NOVINKY
VYHLEDÁVÁNÍ
ARCHIV ČLÁNKŮ
FOTKY
BOŽSTVA A CHRÁMY
INDIE-svatá místa
TÉMATA
RECEPTY
ČASTÉ OTÁZKY
KE STAŽENÍ
HUDBA A MANTRY
KNIHY A PŘEKLADY
ODKAZY
KNIHA HOSTŮ
KONTAKTY A LIDI
 
Šrí njája sútra a další
 
Patra-pati dás


Zde uvádíme stručný přehled hlavních témat diskutovaných v Njája-sútře a podobných spisech zabývajících se logikou, argumentací a způsoby získávání poznání.

Příklady použití nevhodné argumentace

samsaya - pochybnosti ohledně konkrétního bodu, který má být diskutován.
    Pochybnost typu „bylo-li první vejce nebo slepice”. Nerozhodnutelná situace v diskusi, neboť byla-li první slepice, pak nemohla pocházet z vejce a tedy nemohla být skutečně slepicí, neboť jak víme, slepice je pták, který se rodí z vajec. Na druhé straně, bylo-li první vejce, pak je obtížné vysvětlit odkud se mohlo vzít nežli ze slepice, neboť všechna vejce pocházejí z nějakého tvora a slepičí vejce pochází ze slepice. Tudíž existence slepičího vejce již předpokládá existenci alespoň jedné slepice.

vada - teze, propozice, argument, doktrína, diskuse, kontroverze, debata, pře, hádka.
   Jedním druhem takovéhoto kontroverzního názoru je vznik vesmíru. Vědci nemají žádné podklady pro to, aby mohli věřit v existenci velkého třesku na základě příčin, které jej způsobily a nemohou jej tedy kauzálně vysvětlit, ale přesto na základě svých dojmů vyplývajících z mnohých měření jsou odhodláni tvrdit, že k němu kdysi došlo. Takováto neopodstatněná úvaha postrádající logický kauzální podklad je pouhé tlachání a dohady.

jalpa - špatná plánovitá odpověď k opětovnému zamluvení jiné existující rozepře.
    Někdo nás upozorní na to, že jsme porušili zákon. My nato odpovíme, že zákony porušuje kdekdo, a že zrovna včera jsme si všimli toho, jak pan Vondráček porušil zákon, a proto by bylo dobré potrestat nejprve pana Vondráčka.

vitanda - hašteřivá, poťouchlá nebo úskočná námitka, falešná kontroverse, perverzní nebo lehkovážný argument, planě kritizovat nebo se líně posmívat argumentům a závěrům protivníka beze snahy o prokázání opačné strany argumentu či otázky.
    Někdo tvrdí, že duše je věčná, plná poznání a blaženosti. Druhý člověk to slyší a namítá, že duši nelze spatřit a proto je naprostý nesmysl o ní tvrdit takovéto bludy. Až teprve v situaci, když duši sami uvidíme, budeme se o ní moci vyjádřit, ale zatím je jakékoli tvrzení o duši nesmyslem, ba co více, samotný pojem duše je nám zcela k ničemu, neboť nevyjadřuje nic existujícího a tedy skutečného.

apanaya - cokoli vedoucího stranou, postranní argument, špatná zásada či postup při argumentaci.
   „Zabíjení přináší smůlu. Ten, kdo zabije bude muset být zabit v některém z příštích životů sám. Proto je nejlepší, pokud již člověk zabíjí dbát na to, aby jej nikdo neviděl.”

hetu-abhasa - pouhý dojem argumentu, falešná podoba budící zdání pravdivého argumentu, falešný střední člen argumentace.
   „Všichni andělé mají křídla. Ptáci mají také křídla. Lze proto konstatovat, že i ptáci jsou andělé.”

cchala - podvod, předstírání, klam, trik, vzezření, záminka, pláštík, matení, zdánlivá podobnost, fikce, přetvářka, úskok, podvodná disputace překrucující významy slov.
   „O tom člověku se říká, že má vždy plné ruce práce. Avšak my vidíme, že má ruce zcela prázdné a tak je jasné, že to, co se o něm říká, není pravda.”

tarkah - domněnka, dohad, úsudek, rozumové argumentování, logika, vyvrácení argumentu, snížení hodnoty argumentu do absurdních důsledků.
   „Neexistují světové strany, neboť ať se vypravím kterýmkoli směrem, přijdu vždy, budu-li se svého směru držet na to samé místo. Kdyby tyto strany existovaly, nebylo by to možné.”

jati - redukce částí na společného jmenovatele zakládající se pouze na podobnosti či nepodobnosti.
   „Otec má syna a je tedy otcem, ale má také otce a tak je synem. Je ovšem nepřípustné, aby jedna osoba byla zároveň dvěma osobami, protože každá osoba může být pouze jednou osobou, a tedy buď se zde mluví o otci a nebo o synovi, ale je nesmysl mluvit o obou zároveň. Nejedná se tedy ani o otce ani o syna, ale o někoho třetího, který v diskusi nebyl jmenován.”

Některé součásti dobré argumentace

hetuh - logický argument užívaný uprostřed sylogismů, motiv, důvod, příčina.
   „Každý dobrý člověk koná dobro. Budeme-li konati dobro, budou z nás také dobří lidé.”

laksana - charakteristický znak nebo podoba, citace nebo reference.
   „Existuje mnoho živočichů, kteří neumějí létat. Těmto živočichům se proto říká nelétaví živočichové. Protože někteří z nich mají obratle, nazývají se obratlovci. Jiným se říká bezobratlí.”

avayava - část, člen nebo komponenta logického argumentu nebo sylogismu. Přitakání správnému argumentu, správný postup v uvažování, vyslovení vlastního názoru, přiblížení se ke konečnému závěru a správné odvození důsledků.
   „Lidé neumějí létat je pravda, neboť pokud lidé létají, používají k tomu vždy něčeho, co není jejich součástí a je tedy na místě se domnívat, že protože nejsou pro létání od přírody nikterak vybaveni, nebudou moci létat ani v budoucnu aniž by zůstali lidmi. Létání je vyhrazeno pouze pro létavé živočichy, mezi kterými se člověk nevyskytuje.”

udaharanam - příklad, případ, tvrzení, vyslovení argumentu, aplikace všeobecného pravidla na konkrétní případ, ilustrativní příklad, instance.
   „Tak jako je nebe modré a tráva je zelená, mají i ostatní věci svou vlastní charakteristiku.”

upanayah - přiblížení se, dosažení, obdržení či použití argumentu.
   „Protože víme, že ve dne je venku světlo, ale nyní je všude kolem tma, nemůže tedy být den, ale nejspíše, neděje-li se zrovna něco neobvyklého, již nastala noc.”

nirnayah - dokonalá jistota, potvrzení, rozhodnutí, vyvození důsledků, odvození, závěr, aplikace konečného argumentu, názorný příklad.
    „Kdykoli se dosyta najím, pocítím že již nemám hlad ani chuť dále jíst. Lze tedy tvrdit, že právě jídlo je dokonalým lékem na hlad.”

prayojanah - smysl, důvod, příčina, motiv či záměr v argumentaci, příležitost.
    „Důvodem proč neustále mluvíme o škodlivosti jedení masa je abychom vás odvrátili od zabíjení zvířat, protože si nemyslíme, že byste se kdykoli dotkli ústy masa zvířete, které by zhynulo vlastní smrtí. Našim cílem je zastavit zbytečné násilí a nikoli vás připravit o potravu.”

Možné zdroje pravdivého poznání

pramana - správná míra, standard, autorita, zdroj pravdivého poznání

smrtih - vzpomínka, paměť, tradice písemnictví pocházející od lidských učitelů

pratyaksam - věc přítomná před očima, viditelná a vnímatelná, jasná a přímá, přístupná všem, skutečná, vizuální důkaz, přímé vnímání skrze smysly, smyslové poznání.

paroksam - zkušenost někoho jiného nežli jsme my sami, cizí či přejaté poznání.

aparoksam - naše soukromá osobní zkušenost, nesdílná s druhými, přímý zážitek.

apratyaksam (aprakrtam) - poznání neověřitelné a nepodložitelné zkušenostně, pro které neexistuje empirický důkaz na hmotné rovině, neprojevená skutečnost nevnímatelná smysly, duchovní poznání či zkušenost.

aitihyam - tradiční pokyny, tradice, důkaz či poučení z minulosti, zkušenosti předků, zvěsti a pověsti.

anumanam - způsob vyzískání důkazů ze známých předpokladů, dedukce avaroha, indukce aroha, abdukce vada a tvoření závěrů siddhanta.

upamanam - porovnání, podobnost, upomínka, podobenství, usuzování na základě vnější shody.

apta-vacanam (sabdam) - obdržený pokyn, slovní potvrzení, pokyn učitele, poznání z vyššího zdroje, autorita véd.

nyayah - to do nějž něco vstupuje, standard, metoda, univerzální pravidlo, axiom, systém, odvození na základě všeobecně platných pravidel, systém strukturovaného myšlení, logika jako věda o používání argumentů.

prameya - logicky dokazatelná věc; to, co je třeba dokázat; námět k filosofické diskusi; to, co může být předmětem sporu a je třeba objasnit.

drstantah - příklad, standardní alegorie, typ, znázornění na příkladě.

siddhantah - esenciální a pevně ustanovený závěr, poslední verdikt o konečném smyslu, finální doktrína, přiznaná pravda, potvrzení pravdy v závěru diskuse, autoritativní dílo v oblasti poznání.

Instance vyvrácení argumentu protivníka

viparitam - rozpadající se argument, dokazující cokoli, protiřečení si, spor uvnitř argumentu.
   „Nikdo nebude schopen zjistit příčiny stvoření z jejich důsledků neboť takováto argumentace jde proti proudu věcí, stejně jako nikdo nebude schopen podle tvaru šperku jednoznačně určit umělce, který jej vyrobil. Zde je důležité právě to, že důkaz postrádá jednoznačnost. Neopeřený dvounožec nemusí nutně být člověk, ale může to být třebas čerstvě oškubané kuře.”

asiddham - neúplný, nedokonalý argument, neefektivní nebo neprokázaný, nic nedokazující a v argumentaci nepoužitelný, postrádající váhu.
   „To, že někdo uvařil dobré jídlo ještě neznamená, že je dobrým kuchařem. Je totiž možné, že měl štěstí a nebo se držel receptu, který si odněkud přečetl. Lze proto pouze tvrdit, že dobré bylo jídlo, které uvařil a nikoli, že on sám je dobrý.”

viruddham - ostrý protiargument útočící na soupeře, ostrá rozepře, protiklad, nepřátelský argument, nekompatibilní argument.
    „Věřit v existenci duchovního světa je nesmysl, protože žádný duchovní svět není. Popírat existenci duchovního světa je nesmysl, protože neexistuje žádný způsob jak to učinit.”

badhitam - problematický bod, již neužitečný nebo nepoužitelný argument, argument odsunutý stranou, zrušený argument, nesourodý, protiřečící a absurdní v dané situaci.
   „Jestliže již bylo jednoznačně prokázáno, že celý tento svět podlehne nakonec zničení, je naprosto nepřípustné hovořit o nesmrtelnosti lidského těla.”

 


Hodnocení
0(min) do 10(max)
Počet hlasujících: 2Malva   [email protected]
Zajímavé....

Příspěvek: 1-1


Můžete napsat komentář:
Jméno:

Email:

     
  Vzkaz:


bhakti-jóga s lidskou tváří - Haré Krišna inspirace