha-kavyam :: Kavi Karnapura (doc) (110)
217. Bhagavad-gita :: Chapter 11 :: 4 commentaries (doc) (109)
218. Bhagavad-gita :: Chapter 14 :: 4 commentaries (doc) (109)
219. Bhagavad-gita :: Chapter 16 :: 4 commentaries (doc) (109)
220. Tarka Sangraha :: Annambhatta (ps) (109)
221. Radha Premamritam (doc) (109)
222. Nikunja-rahasya-stava :: Prabodhananda Sarasvati or Rupa Gosvamin (doc) (109)
223. Vidagdha-madhava :: Rupa Gosvamin | Commentary :: Visvanatha Cakravartin (doc) (109)
224. Krishna Karnamritam :: Sataka 1 :: Bilvamangala (pdf) (108)
225. Gopala Guror Astakam :: Dina Bandhu Das (doc) (106)
226. Bhagavad-gita :: Chapter 13 :: 4 commentaries (doc) (105)
227. Bhagavad-gita :: Chapter 17 :: 4 commentaries (doc) (105)
228. Raganuga-vivritti :: Rupa Kaviraja (doc) (104)
229. Bhagavad-gita :: Chapter 15 :: 4 commentaries (doc) (104)
230. Bhagavata Purana :: New Edition - Canto 02 (pdf) (104)
231. Sacinandanastakam :: Narahari Sarakara (doc) (104)
232. Navadvipa-satakam :: Prabodhananda Sarasvati (doc) (104)
233. Arya-saptasati :: Govardhana Acarya (doc) (104)
234. Caitanya Upanisad (pdf) (104)
235. Godrumacandra Bhajanopadesa :: Bhaktivinoda Thakura (doc) (103)
236. Bhagavad-gita :: Chapter 13 :: 3 commentaries (pdf) (102)
237. Raga Vartma Candrika :: Visvanatha Cakravartin (doc) (101)
238. Ujjvala Nilamani :: 1 - Nayaka-bheda-prakaranam :: Rupa Gosvamin (pdf) (101)
239. Hari-lilamrtam :: Vopadeva (doc) (101)
240. Hari Bhakti Vilasa :: Vilasa 17 :: Gopala Bhatta Gosvamin (doc) (101)
241. Caitanya Candramrita :: Prabodhananda Sarasvati (ps) (100)
242. Gauranga-smarana-mangala-stotra :: Bhaktivinoda Thakura (doc) (100)
243. Saduktikarnamrta :: 3 - Catu :: Sridhar Das (doc) (100)
244. Bhakti-ratnavali :: Visnu Puri (doc) (100)
245. Sangita-sara-sangraha :: Narahari Cakravartin (doc) (100)
246. Radha Kripa Kataksa Stotram :: Urdhvamnaya Tantra (doc) (99)
247. Svakiya Parakiya Rasa Vicara :: Visvanatha Cakravartin (doc) (99)
248. Vaisnava-vandana :: Jiva Gosvamin (doc) (99)
249. Prameya Ratnavali :: Baladeva Vidyabhusana (ps) (98)
250. Rasarnava-sudhakara :: Simhabhupala (doc) (98)
251. Krishna Karnamritam :: Sataka 1 :: Bilvamangala (ps) (97)
252. Sodasa-grantha :: Vallabha Bhatta (doc) (97)
253. Krishna Karnamritam :: Sataka 3 :: Bilvamangala (doc) (95)
254. Alankara-kaustubha :: 1 - Kavya-samagri :: Kavi Karnapura (doc) (95)
255. Ujjvala Nilamani :: 5 - Nayika-bheda-prakaranam :: Rupa Gosvamin (pdf) (94)
256. Hamsa-duta :: Rupa Gosvamin (ps) (94)
257. Gopala Purva Campu :: 01 - Goloka-vilasa-campu - Goloka-rupa-nirupanam (doc) (94)
258. Sri Radhikastottara-sata-nama-stotram :: Raghunatha Dasa Gosvamin (doc) (94)
259. Sva-niyama Dvadasakam :: Bhaktivinoda Thakura (doc) (94)
260. Saduktikarnamrta :: 4 - Apadesa :: Sridhar Das (doc) (94)
261. Uddhava-sandesa :: Rupa Gosvamin (pdf) (93)
262. Amaru-sataka :: Amaru (ps) (93)
263. Saduktikarnamrta :: 5 - Uccavaca :: Sridhar Das (doc) (93)
264. Hari Bhakti Vilasa :: Vilasa 12 :: Gopala Bhatta Gosvamin (doc) (92)
265. Sankalpa Kalpadruma :: Jiva Gosvamin (doc) (91)
266. Bhagavata Purana :: New Edition - Canto 01 (ps) (91)
267. Sad-Gosvamy Astakam :: Srinivasa (doc) (90)
268. Vajra-sucika Upanisad (pdf) (89)
269. Gopala Uttara Campu :: 17 - Rama-purna-vraja-campu - Satyabhamadi-vivaha-saptakam (doc) (88)
270. Gopala Uttara Campu :: 18 - Rama-purna-vraja-campu - Parijata-haranam (doc) (88)
271. Gopala-bhatta-satakam :: Gunamanjari Gosvamin (doc) (87)
272. Ujjvala Nilamani :: 1 - Nayaka-bheda-prakaranam :: Rupa Gosvamin (ps) (86)
273. Tulasi Stotras :: Various (doc) (86)
274. Rasarnava-sudhakara-karika :: Simhabhupala (doc) (86)
275. Gopala-purva-campu :: Jiva Gosvamin (doc) (86)
276. Vraja-riti-cintamani :: Visvanatha Cakravartin (doc) (85)
277. Mathura Mahatmya :: Rupa Gosvamin (doc) (85)
278. Hari-bhakti-vilasa :: 01-10 :: Gopala Bhatta Gosvamin (doc) (85)
279. Camatkara Candrika :: Visvanatha Cakravartin (doc) (84)
280. Ujjvala-nilamani :: 02 - Nayaka-sahaya | Three commentaries :: Rupa Gosvamin (doc) (83)
281. Vedanta Sara :: Sadananda Yogindra (ps) (83)
282. Ujjvala-nilamani-kirana :: Visvanatha Cakravartin (ps) (82)
283. Gopala Purva Campu :: 12 - Balya-vilasa-campu - Go-caranam (doc) (82)
284. Sacitanayastakam :: Sarvabhauma Bhattacarya (doc) (82)
285. Mukunda Mala :: Kulasekhara (doc) (82)
286. Sara-sangraha :: Rupa Kaviraja (doc) (82)
287. Hasyarnava :: Jagadisvara Bhattacarya (doc) (82)
288. Prema-bhakti-candrika :: Narottamadasa | Commentary :: Visvanatha (doc) (82)
289. Hari-namamrta-sindhu :: Vipinavihari Gosvamin (pdf) (82)
290. Bhagavad-gita :: Chapter 15 :: 3 commentaries (pdf) (81)
291. Nava Ratna :: Harirama Vyasa (ps) (81)
292. Krishna Bhavanamrita :: Visvanatha Cakravartin (ps) (80)
293. Uddhava-sandesa :: Rupa Gosvamin (doc) (80)
294. Bhavartha-dipika :: Canto 02 :: Sridhara Svamin (doc) (80)
295. Dhurta-samagama :: Jyotirisa Kavisekhara (doc) (79)
296. Gopala Purva Campu :: 14 - Kaisora-vilasa-campu - Gardabhasura-vadhah (doc) (78)
297. Jagannathastakam (doc) (78)
298. Ganga Stotras :: Various (doc) (77)
299. Bhagavad-gita :: Chapter 14 :: 3 commentaries (pdf) (76)
300. Prema-vivarta :: Jagadananda Pandita (doc) (76)
301. Sandilya Bhakti Sutra (ps) (74)
302. Gurvastaka :: Sankara (pdf) (74)
303. Krishnahnika Kaumudi :: Kavi Karnapura (ps) (73)
304. Ujjvala Nilamani :: 4 - Radha-prakaranam :: Rupa Gosvamin (pdf) (72)
305. Patita Pavanastakam (doc) (72)
306. Sahitya-darpanam :: Visvanatha Kaviraja (doc) (72)
307. Ujjvala-nilamani-kirana :: Visvanatha Cakravartin (doc) (71)
308. Gopala Purva Campu :: 11 - Balya-vilasa-campu - Brahma-mohanam (doc) (71)
309. Ascarya-rasa-prabandhah :: Prabodhananda Sarasvati (doc) (71)
310. Krsna-samhita :: Bhaktivinoda Thakura (doc) (71)
311. Bhagavad-gita :: Chapter 16 :: 3 commentaries (pdf) (70)
312. Gopala Purva Campu :: 17 - Kaisora-vilasa-campu - Venu-siksa-chalena preyasi-bhiksa (doc) (70)
313. Bhagavatarka-marici-mala :: Bhaktivinoda Thakura (doc) (70)
314. Ujjvala Nilamani :: 2 - Nayaka-sahaya-prakaranam :: Rupa Gosvamin (pdf) (68)
315. Stava-mala :: Ananda-namaka-stotram (doc) (68)
316. Ujjvala-nilamani :: 04 - Radha | Three commentaries :: Rupa Gosvamin (doc) (68)
317. Krsna-vijaya :: Maladhara Vasu (pdf) (67)
318. Yamuna stotras :: Various authors (doc) (66)
319. Matta-vilasa-prahasanam :: Mahendravarman (doc) (66)
320. Gopala Uttara Campu :: 07 - Uddhava-purna-vraja-campu - Vrajaraja-vrajagamanam (doc) (66)
321. Bhagavad-gita :: Chapter 01 :: Sridhara Bhasya (ps) (65)
322. Bhagavata Purana :: New Edition - Canto 02 (ps) (65)
323. Ajamila-moksa :: Narayana Bhatta (2) (doc) (65)
324. Bhagavad-gita :: Chapter 14 :: 3 commentaries (ps) (63)
325. Stavamrita-lahari :: Visvanatha Cakravartin (doc) (62)
326. Dhvany-aloka :: Anandavardhana (doc) (62)
327. Krsna-bhavanamrtam :: Visvanatha Cakravartin (doc) (62)
328. Bhagavad-gita :: Chapter 17 :: 3 commentaries (pdf) (61)
329. Sri Gauranga-pratyanga-varnana-stava-raja :: Advaita Acharya (doc) (60)
330. Sad-ukti-karnamrita (complete) :: Sridhara Das (doc) (60)
331. Ujjvala Nilamani :: 3 - Hari-priya-prakaranam :: Rupa Gosvamin (pdf) (59)
332. Bhagavad-gita :: Chapter 13 :: 3 commentaries (ps) (58)
333. Mohamudgara :: Sankara (pdf) (58)
334. Bhagavad-gita :: Chapter 16 :: 3 commentaries (ps) (57)
335. Jagannathastakam (ps) (57)
336. Ujjvala-nilamani :: 03 - Hari-priya | Three commentaries :: Rupa Gosvamin (doc) (57)
337. Sahitya-darpana-karika :: Visvanatha Kaviraja (doc) (57)
338. Stavavali :: Premambhoja-maranda (doc) (55)
339. Gopala Purva Campu :: 20 - Kaisora-vilasa-campu - Goloka-darsanam (doc) (54)
340. Mukunda Mala :: Kulasekhara (ps) (54)
341. Hari-lilamrtam :: Vopadeva (pdf) (54)
342. Gopala Purva Campu :: 02 - Goloka-vilasa-campu - Goloka-vilasah (doc) (53)
343. Gopala Uttara Campu :: 04 - Uddhava-purna-vraja-campu - Mathura-pura-pravesa (doc) (53)
344. Bhagavad-gita :: Chapter 15 :: 3 commentaries (ps) (52)
345. Gopala Purva Campu :: 04 - Balya-vilasa-campu - Nandotsavah (doc) (52)
346. Gopala Purva Campu :: 09 - Balya-vilasa-campu - Vrindavana-pravesah (doc) (52)
347. Gopala Purva Campu :: 18 - Kaisora-vilasa-campu - Indra-makha-bhango govardhana-pujanam ca (doc) (52)
348. Stavavali :: Vraja-vilasa-stava (doc) (52)
349. Stavamrita Lahari :: Anuraga-valli (doc) (52)
350. Ladileyastakam :: Narayana Bhatta (doc) (52)
351. Gopala Purva Campu :: 08 - Balya-vilasa-campu - Dama-bandhanam (doc) (51)
352. Gopala Purva Campu :: 29 - Kaisora-vilasa-campu - Nirjana-vilasa-bahulyam (doc) (51)
353. Gopala Purva Campu :: 30 - Kaisora-vilasa-campu - Nirvrida-holika-krida (doc) (51)
354. Stava-mala :: Brhad-dhyana (pdf) (51)
355. Stavamrita Lahari :: Svapna-vilasamrita-stotram (pdf) (51)
356. Uddhava-sandesa :: Rupa Gosvamin (ps) (50)
357. Gopala Purva Campu :: 13 - Balya-vilasa-campu - Kaliya-damanam (doc) (50)
358. Stavavali :: Manah-siksa (doc) (49)
359. Ujjvala-nilamani :: 05 - Nayika | Three commentaries :: Rupa Gosvamin (doc) (49)
360. Ujjvala-nilamani :: 06 - Yuthesvari | Three commentaries :: Rupa Gosvamin (doc) (49)
361. Stavamrita Lahari :: Sankalpa-kalpa-druma (doc) (48)
362. Gopala Uttara Campu :: 11 - Uddhava-purna-vraja-campu - Bhramara-gita (doc) (48)
363. Stava-mala :: Rasa-krida (doc) (47)
364. Gopala Uttara Campu :: 12 - Uddhava-purna-vraja-campu - Uddhava-sphura-uddhavam (doc) (47)
365. Bhagavad-gita :: Chapter 17 :: 3 commentaries (ps) (46)
366. Ujjvala Nilamani :: 2 - Nayaka-sahaya-prakaranam :: Rupa Gosvamin (ps) (46)
367. Gopala Purva Campu :: 07 - Balya-vilasa-campu - Trinavarta-vadha (doc) (46)
368. Gopala Purva Campu :: 19 - Kaisora-vilasa-campu - Indratva-stambhanam gavendratva-praptis ca (doc) (46)
369. Gopala Uttara Campu :: 29 - Krsna-purna-vraja-campu - Bhavi-katha-pramana-kathanam (doc) (46)
370. Bhavana-sara-sangraha : Pratah-Nisanta :: Siddha Krsnadasa Babaji (doc) (46)
371. Gopala Purva Campu :: 06 - Balya-vilasa-campu - Sakata-bhanjanam (doc) (45)
372. Gopala Purva Campu :: 10 - Balya-vilasa-campu - Vatsasuradi-vadhah (doc) (45)
373. Gopala Uttara Campu :: 01 - Uddhava-purna-vraja-campu - Vrajanuraga-sagara-prathanam (doc) (45)
374. Gopala Uttara Campu :: 06 - Uddhava-purna-vraja-campu - Sri-Nanda-visarjanam (doc) (45)
375. Stavamrita Lahari :: Svapna-vilasamrita-stotram (ps) (45)
376. Prema-samputika :: Visvanatha Cakravartin (doc) (45)
377. Gopala Purva Campu :: 16 - Kaisora-vilasa-campu - Pralamba-dava-samvarta-nivartanam (doc) (44)
378. Stava-mala :: Catu-puspanjali (pdf) (44)
379. Stava-mala :: Brhad-dhyana (pdf) (44)
380. Gopala Uttara Campu :: 16 - Rama-purna-vraja-campu - Rukmini-pani-pidanam (doc) (44)
381. Premamrta-rasayanam :: Caitanya (doc) (44)
382. Gopala Purva Campu :: 03 - Balya-vilasa-campu - Krishna-janma (doc) (43)
383. Gopala Purva Campu :: 05 - Balya-vilasa-campu - Putana-vadhah (doc) (43)
384. Gopala Purva Campu :: 23 - Kaisora-vilasa-campu - Rasa-lilarambhah (doc) (43)
385. Gopala Purva Campu :: 24 - Kaisora-vilasa-campu - Rase?ntardhane radha-saubhagya-varnanam (doc) (43)
386. Stava-mala :: Rupa Gosvamin (doc) (43)
387. Stavavali :: Vraja-vilasa-stava (pdf) (43)
388. Gopala Uttara Campu :: 32 - Krsna-purna-vraja-campu - Sarva-samadhanadhana-parva-parvanam (doc) (43)
389. Gopala Uttara Campu :: 08 - Uddhava-purna-vraja-campu - Adhyayana-spasta-pratistham (doc) (43)
390. Madhava-mahotsava :: Jiva Gosvamin (doc) (43)
391. Gopala Purva Campu :: 22 - Kaisora-vilasa-campu - Yajnapatny-anna-bhiksa (doc) (42)
392. Gopala Purva Campu :: 32 - Kaisora-vilasa-campu - Kesi-vadha (doc) (42)
393. Stavamrita Lahari :: Svayam-bhagavattastakam (doc) (42)
394. Nikunja-keli-virudavali :: Visvanatha Cakravartin (doc) (42)
395. Ujjvala-nilamani :: 08 - Sakhi | Three commentaries :: Rupa Gosvamin (doc) (42)
396. Gopala Uttara Campu :: 23 - Krsna-purna-vraja-campu - Kuruksetra-yatra (doc) (42)
397. Gopala Purva Campu :: 15 - Kaisora-vilasa-campu - Purvanuragah (doc) (41)
398. Gopala Purva Campu :: 21 - Kaisora-vilasa-campu - Vastra-haranam (doc) (41)
399. Gopala Purva Campu :: 25 - Kaisora-vilasa-campu - Vipralambhat krsna-praptih (doc) (41)
400. Gopala Uttara Campu :: 05 - Uddhava-purna-vraja-campu - Kamsa-vidhvamsanam (doc) (41)
401. Stava-mala :: Gandharva-samprarthanastakam (pdf) (41)
402. Stavavali :: Abhista-sucana (doc) (41)
403. Stavavali :: Gauranga-stava-kalpa-taru (doc) (41)
404. Prameya-ratnavali :: Baladeva Vidyabhusana (doc) (41)
405. Gopala Purva Campu :: 27 - Kaisora-vilasa-campu - Jala-kelir vana-bhramanam (doc) (40)
406. Stava-mala :: Gitavali (doc) (40)
407. Stava-mala :: Catu-puspanjali (pdf) (40)
408. Stavavali :: Manah-siksa (pdf) (40)
409. Stavavali :: Prema-purabhidha-stotra (doc) (40)
410. Stavavali :: Prema-purabhidha-stotra (pdf) (40)
411. Ujjvala-nilamani :: 10 - Uddipana | Three commentaries :: Rupa Gosvamin (doc) (40)
412. Gopala Purva Campu :: 26 - Kaisora-vilasa-campu - Rasa-vilasa-vistarah (doc) (39)
413. Gopala Purva Campu :: 28 - Kaisora-vilasa-campu - Ambika-vana-gamanam (doc) (39)
414. Gopala Purva Campu :: 31 - Kaisora-vilasa-campu - Nana-raga-vicitra-caritra (doc) (39)
415. Stava-mala :: Caitanyastakam III (doc) (39)
416. Stava-mala :: Caitanyastakam II (doc) (39)
417. Stava-mala :: Caitanyastakam I (doc) (39)
418. Totakastaka :: Totakacarya (pdf) (39)
419. Stavavali :: Caitanyastaka (pdf) (38)
420. Stavavali :: Vilapa-kusumanjali (pdf) (38)
421. Stavamrita Lahari :: Sankalpa-kalpa-druma (pdf) (38)
422. Gopala Uttara Campu :: 02 - Uddhava-purna-vraja-campu - Akrura-krurata-puranam (doc) (37)
423. Gopala Uttara Campu :: 03 - Uddhava-purna-vraja-campu - Mathura-pura-sthana-prasthanam (doc) (37)
424. Stava-mala :: Hari-kusuma-stava (pdf) (37)
425. Stavamrita Lahari :: Mahaprabhor astakaliya-lila-smarana-mangala-stotra (doc) (37)
426. Stavavali :: Manah-siksa (pdf) (36)
427. Stavavali :: Radhastaka (pdf) (36)
428. Stavavali :: Vilapa-kusumanjali (doc) (36)
429. Stavavali :: Vilapa-kusumanjali (pdf) (36)
430. Stava-mala :: Govinda-virudavali (doc) (35)
431. Stavavali :: Radhastaka (doc) (35)
432. Stava-mala :: Radhikastakam (pdf) (34)
433. Stava-mala :: Chando'stadasakam (doc) (34)
434. Stava-mala :: Brhad-dhyana (doc) (34)
435. Stavavali :: Vraja-vilasa-stava (pdf) (34)
436. Ujjvala-nilamani :: 07 - Duti | Three commentaries :: Rupa Gosvamin (doc) (34)
437. Stava-mala :: Smarana-mangala-stotra (pdf) (33)
438. Gopala Purva Campu :: 33 - Kaisora-vilasa-campu - Sarva-manoratha-puranam (doc) (32)
439. Stava-mala :: Govardhanoddharanam (doc) (32)
440. Stava-mala :: Vrindavanastakam (doc) (32)
441. Gopala Uttara Campu :: 09 - Uddhava-purna-vraja-campu - Guru-putranayanam (doc) (32)
442. Stava-mala :: Prema Sudha Satram (doc) (31)
443. Stava-mala :: Lalitastakam (doc) (31)
444. Stava-mala :: Karpanya-panjika-stotra (pdf) (31)
445. Stava-mala :: Karpanya-panjika-stotra (pdf) (31)
446. Stava-mala :: Hari-kusuma-stava (pdf) (31)
447. Stavavali :: Abhista-sucana (pdf) (31)
448. Stavavali :: Gauranga-stava-kalpa-taru (pdf) (31)
449. Ujjvala-nilamani :: 09 - Hari-vallabha | Three commentaries :: Rupa Gosvamin (doc) (31)
450. Stava-mala :: Kesavastakam (doc) (30)
451. Stava-mala :: Hari-kusuma-stava (doc) (30)
452. Stava-mala :: Govardhanastakam II (doc) (30)
453. Stava-mala :: Gatha-chandah-stava (doc) (30)
454. Stava-mala :: Citra-kavitvani (doc) (30)
455. Stava-mala :: Catu-puspanjali (doc) (30)
456. Stavavali :: Gauranga-stava-kalpa-taru (ps) (30)
457. Stavavali :: Svaniyama-dasaka (pdf) (30)
458. Stavavali :: Svasankalpa-prakasa-stotra (doc) (30)
459. Gopala Uttara Campu :: 10 - Uddhava-purna-vraja-campu - Uddhava-sandesa (doc) (30)
460. Stava-mala :: Gandharva-samprarthanastakam (pdf) (29)
461. Stavavali :: Premambhoja-maranda (pdf) (29)
462. Stavavali :: Svaniyama-dasaka (doc) (29)
463. Stavavali :: Svaniyama-dasaka (pdf) (29)
464. Stava-mala :: Mathura-stava (doc) (28)
465. Gopala Uttara Campu :: 30 - Krsna-purna-vraja-campu - Punar-vraja-desa-pravesanam (doc) (28)
466. Stava-mala :: Pranama-pranaya-stava (doc) (27)
467. Stava-mala :: Lilamrita-nama-dasakam (doc) (27)
468. Stava-mala :: Lalitokta-totakastakam (doc) (27)
469. Stava-mala :: Kunja-vihary-astakam I (doc) (27)
470. Stava-mala :: Govardhanastakam I (doc) (27)
471. Stavavali :: Prema-purabhidha-stotra (pdf) (27)
472. Stavavali :: Premambhoja-maranda (pdf) (27)
473. Stavavali :: Sacisunv-astaka (pdf) (27)
474. Stava-mala :: Radhikaya Ananda-candrika-stotram (doc) (26)
475. Stava-mala :: Mukunda-muktavali (pdf) (26)
476. Stava-mala :: Khandita (doc) (26)
477. Stava-mala :: Yamunastakam (doc) (26)
478. Stavavali :: Gauranga-stava-kalpa-taru (pdf) (26)
479. Stavavali :: Svasankalpa-prakasa-stotra (pdf) (26)
480. Stavavali :: Raghunatha Dasa Gosvamin (doc) (26)
481. Stavavali :: Visakhanandabhidha-stotram (doc) (26)
482. Stavavali :: Radhikastakam (doc) (26)
483.