Click here to load whole tree
nitaiveda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Dharma Shastras > Apastamba Dharmasutra

Apastamba Dharmasutra

 

Text of aapastamba dharmasuutra(AP) based upon B\"uhler's edition (Bombay

Sanskrit Seires Nos.LIV and L), 3rd ed. 1932.

Variant reading is in the parenthesis after the end of each suutra, according

to Kashi Sanskrit Seires No.93 (K) edited by A.Chinnaswami, Benares 1932.

 

Examples :

1) ---- aaaaa# ---- / ( K bbbbb )

   KSS reads "bbbbb" instead of "aaaaa".

2) ---- aaaaa# bbbbb# --- / ( K ccccc.ddddd )

   KSS reads "ccccc.ddddd" instead of "aaaaa bbbbb".

3) --- aaaaa#1 ----- bbbbb#2 ( K 1:ccccc, 2:ddddd )

   KSS reads "ccccc" instead of "aaaaa", and "ddddd" instead of "bbbbb".

4) Ap.a.a.a.5 ----- / ( = K 6 )

   a.a.a.5 in BSS corresponds a.a.a.6 in KSS.

5) Ap.a.a.a.5 ---- / ( = K 5+6 )

   a.a.a.5 in BSS corresponds a.a.a.5 and a.a.a.6 in KSS.

6) Ap.a.a.a.5 ---- /

   Ap.a.a.a.6 ---- / ( 5+6 = K 5 )

   a.a.a.5 in KSS corresponds a.a.a.5 and a.a.a.6 in BSS.

7) ---- /# ----  / ( K om. / )

   KSS omits / ( daNDa ).

 

Differences of Sandhi are neglected and clear misprints are corrected.

 

 

Text Input System

 

-  Members of a compound are separated by periods.

-  External sandhi is decomposed with `-' (hyphen).

-  Verbs are marked by `\'.

 

 

 

Ap1.1.1.1/ atha-atas-  samayacarikan ( <samayacara )  dharman [vyakhyasyamah[vi.a\khya] /

Ap1.1.1.2-3/ dharmajna.samayah pramanam / vedash ca /

Ap1.1.1.4-5/ catvaro varno brahmana.kshatriya.vaishya.shudrah / tesham purvas- purvas- janmatas- shreyan /

Ap1.1.1.6/ ashudranam adushtakarmanam upayanam veda.adhyayanam agnyadheyam phalavanti ca karmani /

Ap1.1.1.7/ shushrusha shudrasya-itaresham varnanam /

Ap1.1.1.8/ purvasmin purvasmin varne nihshreyasam bhuyah /

Ap1.1.1.9/ upanayanam vidya.arthasya shrutitah samskarah /

Ap1.1.1.10/ sarvebhyo vedebhyah savitri-[anucyata[anu\vac] iti hi brahmanam /

Ap1.1.1.11/ tamasas-  vai- esha tamah [pravishati[pra\vish] yam avidvan(avidvas) [upanayate[upa\ni] yash ca-avidvan(avidvas) iti hi brahmanam /

Ap1.1.1.12/ tasminn abhijana.vidya.[samudetam[sam.ut\i] [samahitam[sam.a\dha] samskartaram [ipset[\ap, des.opt.] /

Ap1.1.1.13/ tasmimsh ca-eva vidya.karma.antam [avipratipanne[vi.prati\pad] dharmebhyah /

Ap1.1.1.14/ yasmat-dharman [acinoti [a\ci] sa acaryah /

Ap1.1.1.15/ tasmai na [druhyet[\druh, opt.] kada cana /

Ap1.1.1.16/ sa hi vidyatas tam [janayati[\jan, caus.] /

Ap1.1.1.17/ tat-shreshtham janma /

Ap1.1.1.18/ shariram eva mata.pitarau(matri/pitri) [janayatah[\jan, caus.] /

Ap1.1.1.19/ vasante brahmanam [upanayita[upa\ni, opt.] grishme rajanyam sharadi vaishyam garbha.ashtameshu brahmanam garbha.ekadasheshu rajanyam garbha.dvadasheshu vaishyam /

Ap1.1.1.20/ atha kamyani /

Ap1.1.1.21-26/ saptame brahmavarcasa.kamam , ashtama ayush.kamam , navame tejas.kamam, dashame- 'annadya.kamam, ekadasha indriya.kamam, dvadashe pashu.kamam /

Ap1.1.1.27/ a shodashad brahmanasya-anatyaya , a dvavimshat kshatriyasya-a caturvimshad vaishyasya  yatha vrateshu samarthah [syat[\as,opt.]-yani [vakshyamas[\vac] /

Ap1.1.1.28/ [atikrante[ati\kram, ppp] savitryah kala# ritum traividyakam brahmacaryam [caret[\car] / ( K om. kala )

Ap1.1.1.29/ atha-upanayanam /

Ap1.1.1.30/ tatah samvatsaram udaka.upasparshanam /

Ap1.1.1.31/ atha-[adhyapyah [adhi\ap, ger.] /

Ap1.1.1.32/ atha yasya pita pitamaha iti [anupetau[upa\i, ppp] [syatam[\as, opt.] te [brahmaha.samstutah[sam\stu, ppp] /

Ap1.1.1.33/ tesham abhyagamanam bhojanam vivaham iti ca [varjayet[\vrij, caus.] /

Ap1.1.1.34/ tesham [icchatam[\ish] prayashcittam /

Ap1.1.1.35/ yatha prathame- 'atikrama ritur evam samvatsarah /

Ap1.1.1.36/ atha-upanayanam tata udaka.upasparshanam /

 

Ap1.1.2.1/ prati.purusam [samkhyaya[sam\khya] samvatsaran  yavanto- '[anupetah[upa\i] [syuh[ppp+\as, opt.] /

Ap1.1.2.2/ saptabhih pavamanibhir "yad anti yac ca duraka" iti etabhir yajus.pavitrena sama.pavitrena-angirasena-iti /

Ap1.1.2.3/ api va vyahritibhir# eva / ( K vyahritibhir )

Ap1.1.2.4/ atha-[adhyapyah[adhi\ap]/

Ap1.1.2.5/ atha yasya prapitamaha.adi na-[anusmaryata[anu\smri] upanayanam te [shmashana.samstutah[sam\stu, ppp] /

Ap1.1.2.6/ tesham abhyagamanam bhojanam vivaham iti ca [varjayet[\vrij] tesham [icchatam[\ish] prayashcittam dvadasha.varshani traividyakam brahmacaryam [cared[\car] / atha-upanayanam tatas- udaka.upasparshanam pavamani.adibhih //

Ap1.1.2.7/ atha grihamedha.upadeshanam /

Ap1.1.2.8/ na-adhyapanam /

Ap1.1.2.9/ tato yo [nirvartate[nis\vrit]# tasya samskaro yatha prathame- 'atikrame /( K nivartate )

Ap1.1.2.10/ tata urdhvam prakritivat /

Ap1.1.2.11/ [upetasya[upa\i, ppp]-acarya.kule brahmacari.vasah /

Ap1.1.2.12/ ashtacatvarimshad varshani /

Ap1.1.2.13-15/ padunam*, ardhena, tribhir va / (*var: pada.unam)

Ap1.1.2.16/ dvadasha.avara.ardhyam /

Ap1.1.2.17-18/ na brahmacarino vidya.arthasya para.upavaso- '[asti[\as] / ( = K 17, K 18 atha brahmacarya.vidhih )

Ap1.1.2.19/ acarya.adhinah [syad[\as, op.] anyatra [pataniyebhyah[\pat] /

Ap1.1.2.20/ hita.kari(hita.karin) guror [apratilomayan[\pratiloma] vaca /

Ap1.1.2.21/ adha.asana.shayi /

Ap1.1.2.22/ na-[anudeshyam[anu\dish]  [bhunjita[\bhuj, op.] /

Ap1.1.2.23/ tatha kshara.lavana.madhu.mamsani /

Ap1.1.2.24/ adiva.svapi /

Ap1.1.2.25/ agandha.sevi /

Ap1.1.2.26/ maithunam na [caret[\car] /

Ap1.1.2.27/ [utsanna.shlaghah [ut\sad] /

Ap1.1.2.28/ angani na [prakshalayita[pra\kshal, op.] /

Ap1.1.2.29/ [prakshalayita[pra\kshal, op.] tv [ashuci.liptani[\lip] guror asamdarshe/

Ap1.1.2.30/ na-apsu(ap.) [shlaghamanah[\shlagh, pp.] [snayad[\sna, op.] yadi [snayad dandavat [plavet[\plu] /

Ap1.1.2.31-32/ jatilah, shikha.jatas(jata)- va [vapayed[\vap, caus.op.] itaran /

Ap1.1.2.33/ maunji (<munja.) mekhala trivrid brahmanasya shakti.vishaye [dakshina.avrittanam [a\vrit]/

Ap1.1.2.34/ jya rajanyasya /

Ap1.1.2.35/ maunji(<munja.) va-ayo.mishra /

Ap1.1.2.36/ avi.sutram vaishyasya /

Ap1.1.2.37/ sairi(<sira.) tamali va-iti-eke /

Ap1.1.2.38/ palasho dando brahmanasya , naiyyagrodha.skandhajo- 'avangro rajanyasya , badara audumbaro va vaishyasya , varksho danda ity avarnasamyogena-eke- [upadishanti[upa\dish] /

Ap1.1.2.39/ vasah /

Ap1.1.2.40/ shani.kshauma.ajinani /

Ap1.1.2.41/ kashayam ca-eke vastram [upadishanti[upa\dish] /

 

Ap1.1.3.1/ manjishtham rajanyasya /

Ap1.1.3.2/ haridram vaishyasya /

Ap1.1.3.3/ harinam aineyam va krishnam brahmanasya /

Ap1.1.3.4/ krishnam ced [anupastirna.asana.shayi[upa\striri] [syat[\as, op.] /

Ap1.1.3.5/ rauravam rajanyasya /

Ap1.1.3.6/ basta.ajinam vaishyasya /

Ap1.1.3.7-8/ avikam sarvavarnikam(<sarva.varna), kambalash ca /

Ap1.1.3.9/ brahma.vriddhim [icchann[\ish] ajinany eva [vasita[\vas] kshatra.vriddhim [icchan[\ish] vastrany eva-ubhaya.vriddhim [icchann[\ish] ubhayam iti hi brahmanam /

Ap1.1.3.10/ ajinam tv eva-uttaram [dharayet[\dhri, caus.] /

Ap1.1.3.11/ [anritta.darshi[\drish] /

Ap1.1.3.12/ sabhah samajamsh ca-aganta(agantri) /

Ap1.1.3.13/ a.janavada.shilah /

Ap1.1.3.14/ rahas.shilah /

Ap1.1.3.15/ guror udacareshv akarta(akartri) svairi.karmani /

Ap1.1.3.16/ stribhir [yavad.artha.sambhashi[sam\bhas] /

Ap1.1.3.17-24/ mriduh , [shantah[\sham, adj.], [dantah[\dam, adj.], hriman(hri.mat), dridha.dhritih, aglamsnuh, akrodhanah, anasuyuh /

Ap1.1.3.25/ sarvam labham [aharan[a\hri,pp] gurave sayam pratar amantrena# bhiksha.caryam [cared[\car], [bhikshamano[\bhiks, pp.]- 'anyatra-apapatrebhyo- '[abhishastac[abhi\shas, ppp.] ca / ( K amatrena )

Ap1.1.3.26a/ strinam [pratyacakshananam[prati.a\caksh] [samahito[sam.a\dha,ppp] brahmacari-[ishtam[\yaj, ppp.] [dattam[\da, ppp.] [hutam[\hu, ppp.] prajam pashun brahmavarcasam annadyam [vrinkte[\vrij] /

Ap1.1.3.26b/ tasmad u ha vai brahmacari.samgham [carantam[\car, pp.] na [pratyacakshita[prati.a\caks]-, api ha-eshv evam.vidha evam.vratah [syad[\as, op.] iti hi brahmanam /

Ap1.1.3.27/ na-anumanena bhaiksham ucchishtam [drishta.shrutabhyam[\drish][\shru] tu /

Ap1.1.3.28/ bhavat.purvaya brahmano [bhiksheta[\bhiksh] /

Ap1.1.3.29/ bhavat.madhyaya rajanyah /

Ap1.1.3.30/ bhavat.antyaya vaishyah /

Ap1.1.3.31/ tat [samahritya[sam.a\hri]-[upanidhaya[upa.ni\dha]-acaryaya [prabruyat[pra\bru] /

Ap1.1.3.32/ tena [pradishtam[pra\dish,ppp] [bhunjita[\bhuj]/

Ap1.1.3.33/ vipravase guror acarya.kulaya /

Ap1.1.3.34/ tair vipravase- 'anyebhyo- 'api shrotriyebhyah /

Ap1.1.3.35/ na-atma.prayojanash [caret[\car] /

Ap1.1.3.36/ [bhuktva[\bhuj] svayam amatram [prakshalayita[pra\kshal] /

Ap1.1.3.37/ na ca-[ucchishtam[ut\sish] [kuryat[\kri] /

Ap1.1.3.38/ ashaktau bhumau [nikhanet[ni\khan] /

Ap1.1.3.39/ apsu va [praveshayet[pra\vish] /

Ap1.1.3.40/ aryaya va [paryavadadhyat[pari.ava\dha] /

Ap1.1.3.41/ antardhine va shudraya /

Ap1.1.3.42/ [proshito[pra\vas] bhaikshad agnau [kritva[\kri] [bhunjita[\bhuj] /

Ap1.1.3.43/ bhaiksham havisha [samstutam[sam\stu] tatra-acaryo devata.arthe /

Ap1.1.3.44/ ahavaniya.arthe ca /

Ap1.1.3.45/ tam [bhojayitva[\bhuj] (yad ucchishtam[ut\shish] [prashnati[pra\ash])1.1.4.1./

 

Ap1.1.4.1/ yad [ucchishtam[ut\shish] [prashnati[pra\ash] /

Ap1.1.4.2/ havir.ucchishtam eva tat /

Ap1.1.4.3/ yad anyani dravyani yathalabham [upaharati[upa\hri] dakshina eva tah /

Ap1.1.4.4/ sa esha brahmacarino yajno [nitya.pratatah[pra\tan] /

Ap1.1.4.5/ na ca-asmai [shruti.vipratishiddham ucchishtam [dadyat[\da] /

Ap1.1.4.6/ yatha kshara.lavana.madhu.mamsani-iti /

Ap1.1.4.7/ etena-anye niyama [vyakhyatah[vi.a\khya] /

Ap1.1.4.8/ shrutir hi baliyasy anumanikad acarat /

Ap1.1.4.9/ [drishyate[\drish] ca-api pravritti.karanam /

Ap1.1.4.10/ pritir hy [upalabhyate[upa\labh] /

Ap1.1.4.11/ pitur jyeshthasya ca bhratur [ucchishtam[ut\shish] [bhoktavyam[\bhuj] /

Ap1.1.4.12/ dharma.vipratipattav [abhojyam[\bhuj] /

Ap1.1.4.13/ sayam pratar udakumbham [aharet[a\hri] /

Ap1.1.4.14/ sada-aranyad edhan [ahritya[a\hri]- adho [nidadhyat[ni\dha] /

Ap1.1.4.15/ na-[astamite[astam\i] samid.dharo [gacchet[\gam] /

Ap1.1.4.16/ agnim [iddhva[\indh] [parisamuhya[pari.sam\uh] samidha [adadhyat[a\dha] sayam pratar yatha.upadesham /

Ap1.1.4.17/ sayam eva-agni.puja-ity eke /

Ap1.1.4.18/ [samiddham[sam\indh] agnim panina [parisamuhen[pari.sam\uh] na samuhanya /

Ap1.1.4.19/ prak tu yathakami /

Ap1.1.4.20/ na-agni.udaka.sheshena vritha.karmani [kurvita[\kri]-[acamed[a\cam] va /

Ap1.1.4.21/ pani.samkshubdhena[sam\kshubh]-udakena-[eka.pani.avarjitena[a\vrij] ca na-[acamet[a\cam] /

Ap1.1.4.22/ svapnam ca [varjayet[\vrij] /

Ap1.1.4.23/ atha-ahar.ahar acaryam [gopayed[\gopay] [dharma.artha.yuktaih[\yuj] karmabhih /

Ap1.1.4.24/ sa [guptva[\gup] [samvishan[sam\vish] [bruyad[\bru] dharma.gopayam [ajugupam[a\gup] aham iti /

Ap1.1.4.25/ pramadad acaryasya buddhi.purvam va niyama.atikramam rahasi [bodhayet[\budh] /

Ap1.1.4.26-27/ anivrittau svayam karmany [arabheta[a\rabh] ,[nivartayed[ni\vrit] va /

Ap1.1.4.28/ atha yah purva.utthayi jaghanya.samveshi tam [ahur[\ah] na [svapiti[\svap]-iti /

Ap1.1.4.29/ sa ya evam [pranihita.atma[pra.ni\dha] brahmacary atra-eva-asya sarvani karmani phalavanty [avaptani[ava\ap] [bhavanti[\bhu,+ ppp] yany api grihamedhe /

 

Ap1.2.5.1/ niyameshu tapas.shabdah /

Ap1.2.5.2/ tad.atikrame vidya.karma [nihsravati[nir\sru] brahma saha-apatyad etasmat /

Ap1.2.5.3/ kartapatyam* anayushyam ca /(*var. gartapatyam)

Ap1.2.5.4/ tasmad rishayo- 'avareshu na [jayante[\jan] niyama.atikramat /

Ap1.2.5.5-6/ shruta.rishayas tu [bhavanti[\bhu] kecit karma.phala.sheshena punah.sambhave , yatha shvetaketuh /

Ap1.2.5.7/ yat kim ca [samahito[sam.a\dha] brahma py(apy) acaryad [upayunkte[upa\yuj] brahmavad eva tasmin phalam [bhavati[\bhu] /

Ap1.2.5.8/ atha-u yat kin ca manasa vaca cakshusha va [sankalpan[sam\klp]# [dhyayaty[\dhyai] [aha[\ah]-[abhivipashyati[abhi.vi\pash] va tatha-eva tad [bhavati-ity[\bhu] [upadishanti[upa\dish] / ( K sankalpayan )

Ap1.2.5.9/ [guru.prasadaniyani[pra\sad] karmani svastyayanam adhyayana.samvrittir iti /

Ap1.2.5.10/ ato- 'anyani [nivartante[ni\vrit] brahmacarinah karmani /

Ap1.2.5.11/ svadhyaya.dhrig dharma.rucis tapsvy rijur# mriduh [sidhyati[\sidh] brahmacari / ( K ajur )

Ap1.2.5.12/ sada mahantam apara.ratram [utthaya[ut\stha] guros [tishthan[\stha] pratar.abhivadam# [abhivadayita[abhi\vad]-asav aham bho iti / ( K abhivadanam )

Ap1.2.5.13/ samana.grame ca [vasatam[\vas,pp] anyesham api vriddhataranam prak pratar.ashat /

Ap1.2.5.14/ [proshya[pra\vas] ca samagame /

Ap1.2.5.15/ svargam ayush ca-[ipsan[\ap, des.] /

Ap1.2.5.16/ dakshinam bahum shrotra.samam [prasarya[pra\shri] brahmano- '[abhivadayita[abhi\vad]-urah.samam rajanyo madhya.samam vaishyo nicaih shudrah pranjalim /

Ap1.2.5.17/ plavanam ca namno- 'abhivadana.pratyabhivadane ca purvesham varnanam /

Ap1.2.5.18/ [udite[ut\i] tv aditya acaryena [sametya[sam\i]-upasangrahanam /

Ap1.2.5.19/ sada-eva-abhivadanam /

Ap1.2.5.20/ [upasamgrahya[upa.sam\grah] acarya ity eke /

Ap1.2.5.21/ dakshinena panina daksinam padam adhastad abhy [adhimrishya[abhi\mrish] sa.kushthikam [upasamgrihniyat[upa.sam\grah] /

Ap1.2.5.22/ ubhabhyam eva-ubhav [abhipidayata[abhi\pid] [upasamgrahyav[upa.sam\grah] ity eke /

Ap1.2.5.23/ sarva.ahnam [su.yukto[\yuj]- 'adhyayanad anantaro-'adhyaye /

Ap1.2.5.24/ tatha guru.karmasu /

Ap1.2.5.25/ manasa ca-anadhyaye /

Ap1.2.5.26/ [ahuta.adhyayi[a\hve] ca [syat[\as] /

 

Ap1.2.6.1/ sada nishayam gurum [samveshayet[sam\vish] tasya padau [prakshalya[pra\kshal] [samvahya[sam\vah] /

Ap1.2.6.2/ [anujnatah[anu\jna] [samvishet[sam\vish] /

Ap1.2.6.3/ na ca-enam [abhiprasarayita[abhi.pra\shri] /

Ap1.2.6.4/ na khatvayam sato- 'abhiprasaranam [asti[\as]-ity eke /

Ap1.2.6.5/ na ca-asya sakashe [samvishto[sam\vish] [bhashet[\bhash] /

Ap1.2.6.6-7/ [abhibhashitas[abhi\bhash] tv [asinah[\as] [pratibruyat[prati\bru] , [anutthaya[anu.ut\stha] [tishthantam[\stha] /

Ap1.2.6.8-9/ [gacchantam[\gam] [anugacchet[anu\gam] , [dhavantam[\dhav] [anudhavet[anu\dhav] /

Ap1.2.6.10/ na [sa.upanah.veshtitashira[\vesht] [avahita.panir[ava\dha] va-[asidet[a\sad] /

Ap1.2.6.11/ adhva-[apannas[a\pad] tu [karma.yukto[\yuj] va-[asidet[a\sad] /

Ap1.2.6.12/ na ced [upasidet[upa\sad] /

Ap1.2.6.13/ devam iva-acaryam [upasita[upa\as]-[avikathayann[vi\kathay] avimana vacam [shushrushamano[\shru, des.]- 'asya /

Ap1.2.6.14/ [anupastha.kritah[upastha\kri] /

Ap1.2.6.15-17/ [anuvati[anu\va]# [vitah[vi\i], [apratishtabdhah[prati\stabh] panina , [anapashrito[apa\shri]- 'anyatra / ( K anuvati vate )

Ap1.2.6.18/ yajnopaviti dvi.vastrah /

Ap1.2.6.19/ [adho.nivitas[ni\vye] tv eka.vastrah /

Ap1.2.6.20/ abhimukho- 'anabhimukham /

Ap1.2.6.21/ anasanno- 'anatidure# / ( K anatidure ca )

Ap1.2.6.22/ [yavad.asino[\as] bahubhyam [prapnuyat[pra\ap] /

Ap1.2.6.23/ aprati.vatam /

Ap1.2.6.24-25/ eka.adhyayi dakshinam bahum praty [upasidet[upa\sad] , yatha.avakasham bahavah /

Ap1.2.6.26/ [tishthati[\stha] ca na-[asita[\as]-[anasana.yoga.vihite[vi\dha] /

Ap1.2.6.27/ [asine[\as] ca na [samvishet[sam\vish] /

Ap1.2.6.28/ [ceshtati[\cesht] ca [cikirshan[\kri, des.]-tac.chakti.vishaye /

Ap1.2.6.29/ na ca-asya sakashe- 'anvak.sthaninam# [upasamgrihniyat[upa.sam\grah] /  ( K --.sthanina )

Ap1.2.6.30/ gotrena va [kirtayet[\kirtay] /

Ap1.2.6.31/ na ca-enam praty [uttishthed[ut\stha] [anuttishthed[anu.ut\stha]# va / ( K anuttishthed )

Ap1.2.6.32/ api cet tasya guruh [syat[\as] / ( 31+32 = K 31 )

Ap1.2.6.33/ deshat tv asanac ca [samsarpet[sam\shrip] / ( = K 32)

Ap1.2.6.34/ namna tad.antevasinam gurum apy atmana ity eke / ( = K 33 )

Ap1.2.6.35/ yasmims tv anacaryasambandhad gauravam vrittis tasminn anvak.sthaniye- 'apy acaryasya / ( = K 34 )

Ap1.2.6.36-37/ [bhuktva[\bhuj] ca-asya sakashe na-[anutthaya[anu.ut\stha]-ucchishtam [prayacchet[pra\yam] ,[acamed[a\cam] va / ( = K 35-36 )

Ap1.2.6.38/ kim [karavani[\kri]-ity amantrya ( uttishthet tushnim va 1.2.7.1) / ( = K 37)

 

Ap1.2.7.1/ [uttishthet[ut\stha] tushnim va /

Ap1.2.7.2/ na-[apaparyavarteta[apa.pari.a\vrit] guroh [pradakshinikritya[pradakshini\kri]-[apeyat[apa\i] /

Ap1.2.7.3/ na [preksheta[pra\iksh] nagnam striyam /

Ap1.2.7.4/ oshadhi.vanaspatinam [acchidya[a\chid] na-[upajighret[upa\ghra] /

Ap1.2.7.5/ upanahau chatram yanam iti ca [varjayet[\vrij] /

Ap1.2.7.6/ na [smayeta[\smi]# /

Ap1.2.7.7/ yadi [smayeta[\smi]-[apigrihya[api\grah] [smayeta[\smi]-iti hi brahmanam /

Ap1.2.7.8/ na-[upajighret[upa\ghra] striyam mukhena /

Ap1.2.7.9/ na hridayena prarthayet[pra\arth] /

Ap1.2.7.10/ na-akaranad [upasprishet[upa\sprish] /

Ap1.2.7.11/ rajasvalo rakta.dan satya.vadi [syad[\as] iti hi brahmanam /

Ap1.2.7.12/ yam vidyam [kurute[\kri] gurau te- 'apy asya-acarya ye tasyam guror vamshyah /

Ap1.2.7.13/ yan anyan [pashyato[\pash]- 'asya-[upasamgrihniyat[upa.sam\grah] tada tv ete- upasamgrahyah /

Ap1.2.7.14/ guru.samavaye bhikshayam [utpannayam[ut\pad] yam [anubaddhas[anu\bandh] tad.adhina bhiksha /

Ap1.2.7.15-17/ [samavritto[sam.a\vrit] matre [dadyat[\da] , mata bhartaram [gamayet[\gam] , bharta gurum /

Ap1.2.7.18/ dharmakrityeshu va-[upayojayet[upa\yuj] /

Ap1.2.7.19/ [kritva[\kri]  vidyam yavatim [shaknuyad[\shak] veda.dakshinam [ahared[a\hri] dharmato yatha.shakti /

Ap1.2.7.20/ vishama.gate tv acarya ugratah shudrato va-[aharet[a\hri]

Ap1.2.7.21/ sarvada shudrata ugrato va-acarya.arthasya-aharanam dharmyam# ity eke / ( K dharmyam )

Ap1.2.7.22/ [datva[\da] ca na-[anukathayet[anu\kathay] /

Ap1.2.7.23/ [kritva[\kri] ca na-[anusmaret[anu\smri] /

Ap1.2.7.24/ atma.prashamsam para.garham iti ca [varjayet[\vrij] /

Ap1.2.7.25/ [preshitas[pra\ish] tad# eva [pratipadyeta[prati\pad] / ( K tada )

Ap1.2.7.26/ shastush ca-anagamad vrittir anyatra /

Ap1.2.7.27/ anyatra-upasamgrahanad ucchishta.ashanac ca-acaryavad acarya.dare vrittih /

Ap1.2.7.28/ tatha [samadishte[sam.a\dish]- '[adhyapayati[adhi\i] /

Ap1.2.7.29/ vriddhatare ca sa.brahmacarini /

Ap1.2.7.30/ ucchishta.ashana.varjam acaryavad acaryaputre vrittih /

Ap1.2.7.31/ [samavrittasya[sam.a\vrit]-apy etad eva samayacarikam(<samaya.acara) eteshu /

 

Ap1.2.8.1/ yatha brahmacarino vrittam /

Ap1.2.8.2/ [malya.alipta.mukha[a\lip] [upalipta.kesha.shmashrur[upa\lip] [akto[\anj]- '[abhyakto[abhi\anj] veshtity.upaveshtiti kancuky upanahi paduki /

Ap1.2.8.3/ udacareshu ca-asya-etani na [kuryat[\kri] [karayed va /

Ap1.2.8.4/ svairi.karmasu ca /

Ap1.2.8.5/ yatha danta.prakshalana.utsadana.avalekhanani-iti /

Ap1.2.8.6/ tad.dravyanam ca na [kathayed[\kathay] atma.samyogena-acaryah /

Ap1.2.8.7/ [snatas[\sna] tu kale yathavidhy [abhihritam[abhi\hri] [ahuto[a\hve]- '[abhyeto[abhi\i] va na [pratisamhared[prati.sam\hri] ity eke /

Ap1.2.8.8-10/ uccaistaram na-[asita[\as] , tatha bahu.pade , sarvatah [pratishthite[prati\stha] /

Ap1.2.8.11/ shayya.asane ca-[acarite[a\car] na-[avishet[a\vish] /

Ap1.2.8.12/ yanam [ukto[\vac]- 'adhvany [anvarohet[anu.a\ruh] /

Ap1.2.8.13/ sabha.nikasha.kata.svastaramsh ca /

Ap1.2.8.14/ na-anabhibhashito gurum [abhibhasheta[abhi\bhash] priyad anyat /

Ap1.2.8.15/ vyupatoda.vyupajava#.vyabhihasa.udamantrana.namadheya.grahana.preshanani-iti guror [varjayet[\vrij] / (  K --.vyupajapa.-- )

Ap1.2.8.16/ apady artham [jnapayet[\jna] /

Ap1.2.8.17/ saha [vasan[\vas] sayam pratar [anahuto[a\hve] gurum darshana.artho [gacchet[\gam] /

Ap1.2.8.18/ [viproshya[vi.pra\vas] ca tad ahar eva [pashyet[\pash] /

Ap1.2.8.19-20/ acarya.pracarya.samnipate pracaryaya-upasamgrihya-[upasamjighrikshed[upa.sam\grah, des.] acaryam , [pratishedhed[prati\sidh] itarah /

Ap1.2.8.21/ [lupyate[\lup] puja ca-asya sakashe /

Ap1.2.8.22/ muhumsh ca-acarya.kulam darshana.artho [gacched[\gam] yathashakty adhihastyam [adaya[a\da]-api danta.prakshalanani-iti / ( K inserts 8.23 mataram pitaram acaryam agnimsh ca grihani ca rikta.panir na-[upagachhed[upa\gam] rajanam cen na shrutam iti / )

Ap1.2.8.23/ tasmin guror vrittih / ( = K 24 )

Ap1.2.8.24/ putram iva-enam [anukankshan[anu\kanksh] sarva.dharmeshv [anapacchadayamanah[apa\chad] [su.yukto[\yuj] vidyam [grahayet[\grah] / ( K = 25 )

Ap1.2.8.25/ na ca-enam adhyayana.vighnena-atma.artheshu-[uparundhyad[upa\rudh] anapatsu / ( = K 26 )

Ap1.2.8.26/ antevasy.anantevasi bhavati [vinihita.atma[vi.ni\dha] gurav.anaipunam [apadyamanah[a\pad] / ( = K 27 )

Ap1.2.8.27/ acaryo- 'apy anacaryo [bhavati[\bhu] [shrutat[\shru] [pariharamanah[pari\hri] / ( = K 28 )

Ap1.2.8.28/ aparadheshu ca-enam* satatam [upalabheta[upa.a\labh] / ( = K 29 )[*ed. cenam ! ]

Ap1.2.8.29/ abhitrasa upavasa udaka.upasparshanam adarshanam iti danda yathamatram a nivritteh / ( = K 30 )

Ap1.2.8.30/ [nivrittam[ni\vrit] [carita.brahmacaryam[\car] anyebhyo dharmebhyo- 'anantaro [bhava[\bhu]-ity [atishrijet[ati\shrij] / ( = K 31 )

 

Ap1.3.9.1/ shravanyam paurnamasyam adhyayam [upakritya[upa.a\kri] masam pradoshe na-[adhiyita[adhi\i] /

Ap1.3.9.2/ taishyam paurnamasyam rohinyam va [viramet[vi\ram] /

Ap1.3.9.3/ ardhapancamamsh caturo masan ity eke /

Ap1.3.9.4/ nigameshv adhyayanam [varjayet[\vrij] /

Ap1.3.9.5/ anaduhena va shakrit.pindena-[upalipte[upa\lip]- '[adhiyita[adhi\i] /

Ap1.3.9.6/ shmashane sarvatah shamya.prasat /

Ap1.3.9.7/ gramena-[adhyavasite[adhi.ava\so] kshetrena va na-anadhyayah /

Ap1.3.9.8/ [jnayamane[\jna] tu tasminn eva deshe na-[adhiyita[adhi\i] /

Ap1.3.9.9/ shmashanavac-shudra.patitau /

Ap1.3.9.10/ samana.agara ity eke /

Ap1.3.9.11/ shudrayam tu prekshana.pratiprekshanayor eva-anadhyayah /

Ap1.3.9.12/ tatha-anyasyam striyam [varna.vyatikrantayam[vi.ati\kram] maithune /

Ap1.3.9.13/ brahma-[adhyeshyamano[adhi\i] malavad.vasasa-[icchan[\ish] [sambhashitum[sam\bhash] brahmanena sambhashya taya sambhasheta / sambhashya tu brahmanena-eva sambhashya-[adhiyita[adhi\i] / evam tasyah praja.nihshreyasam //

Ap1.3.9.14/ antah.shavam /

Ap1.3.9.15/ antash.candalam /

Ap1.3.9.16/ [abhinirhritanam[abhi.nir\hri]# tu simny anadhyayah / ( K abhinisshritanam, in variant abhinirhritanam )

Ap1.3.9.17/ samdarshane ca-aranye /

Ap1.3.9.18/ tad ahar [agateshu[a\gam] ca gramam bahyeshu /

Ap1.3.9.19/ api satsu /

Ap1.3.9.20/ samdhavanu.stanite ratrim /

Ap1.3.9.21/ svapna.paryantam vidyuti /

Ap1.3.9.22/ upavyusham yavata va krishnam rohinim iti shamya.prasad [vijaniyad[vi\jna] etasmin kale [vidyotamane[vi\dyut] sa.pradosham ahar anadhyayah /

Ap1.3.9.23/ dahre- 'apararatre stanayitnuna /

Ap1.3.9.24/ urdhvam ardharatrad ity eke /

Ap1.3.9.25/ gavam ca-avarodhe /

Ap1.3.9.26/ [vadhyanam[\vadh] ca yavata [hanyante[\han] /

Ap1.3.9.27/ [prishtha.arudhah[a\ruh] pashunam na-[adhiyita[adhi\i] /

Ap1.3.9.28/ ahoratrav amavasyasu /

 

Ap1.3.10.1/ caturmasishu ca /

Ap1.3.10.2/ vairamano gurushv ashtakya aupakarana iti try.ahah /

Ap1.3.10.3/ tatha sambandheshu jnatishu /

Ap1.3.10.4/ matari pitary acarya iti dvadasha.ahah /

Ap1.3.10.5/ teshu ca-udaka.upasparshanam tavantam kalam /

Ap1.3.10.6/ anubhavinam ca parivapanam /

Ap1.3.10.7/ na [samavritta[sam.a\vrit] [vaperann[\vap] anyatra viharad ity eke /

Ap1.3.10.8/ atha-api brahmanam, rikto va esho- '[anapihito[api\dha] yan mundas tasya-etad apidhanam yac-shikha-iti /

Ap1.3.10.9/ satreshu tu vacanad vapanam shikhayah /

Ap1.3.10.10/ acarye trin ahoratran ity eke /

Ap1.3.10.11/ shrotriya.samsthayam aparisamvatsarayam ekam /

Ap1.3.10.12/ sa.brahmacarini-ity eke /

Ap1.3.10.13/ shrotriya.abhyagame- '[adhijigamsamano[adhi\gam, des.]- '[adhiyano[adhi\i] va-/[anujnapya[anu\jna]-[adhiyita /

Ap1.3.10.14/ [adhyapayed[adhi\i] va /

Ap1.3.10.15/ guru.samnidhau ca-[adhihi[adhi\i] bho ity [uktva[\vac]-[adhiyita /

Ap1.3.10.16/ [adhyapayed[adhi\i] va /

Ap1.3.10.17/ ubhayata upasamgrahanam [adhijigamsamanasya[adhi\gam, des.]-[adhitya[adhi\i] ca /

Ap1.3.10.18/ [adhiyaneshu[adhi\i] va yatra-anyo [vyaveyad[vi.ava\i] etam eva shabdam utshrijya-[adhiyita[ut\shrij] /

Ap1.3.10.19/ shva.gardabha.nadah salavriky.ekashrika.uluka.shabdah sarve vaditra.shabda rodana.gita.sama.shabdash ca /

Ap1.3.10.20/ shakhantare ca samnam anadhyayah /

Ap1.3.10.21/ sarveshu ca shabda.karmasu yatra [samshrijyeran[sam\srj] /

Ap1.3.10.22/ [chardayitva[\chard] svapna.antam /

Ap1.3.10.23/ sarpir va [prashya[pra\ash] /

Ap1.3.10.24/ puti.gandhah# / ( K puti.-- )

Ap1.3.10.25/ shuktam ca-[atma.samyuktam[sam\yuj] /

Ap1.3.10.26/ pradoshe ca [bhuktva[\bhuj]# / ( K adds na-adhiyita )

Ap1.3.10.27/ prodakayosh ca panyoh /

Ap1.3.10.28/ [preta.samklptam[sam\klp] ca-annam [bhuktva[\bhuj] sa.pradosham ahar anadhyayah /

Ap1.3.10.29/ a ca vipakat /

Ap1.3.10.30/ ashraddhena tu [paryavadadhyat[pari.ava\dha] /

 

Ap1.3.11.1/ kanda.upakarane ca-amatrikasya /

Ap1.3.11.2/ kandasamapane ca-apitrikasya /

Ap1.3.11.3/ manushya.prakritinam ca devanam yajne [bhuktva[\bhuj]-ity eke //

Ap1.3.11.4/ [paryushitais[pari\vas] tandulair ama.mamsena ca na-anadhyayah# / ( K anadhyayah )

Ap1.3.11.5/ tatha-oshadhi.vanaspati.mula.phalaih /

Ap1.3.11.6/ yat kandam [upakurvita[upa.a\kri] yasya ca-anuvakyam [kurvita[\kri] na tat tad ahar [adhiyita[adhi\i] /

Ap1.3.11.7/ upakarana.samapanayosh ca parayanasya tam vidyam /

Ap1.3.11.8/ vayur ghoshavan bhumau va trina samvaho [varshati[\vrish] va yatra dharah [pravahet /

Ap1.3.11.9/ grama.aranyayosh ca sandhau /

Ap1.3.11.10/ mahapathe ca /

Ap1.3.11.11/ [viproshya[vi.pra\ush] ca samadhyayanam tad ahah / ( 9+10+11 = K 9 )

Ap1.3.11.12/ svairi.karmasu ca / ( = K 10 )

Ap1.3.11.13/ yatha pada#1.prakshalana.utsadana.anulepanani#2-iti / ( = K 11, 1:hasta, 2:anulekhanani )

Ap1.3.11.14/ tavantam kalam na-[adhiyita[adhi\i]-[adhyapayed[adhi\ap] va / ( = K 12 )

Ap1.3.11.15/ sandhyoh / ( = K 13 )

Ap1.3.11.16/ tatha vriksham [arudhah[a\ruh] /

Ap1.3.11.17/ apsu ca-[avagadhah[ava\gah] /

Ap1.3.11.18/ naktam ca-[apavrite[apa.a\vri] / ( 16+17+18 = K 14 tatha vriksham arudho- 'apsu ca-avagadho naktam ca-apavrite )

Ap1.3.11.19/ diva ca-[apihite / ( = K 15, pihite instead of apihite )

Ap1.3.11.20/ [avihitam anuvaka.adhyayanam ashadha.vasantikayoh / ( = K 16 )

Ap1.3.11.21/ nitya.prashnasya ca-avidhina / ( = K 17 )

Ap1.3.11.22/ tasya vidhih / ( = K 18 )

Ap1.3.11.23/ [akrita.pratarasha udaka.antam [gatva [prayatah shucau deshe- '[adhiyita yatha.adhyayam [utshrijan vaca / ( = K 19 )

Ap1.3.11.24/ manasa ca-anadhyaye / ( K = 20 )

Ap1.3.11.25/ vidyuti ca-abhyagrayam stanayitnav aprayatye preta.anne nihare ca manasam [paricakshate / ( K = 21 )

Ap1.3.11.26/ shraddha.bhojana eva-eke / ( = K 22 )

Ap1.3.11.27/ vidyut.stanayitnur vrishtish ca-apartau yatra [samnipateyus try.aham anadhyayah / ( = K 23 )

Ap1.3.11.28/ yavad bhumir vyudaka-ity eke / ( = K 24 )

Ap1.3.11.29/ ekena dvabhyam va-etesham a.kalam / ( = K 25 )

Ap1.3.11.30/ surya.candramasor grahane bhumi.cale- 'apasvana ulkayam agny.utpate ca sarvasam vidyanam sarvakalikam a.kalam / ( = K 26 )

Ap1.3.11.31/ abhram ca-apartau surya.candramasoh parivesha indradhanuh pratisurya.matsyash ca vate puti.gandhe#1 nihare ca sarveshv eteshu tavantam#2 kalam / ( = K 27, 1:puti.--, 2:tavat )

Ap1.3.11.32/ muhurtam [virate vate / ( = K 28 )

Ap1.3.11.33/ salavrikyam ekashrika iti svapna.paryantam / ( = K 29, --.paryantam instead of --.paryantam )

Ap1.3.11.34/ naktam ca-aranye- 'anagnav ahiranye va / ( = K 30 )

Ap1.3.11.35/ [ananuktam ca-apartau chandaso na-[adhiyita / ( = K 31 )

Ap1.3.11.36/ pradoshe ca / ( = K 32 )

Ap1.3.11.37/ sarvakalikam [amnatam / ( = K 33 )

Ap1.3.11.38/ [yatha.uktam anyad atah parishatsu / ( = K 34 )

 

Ap1.4.12.1/ tapah svadhyaya iti brahmanam /

Ap1.4.12.2/ tatra [shruyate / sa yadi [tishthann [asinah [shayano va svadhyayam [adhite tapa eva tat [tapyate tapo hi svadhyaya iti /

Ap1.4.12.3/ atha-api vajasaneyi.brahmanam / brahma.yajno ha va esha yat svadhyayas tasya-ete vashat.kara* yat [stanayati yad vidyotate yad [avasphurjati yad vato [vayati / tasmat [stanayati [vidyotamane- 'avasphurjati vate va [vayaty [adhiyita-eva vashat.karanam acchambatkaraya-iti / [*ed. vashakara]

Ap1.4.12.4/ tasya shakha.antare vakya.samaptih /

Ap1.4.12.5/ atha yadi vato#1 va#1 [vayat [stanayed va [vidyoteta va-[avasphurjed va-ekam va-ricam ekam va yajur ekam va sama-[abhivyahared bhur bhuvah suvah satyam tapah shraddhayam [juhomi-iti va-etat / teno ha-eva#2-asya-etad ahah svadhyaya [upatto [bhavati / ( K 1:va vato instead of vato va, 2:tena-uha-eva instead of teno ha-eva )

Ap1.4.12.6/ evam saty arya.samayena-[avipratishiddham /

Ap1.4.12.7/ adhyaya.anadhyayam hy [upadishanti / tad anarthakam [syad vajasaneyi.brahmanam ced [aveksheta /

Ap1.4.12.8/ arya.samayo hy agrihyamana.karanah /

Ap1.4.12.9/ vidyam praty anadhyayah [shruyate na karma.yoge mantranam /

Ap1.4.12.10/ brahmana.[ukta vidhayas tesham [utsannah pathah prayogad [anumiyante /

Ap1.4.12.11/ yatra tu priti.upalabdhitah pravrittir na tatra shastram [asti /

Ap1.4.12.12/ tad [anuvartamano narakaya [radhyati /

Ap1.4.12.13/ atha brahmana.[ukta vidhayah /

Ap1.4.12.14/ tesham maha.yajna maha.sattrani-iti samstutih /

Ap1.4.12.15/ ahar ahar bhuta.balir manushyebhyo yatha.shakti danam /

 

Ap1.4.13.1/ devebhyah svaha.kara a kashthat , pitribhyah svadha.kara a-uda.patrat svadhyaya iti /

Ap1.4.13.2-3/ puja varna.jyayasam [karya , vriddhataranam ca /

Ap1.4.13.4/ [hrishto [darpati [dripto dharmam [atikramati dharma.atikrame khalu punar narakah /

Ap1.4.13.5/ na [samavritte samadesho [vidyate /

Ap1.4.13.6/ om.karah svarga.dvaram tasmad brahma-[adhyeshyamana etad.adi [pratipadyeta /

Ap1.4.13.7/ vikatham ca-anyam [kritva-evam laukikya vaca [vyavartate brahma/

Ap1.4.13.8/ yajneshu ca-etad.adayah prasavah/

Ap1.4.13.9/ loke ca bhuti.karmasv etad.adiny eva vakyani [syur yatha punya.aham svasti.riddhim iti /

Ap1.4.13.10/ na-asamayena kricchram [kurvita trihshravanam trihsahavacanam iti [parihapya /

Ap1.4.13.11/ avicikitsa yavad brahma [nigantavyam iti haritah /

Ap1.4.13.12/ na bahir.vede gatir [vidyate /

Ap1.4.13.13/ [samadishtam [adhyapayantam yavad adhyayanam [upasamgrihniyat /

Ap1.4.13.14/ nityam [arhantam ity eke /

Ap1.4.13.15/ na gatir [vidyate /

Ap1.4.13.16/ vriddhanam tu /

Ap1.4.13.17/ brahmani mitho viniyoge na gatir [vidyate /

Ap1.4.13.18/ brahma [vardhata ity [upadishanti /

Ap1.4.13.19/ niveshe [vritte samvatsare samvatsare dvau dvau masau [samahita acarya.kule [vased bhuyah [shrutam# [icchann iti shvetaketuh /

Ap1.4.13.20/ etena hy aham yogena bhuyah purvasmat kalat-shrutam [akurvi-iti / ( K shrutim )

Ap1.4.13.21/ tat-shastrair [vipratishiddham /

Ap1.4.13.22/ niveshe hi [vritte naiyamikani [shruyante /

 

Ap1.4.14.1/ agnihotram atithayah /

Ap1.4.14.2/ yac ca-anyad evam [yuktam / ( 1+2 = K 1 )

Ap1.4.14.3/ adhyayana.arthena yam [codayen na ca-enam [pratyacakshita / ( = K 2 )

Ap1.4.14.4/ na ca-asmin dosham [pashyet / ( = K 3 )

Ap1.4.14.5/ yad.ricchayam [asamvrittau gatir eva tasmin / ( = K 4 )

Ap1.4.14.6/ matari pitary acaryavat-shushrusha / ( = K 5 )

Ap1.4.14.7/ samavrittena sarve gurava [upasamgrahyah / ( = K 6 )

Ap1.4.14.8/ [proshya ca samagame / ( = K 7 )

Ap1.4.14.9/ bhratrishu bhaginishu ca yatha.purvam upasamgrahanam / ( = K 8 )

Ap1.4.14.10/ nitya ca puja yatha.upadesham / ( = K 9 )

Ap1.4.14.11/ ritvik.shvashura.pitrivya.matulan avara.vayasah [pratyutthaya-[abhivadet / ( = K 10 )

Ap1.4.14.12/ tushnim va-[upasamgrihniyat / ( = K 11 )

Ap1.4.14.13/ (sh) dasha.varsham paura.sakhyam panca.varsham tu caranam / tri.varsha.purvah shrotriyah abhivadanam [arhati //( = K 12 )

Ap1.4.14.14/ [jnayamane vayo.visheshe vriddhataraya-[abhivadyam / ( = K 13 )

Ap1.4.14.15/ vishama.gataya-agurave na-[abhivadyam / ( = K 14 )

Ap1.4.14.16/ [anvaruhya va-abhivadayita / ( = K 15 )

Ap1.4.14.17/ sarvatra tu [pratyutthaya-abhivadanam / ( = K 16 )

Ap1.4.14.18/ [aprayatena na-[abhivadyam /

Ap1.4.14.19/ tatha-aprayataya /

Ap1.4.14.20/ aprayatash ca na [pratyabhivadet / ( 18+19+20 = K 17 )

Ap1.4.14.21/ pati.vayasah striyah / ( = K 18 )

Ap1.4.14.22/ na sa.upanah.[veshtita.shira [avahita.panir va-[abhivadayita / ( = K 19 )

Ap1.4.14.23/ sarva.namna striyo rajanya.vaishyau ca na namna / ( = K 20 )

Ap1.4.14.24/ mataram acarya.daram ca-ity eke / ( = K 21 )

Ap1.4.14.25/ (sh) dasha.varshash ca brahmanah shata.varshash ca kshatriyah / pita.putrau sma tau [viddhi tayos tu brahmanah pita //( = K 22 )

Ap1.4.14.26/ kushalam avara.vayasam vayasyam va [pricchet / ( = K 23 )

Ap1.4.14.27/ anamayam kshatriyam / ( = K 24 )

Ap1.4.14.28/ [anashtam vaishyam / ( = K 25 )

Ap1.4.14.29/ arogyam shudram / ( = K 26 )

Ap1.4.14.30/ na-asambhashya shrotriyam [vyativrajet / ( K = 27 )

Ap1.4.14.31/ aranye ca striyam / ( = K 28 )

 

Ap1.5.15.1/ upasane gurunam vriddhanam atithinam home [japya.karmani bhojana acamane svadhyaye ca yajnopaviti [syat /

Ap1.5.15.2/ [bhumi.gatasv apsv [acamya [prayato [bhavati /

Ap1.5.15.3/ yam va [prayata [acamayet /

Ap1.5.15.4/ na varsha.dharasv [acamet /

Ap1.5.15.5/ tatha pradara.udake /

Ap1.5.15.6/ [taptabhish ca-akaranat /

Ap1.5.15.7/ rikta.panir vayasa [udyamya-apa [upasprishet /

Ap1.5.15.8-9/ shakti.vishaye na muhurtam apy [aprayatah [syat , nagno va /

Ap1.5.15.10/ na-apsu satah prayamanam [vidyate /

Ap1.5.15.11/ [uttirya tv acamet /

Ap1.5.15.12/ na-[aprokshitam indhanam agnav [adadhyat /

Ap1.5.15.13/ mudha.svastare ca-[asamsprishann anyan aprayatan [prayato [manyeta /

Ap1.5.15.14/ tatha trina.kashtheshu [nikhateshu /

Ap1.5.15.15/ [prokshya vasa [upayojayet /

Ap1.5.15.16/ shuna.[upahatah sa.celo- '[avagaheta /

Ap1.5.15.17/ [prakshalya va tam desham agnina [samsprishya punah [prakshalya padau ca-acamya [prayato [bhavati /

Ap1.5.15.18/ agnim na-aprayata [asidet /

Ap1.5.15.19/ ishu.matrad ity eke /

Ap1.5.15.20/ na ca-enam [upadhamet /

Ap1.5.15.21/ khatvayam ca na-upadadhyat /

Ap1.5.15.22/ prabhuta.edha.udake grame yatra-atma.adhinam prayamanam tatra vaso dharmyo brahmanasya /

Ap1.5.15.23/ mutram [kritva purisham va mutra.purisha.lepan anna.lepan ucchishta.lepan retasash ca ye lepas tan [prakshalya padau ca-[acamya [prayato [bhavati /

 

Ap1.5.16.1/ [tishthann [acamet prahvo va /

Ap1.5.16.2/ [asinas trir [acamed-dhridayangamabhir adbhih /

Ap1.5.16.3-4/ trir oshthau [parimrijet  , dvir ity eke /

Ap1.5.16.5-6/ sakrid [upasprishet , dvir ity eke /

Ap1.5.16.7/ dakshinena panina savyam [prokshya padau shirash ca-indriyany [upasprishec cakshushi nasike shrotre ca /

Ap1.5.16.8/ atha-apa [upasprishet /

Ap1.5.16.9/ [bhokshyamanas tu [prayato- 'api dvir [acamed dvih [parimrijet sakrid [upasprishet /

Ap1.5.16.10/ shyava.anta.paryantav oshthav [upasprishya-[acamet /

Ap1.5.16.11/ na shmashrubhir ucchishto [bhavaty antar asye sadbhir yavan na hastena-[upasprishati /

Ap1.5.16.12/ ya asyad bindavah [patanta [upalabhyante teshv acamanam [vihitam /

Ap1.5.16.13/ ye bhumau na teshv [acamed ity eke /

Ap1.5.16.14/ svapne* kshavathau#1 shrinkhanika#2.ashrv.alambhe lohitasya keshanam agner gavam brahmanasya striyash ca-alambhe mahapatham ca [gatva-amedhyam ca-[upasprishya-[aprayatam ca manushyam nivim ca [paridhaya-apa [upasprishet / ( K 1:kshavadhau, 2:shinghanika and variant shringhanika ) [*ed. svapnai ]

Ap1.5.16.15/ ardram va shakrid oshadhir bhumim va /

Ap1.5.16.16/ himsa.arthena-asina mamsam [chinnam abhojyam /

Ap1.5.16.17/ dadbhir apupasya na-[apacchindyat /

Ap1.5.16.18/ yasya kule [mriyeta* na tatra-anirdashe [bhoktavyam / [*ed. mriyet ]

Ap1.5.16.19/ tatha-anutthitayam sutikayam# / ( K sutakayam )

Ap1.5.16.20/ antah.shave ca /

Ap1.5.16.21/ [aprayato- '[apahatam# annam [aprayatam na tv [abhojyam / ( K aprayata-upahatam )

Ap1.5.16.22/ [aprayatena tu shudrena-upahritam [abhojyam /

Ap1.5.16.23/ yasmimsh ca-anne keshah [syat /

Ap1.5.16.24/ anyad va-amedhyam /

Ap1.5.16.25/ amedhyair [avamrishtam /

Ap1.5.16.26/ kito va-amedhya.sevi /

Ap1.5.16.27/ mushakalangam# va / ( K musikalangam )

Ap1.5.16.28/ pada va-[upahatam /

Ap1.5.16.29/ sica va /

Ap1.5.16.30/ shuna va-apapatrena va [drishtam /

Ap1.5.16.31/ sica va-[upahritam /

Ap1.5.16.32/ dasya va naktam [ahritam /

Ap1.5.16.33/ [bhunjanam va /

 

Ap1.5.17.1/ yatra shudra [upasprishet /

Ap1.5.17.2/ anarhadbhir va samana.panktau /

Ap1.5.17.3/ [bhunjaneshu va yatra-[anutthaya-ucchishtam [prayacched [acamed va /

Ap1.5.17.4/ [kutsayitva va yatra-annam [dadyuh /

Ap1.5.17.5/ manushyair [avaghratam anyair va-amedhyaih /

Ap1.5.17.6/ na navi [bhunjita /

Ap1.5.17.7/ tatha prasade /

Ap1.5.17.8/ [krita.bhumau tu [bhunjita /

Ap1.5.17.9/ [anaprite mrin.maye [bhoktavyam /

Ap1.5.17.10/ [apritam ced [abhidagdhe /

Ap1.5.17.11/ [parimrishtam lauham [prayatam /

Ap1.5.17.12/ [nirlikhitam daru.mayam /

Ap1.5.17.13/ yatha.agamam yajne /

Ap1.5.17.14/ na-[apaniyam annam [ashniyat /

Ap1.5.17.15/ tatha rasanam amamsa.madhu.lavanani-iti [parihapya /

Ap1.5.17.16/ taila.sarpishi tu-[upayojayed udake- '[avadhaya /

Ap1.5.17.17-18/ [krita.annam [paryushitam [akhadya.apeya.anadyam , shuktam ca /

Ap1.5.17.19/ [phanita.prithuka.tandula.karambharuja#.saktu.shaka.mamsa.pishta.kshira.vikara.oshadhi.vanaspati.mula.phala.varjam / ( K karamba bharuja.--, variant bharuja-iti and bharija-iti )

Ap1.5.17.20/ shuktam ca-apara.yogam /

Ap1.5.17.21/ sarvam madyam [apeyam /

Ap1.5.17.22/ tatha-elakam payah /

Ap1.5.17.23/ ushtri.kshira.mrigi.kshira.sandhini.kshira.yamasu.kshirani-iti /

Ap1.5.17.24/ dhenosh ca-anirdashayah /

Ap1.5.17.25/ tatha kilala.oshadhinam# ca / ( K oshadhina ca )

Ap1.5.17.26/ karanja.palandu.pararikah /

Ap1.5.17.27/ yac ca-anyat [paricakshate /

Ap1.5.17.28/ kyakva.[bhojyam iti hi brahmanam /

Ap1.5.17.29/ ekakhura.ushtra.gavaya.gramasukara.sharabha.gavam /

Ap1.5.17.30/ dhenu.anaduhor [bhakshyam /

Ap1.5.17.31/ medhyam anaduham iti vajasaneyakam /

Ap1.5.17.32/ kukkuto vikiranam /

Ap1.5.17.33/ plavah pratudam /

Ap1.5.17.34/ kravya.adah /

Ap1.5.17.35/ hamsa.bhasa.cakravaka.suparnash ca /

Ap1.5.17.36/ krunca.kraunca.vardhranasa.lakshmana.varjam /

Ap1.5.17.37/ panca.nakhanam godha.kacchapa.shvavit.shalyaka.khanga.shasha.putikhasha.varjam /

Ap1.5.17.38/ [abhakshyash ceto matsyanam /

Ap1.5.17.39/ sarpa.shirshi mridurah kravya.ado ye ca-anye [vikrita yatha manushya.shirasah /

 

Ap1.6.18.1/ madhv amam margam mamsam bhumir mula.phalani raksha gavyutir niveshanam yugya.ghasash ca-ugratah [pratigrihyani /

Ap1.6.18.2/ etany api na-anantevasy.[ahritani-iti haritah /

Ap1.6.18.3/ amam va [grihniran /

Ap1.6.18.4/ [krita.annasya va vi.rasasya /

Ap1.6.18.5/ na su.bhikshah [syuh /

Ap1.6.18.6/ svayam apy [avrittau suvarnam [dattva pashum va [bhunjita /

Ap1.6.18.7/ na-atyantam [anvavasyet /

Ap1.6.18.8/ vrittim [prapya [viramet /

Ap1.6.18.9/ trayanam varnanam kshatriya.prabhritinam [samavrittena na [bhoktavyam /

Ap1.6.18.10/ prakritya brahmanasya [bhoktavyam# karanad# [abhojyam / ( K bhokravyam akaranad )

Ap1.6.18.11/ yatra-aprayashcittam karma-[asevate prayashcittavati /

Ap1.6.18.12/ [carita.nirveshasya [bhoktavyam /

Ap1.6.18.13/ sarva.varnanam svadharme [vartamananam [bhoktavyam shudra.varjam ity eke /

Ap1.6.18.14/ tasya-api [dharma.upanatasya /

Ap1.6.18.15/ suvarnam [datva pashum va [bhunjita na-atyantam [anvavasyed vrittim [prapya [viramet /

Ap1.6.18.16/ sangha.annam [abhojyam /

Ap1.6.18.17/ [parikrushtam ca /

Ap1.6.18.18/ sarvesham ca shilpa.ajivanam /

Ap1.6.18.19/ ye ca shastram [ajivanti /

Ap1.6.18.20/ ye ca-adhim /

Ap1.6.18.21/ bhishak /

Ap1.6.18.22/ vardhushikah /

Ap1.6.18.23/ [dikshito- '[akrita.rajakah /

Ap1.6.18.24/ agnishomiya.samsthayam eva /

Ap1.6.18.25/ [hutayam va# vapayam [dikshitasya [bhoktavyam / ( K om. va )

Ap1.6.18.26/ yajna.arthe va [nirdishte sheshad [bhunjirann iti hi brahmanam /

Ap1.6.18.27/ klibah /

Ap1.6.18.28/ rajnam praisha.karah /

Ap1.6.18.29/ ahaviryaji /

Ap1.6.18.30/ cari /

Ap1.6.18.31/ avidhina ca [pravrajitah /

Ap1.6.18.32/ yash ca-agnin [apasyati /

Ap1.6.18.33/ yash ca sarvan [varjayate sarvanni ca shrotriyo nirakritir vrishali.patih /

 

Ap1.6.19.1/ [matta [unmatto [baddho- 'anikah [pratyupavishto yash ca [pratyupaveshayate tavantam kalam /

Ap1.6.19.2/ ka [ashya.annah# / ( K ashya.-- )

Ap1.6.19.3/ ya [ipsed iti kanvah /

Ap1.6.19.4/ punya iti kautsah /

Ap1.6.19.5/ yah kash cid [dadyad iti varshyayanih /

Ap1.6.19.6/ yadi ha# rajah sthavaram purushe [bhoktavyam atha cet-calam danena nirdosho [bhavati / ( K hi )

Ap1.6.19.7/ [shuddha bhiksha [bhoktavya-eka.kunikau kanva.kutsau tatha pushkarasadih /

Ap1.6.19.8/ sarvatopetam varshyayaniyam / (sarvata upetam) double sandhi?

Ap1.6.19.9/ punyasya-[ipsato [bhoktavyam /

Ap1.6.19.10/ punyasya-apy [anipsato na [bhoktavyam /

Ap1.6.19.11/ yatah kutash ca-[abhyudyatam [bhoktavyam /

Ap1.6.19.12/ na-ananiyoga.purvam iti haritah /

Ap1.6.19.13/ atha purane shlokav [udaharanti / `(sh) [udyatam [ahritam bhiksham purastad [apraveditam / [bhojyam [mene prajapatir api [dushkrita.karinah // (sh) na tasya pitaro- 'ashnanti dasha varshani panca ca / na ca [havyam [vahaty agnir yas tam abhy [adhimanyata iti //

Ap1.6.19.14/ (sh) cikitsakasya mrigayoh shalya.[krintasya pashinah / kulatayah shandhakasya# ca tesham annam [anadyam // ( K shandakasya )

Ap1.6.19.15/ atha-apy [udaharanti / (sh) annade bhrunaha [marshti anena [abhishamsati / stenah [pramukto rajani [yacann anrita.samkara iti //

 

Ap1.7.20.1/ na-imam laukikam artham [puraskritya dharmamsh [caret /

Ap1.7.20.2/ nishphala hy abhyudaye [bhavanti /

Ap1.7.20.3/ tad yatha-amre phala.arthe [nirmite# chaya gandha ity [anutpadyete / evam dharmam [caryamanam artha [anutpadyante / ( K nimitte )

Ap1.7.20.4/ na-u ced [anutpadyante na dharma.hanir [bhavati /

Ap1.7.20.5/ anasuyur dushpralambhah [syat kuhaka.shatha.nastika.balavadeshu /

Ap1.7.20.6/ na dharma.adharmau [carata avam sva iti / na deva.gandharva na pitara ity [acakshate- 'ayam dharmo- 'ayam adharma iti /

Ap1.7.20.7/ yat#1 tv aryah [kriyamanam [prashamsanti sa dharmo yad#2 [garhante so- 'adharmah / ( K 1:yam, 2:yam )

Ap1.7.20.8/ sarvajanapadeshv ekanta.samahitam aryanam [vrittam samyag.[vinitanam vriddhanam atmavatam alolupanam adambhikanam vritta.sadrishyam [bhajeta /

Ap1.7.20.9/ evam ubhau lokav [abhijayati /

Ap1.7.20.10/ [avihita brahmanasya vanijya /

Ap1.7.20.11/ apadi [vyavahareta panyanam apanyani [vyudasyan /

Ap1.7.20.12/ manushyan rasan ragan gandhan annam carma gavam vasham shleshma.udake tokmakinve pippali.marice dhanyam mamsam ayudham [sukrita.asham ca /

Ap1.7.20.13/ tila.tandulams tv eva dhanyasya visheshena na [vikriniyat /

Ap1.7.20.14/ [avihitash ca-etesham mitho vinimayah /

Ap1.7.20.15/ annena ca-annasya manushyanam ca manusyai rasanam ca rasair gandhanam ca gandhair vidyaya ca vidyanam /

Ap1.7.20.16/ [akrita.panyair [vyavahareta /

 

Ap1.7.21.1/ munja.balbajair mula.phalaih /

Ap1.7.21.2/ trina.kashthair [a.vikritaih /

Ap1.7.21.3/ na-atyantam [anvavasyet /

Ap1.7.21.4/ vrittim [prapya [viramet /

Ap1.7.21.5/ na [patitaih [samvyavaharo [vidyate /

Ap1.7.21.6/ tatha-apapatraih /

Ap1.7.21.7/ atha [pataniyani /

Ap1.7.21.8/ steyam abhishastyam purusha.vadho brahma.ujjham garbha.shatanam matuh pitur iti yoni.sambandhe saha-apatye stri.gamanam sura.panam asamyoga.samyogah /

Ap1.7.21.9/ gurvi.sakhim guru.sakhim ca [gatva-anyamsh ca para.talpan /

Ap1.7.21.10/ na-aguru.talpe [patati-ity eke /

Ap1.7.21.11/ adharmanam tu satatam acarah /

Ap1.7.21.12/ atha-ashuci.karani /

Ap1.7.21.13/ shudra.gamanam arya.strinam /

Ap1.7.21.14/ [pratishiddhanam mamsa.bhakshanam /

Ap1.7.21.15/ shuno manushyasya ca kukkuta.sukaranam gramyanam kravyadasam /

Ap1.7.21.16/ manushyanam mutra.purisha.prashanam /

Ap1.7.21.17/ shudra.ucchishtam apapatra.agamanam#1 ca.aryanam#2 / ( K 1:--.gamanam, 2:ca aryanam )

Ap1.7.21.18/ etany api [pataniyani-ity eke /

Ap1.7.21.19/ ato- 'anyani doshavanty ashuci.karani [bhavanti /

Ap1.7.21.20/ dosham [buddhva na purvah parebhyah [patitasya samakhyane [syad [varjayet tv enam dharmeshu /

 

Ap1.8.22.1/ adhyatmikan yogan [anutishthen nyaya.samhitan anaishcarikan /

Ap1.8.22.2/ atma.labhan na param [vidyate /

Ap1.8.22.3/ tatra-atma.labhiyan-shlokan [udaharishyamah /

Ap1.8.22.4/ (sh)? puh praninah sarva eva guha.shayasya / [ahanyamanasya vikalmashasya / acalam cala.niketam ye- 'anutishthanti te- 'amritah /

Ap1.8.22.5/ (sh) yad idam id iha-id iha loke vishayam [ucyate / [vidhuya kavir etad [anutishthed guha.shayam /

Ap1.8.22.6/ atmann eva-aham alabdhva-etad dhitam sevasva na-ahitam / (sh) atha-anyeshu [praticchami sadhushthanam anapekshaya / mahantam tejasas-  kayam sarvatra [nihitam prabhum /

Ap1.8.22.7/ (sh)? sarva.bhuteshu yo nityo vipashcid amrito dhruvah / anango- 'ashabdo- 'ashariro- 'asparshash ca mahan-shucih / sa sarvam parama kashtha sa vaishuvatam(<vishuvat) sa vai vaibhajanam puram /

Ap1.8.22.8/ (sh) tam yo- 'anutishthet sarvatra pradhvam ca-asya sada- acaret / durdarsham nipunam [yukto yah [pashyet sa [modeta vishtape //

 

Ap1.8.23.1/ (sh) atman [pashyan sarva.bhutani na [muhyec [cintayan kavih / atmanam ca-eva sarvatra yah [pashyet sa vai brahma naka.prishthe [virajati //

Ap1.8.23.2/  (sh)? nipuno- 'aniyan bisornaya yah sarvam [avritya [tishthati / varshiyamsh ca prithivya dhruvah sarvam [arabhya [tishthati / sa indriyair jagato- 'asya jnanad anyo- 'ananyasya [jneyat parameshthi vibhajah / tasmat kayah [prabhavanti sarve sa mulam shashvatikah sa nityah //

Ap1.8.23.3/ (sh)? doshanam tu [vinirghato yoga.mula iha [jivite / [nirhritya bhuta.dahiyan kshemam [gacchati panditah //

Ap1.8.23.4/ atha bhuta.dahiyan doshan [udaharishyamah /

Ap1.8.23.5/ krodho harsho rosho lobho moho dambho droho mrishodyam atyasha.parivada.avasuya kama.manyu anatmyam ayogas tesham yoga.mulo [nirghatah /

Ap1.8.23.6/ akrodho- 'aharsho- 'arosho- 'alobho- 'amoho- 'adambho- 'adrohah satya.vacanam anatyasho- 'apaishunam anasuya samvibhagas tyaga arjavam mardavam shamo damah sarva.bhutair avirodho yoga aryam anrishamsam tushtir iti sarva.ashramanam samaya.padani tany [anutishthan vidhina sarvagami [bhavati /

 

Ap1.9.24.1-3/ kshatriyam [hatva gavam sahasram vairayatana.artham [dadyat , shatam vaishye , dasha shudre /

Ap1.9.24.4/ rishabhash ca-atra-adhikah sarvatra prayashcitta.arthah /

Ap1.9.24.5/ strishu ca-etesham evam /

Ap1.9.24.6-7/ purvayor varnayor veda.adhyayam [hatva savana.gatam va-[abhishastah / brahmana.matram ca /

Ap1.9.24.8-9/ garbham ca tasya-[avijnatam / atreyim ca striyam /

Ap1.9.24.10/ tasya nirveshah /

Ap1.9.24.11/ aranye kutim [kritva [vag.yatah shavashira.dhvajo- 'ardhashani.paksham adhonabhy.uparijanu- acchadya /

Ap1.9.24.12/ tasya pantha antara vartmani /

Ap1.9.24.13/ [drishtva ca-anyam [utkramet /

Ap1.9.24.14/ khandena lohitakena sharavena grame [pratishtheta /

Ap1.9.24.15/ ko- '[abhishastaya bhiksham iti sapta.agarani# [caret / ( K --.agaram and --.agarani in variant )

Ap1.9.24.16/ sa vrittih /

Ap1.9.24.17/ [alabdha#-upavasah / (K alabdhva-)

Ap1.9.24.18/ gash ca [rakshet /

Ap1.9.24.19/ tasam nishkramana.praveshane dvitiyo grame- 'arthah /

Ap1.9.24.20/ dvadasha varshani [caritva siddhah sadbhih samprayogah /

Ap1.9.24.21/ aji.pathe va kutim [kritva brahmana.gavya.[upajigishamano [vaset trih pratiraddho- '[apajitya va [muktah /

Ap1.9.24.22/ ashvamedhikam va-avabhritham [avetya [mucyate /

Ap1.9.24.23/ dharma.artha.[samnipate- 'artha.grahina etad eva /

Ap1.9.24.24/ gurum [hatva shrotriyam va [karma.samaptam etena-eva vidhina-uttamad ucchvasac [caret /

Ap1.9.24.25/ na-asya-asmiml loke pratyapattir [vidyate kalmasham tu [nirhanyate /

 

Ap1.9.25.1/ gurutalpa.gami sa.vrishanam shishnam [parivasya-anjalav [adhaya dakshinam disham anavrittim [vrajet /

Ap1.9.25.2/ [jvalitam va surmim [parishvajya [samapnuyat /

Ap1.9.25.3/ sura.apo- 'agni.sparsha suram [pibet /

Ap1.9.25.4/ stenah prakirna.kesho- 'amse musalam [adaya# rajanam [gatva karma-[acakshita / tena-enam hanyad vadhe mokshah / ( K adhaya )

Ap1.9.25.5/ [anujnate- 'anujnataram enah /# ( K adds aprishati )

Ap1.9.25.6/ agnim va [pravishet tikshnam va tapa [ayacchet / ( = K 6, 7 )

Ap1.9.25.7/ [bhakta.apacayena va-atmanam [samapnuyat / ( = K 8 )

Ap1.9.25.8/ kricchra.samvatsaram va [caret / ( = k 9 )

Ap1.9.25.9-10/ atha-apy [udaharanti #1/ steyam [kritva suram [pitva guru.daram ca [gatva brahmahatyam [akritva#2 caturtha.kala [mita.bhojanah [syur apo- '[abhyaveyuh savana.anukalpam / sthana.asanabhyam [viharanta ete tribhir varshair apa papam [nundate (nudante)#3 / ( 1 = K 10, 11 steyam ..., 2:inserts /, 3:nundante )

Ap1.9.25.11/ prathamam varnam [parihapya prathamam varnam [hatva samgramam [gatva-[avatishtheta / tatra-enam [hanyuh / ( = K 12 )

Ap1.9.25.12/ api va lomani tvacam mamsam iti [havayitva-agnim [pravishet / ( = K 13 )

Ap1.9.25.13/ vayasa.pracalaka.barhina.cakravaka.hamsa.bhasa.manduka.nakuladerika.ashvahimsayam shudravat prayashcittam // ( = K 14 )

 

Ap1.9.26.1/ dhenv.anaduhosh ca-akaranat /

Ap1.9.26.2/ dhurya.vaha.[pravrittau ca-itaresham praninam /

Ap1.9.26.3/ [anakroshyam akrushya-anritam va-[uktva triratram akshira.akshara.alavana.bhojanam /

Ap1.9.26.4/ shudrasya sapta.ratram abhojanam /

Ap1.9.26.5/ strinam ca-evam /

Ap1.9.26.6/ yeshv abhishastyam tesham ekangam [chittva-aprana.himsayam /

Ap1.9.26.7/ anaryavapaishuna[pratishiddhaacareshv [abhakshya.abhojya.apeyaprashane shudrayam ca retah [siktva-ayonau ca doshavac ca karma.abhisamdhi.purvam [kritva-anabhisamdhi.purvam va-ab.lingabhir apa [upasprished varunibhir va-anyair va pavitrair# yatha karma.abhyasah / ( K pavitra.mantrair )

Ap1.9.26.8/ gardabhena-[avakirni nirritim paka.yajnena [yajeta /

Ap1.9.26.9/ tasya shudrah [prashniyat /

Ap1.9.26.10/ [mithyaadhitaprayashcittam /

Ap1.9.26.11/ samvatsaram acarya.hite [vartamano vacam [yacchet svadhyaya eva-[utshrijamano vacam acarya acarya.dare bhiksha.carye ca /

Ap1.9.26.12/ evam anyeshv api doshavat sva.pataniyeshu-uttarani yani [vakshyamah /

Ap1.9.26.13/ kama.manyubhyam va [juhuyat kamo- 'akarshin manyur [akarshid iti [japed va /

Ap1.9.26.14/ parvani va tila.bhaksha [uposhya va shvo.bhuta udakam [upasprishya savitrim pranayamashah sahasra.kritva [avartayed apranayamasho va //

 

Ap1.9.27.1/ shravanyam#1 paurnamasyam tilabhaksa [uposhya va shvobhute#2 maha.nadam udakam [upasprishya savitrya samit.sahasram [adadhyaj [japed va / ( K 1:inserts va after shravanyam, 2:shvo bhute )

Ap1.9.27.2/ ishti.yajna.kratun va pavitra.arthan [aharet /

Ap1.9.27.3/ [abhojyam [bhuktva naishpurishyam /

Ap1.9.27.4/ tat sapta.ratrena-[avapyate /

Ap1.9.27.5/ hemanta.shishirayor va-ubhayoh samdhyor# udakam [upasprishet / ( K samdhyor va )

Ap1.9.27.6/ kricchra.dvadasha.ratram va [caret /

Ap1.9.27.7/ tryaham anakta.ashy adiva.ashi tatas tryaham tryaham [ayacita.vratas tryaham na-ashnati kimcana-iti kricchra.dvadasha.ratrasya vidhih /

Ap1.9.27.8/ etam eva-[abhyaset# samvatsaram sa kricchra.samvatsarah / (K abhyasyet )

Ap1.9.27.9/ atha-aparam#1 / bahuny apy [apataniyani [kritva tribhir anashnat#2 parayanaih [krita.prayashcitto [bhavati / ( K 1:-aparam bahuny ...,  2:anashnan )

Ap1.9.27.10/ (sh) anaryam shayane [bibhred# [dadad vriddhim kashayapah / abrahmana iva [vanditva trineshv [asita prishthatap // ( K bibhtad )

Ap1.9.27.11/ (sh) yad eka.ratrena karoti papam krishnam varnam brahmanah sevamanah / caturtha.kala udaka.abhyavayi tribhir varshais tad [apahanti papam //

 

Ap1.10.28.1/ yatha katha ca para.parigraham [abhimanyate steno ha [bhavati-iti kautsa.haritau tatha kanva.pushkarasadi /

Ap1.10.28.2/ [santy apavadah parigraheshv iti varshyayanih /

Ap1.10.28.3/ shamyosha yugya.ghaso na svaminah [pratishedhayanti /

Ap1.10.28.4/ ativyapaharo [vyriddho [bhavati /

Ap1.10.28.5/ sarvatra-anumati.purvam iti haritah /

Ap1.10.28.6/ na patitam acaryam jnatim va darshanartho [gacchet /

Ap1.10.28.7/ na ca-asmad bhogan [upayunjita /

Ap1.10.28.8/ yadriccha[samnipata [upasamgrihya tushnim [vyativrajet /

Ap1.10.28.9/ mata putratvasya bhuyamsi karmany [arabhate

tasyam shushrusha nitya [patitayam api /

Ap1.10.28.10/ na tu dharma.samnipatah#[ [syat / ( K sannivapah )

Ap1.10.28.11/ adharma.ahritan[ bhogan [anujnaya na vayam ca-adharmash ca-ity [abhivyahritya-adho.nabhi#1-upari.janu-achadya#2 tri.shavanam udakam [upasprishann akshira.akshara.alavanam#3 [bhunjano dvadasha varshani nagaram#4 [pravishet / ( K 1:---adho na-abhi---, 2:janu-acchadyah, 3:--.ksharalavanam, 4:na-agaram )

Ap1.10.28.12/ tatah siddhih /

Ap1.10.28.13/ atha samprayogah [syad aryaih /

Ap1.10.28.14/ etad eva-anyesham api [pataniyanam /

Ap1.10.28.15/ guru.talpa.gami tu sushiram surmim [pravishya-ubhayata [adipya-abhidahed atmanam /

Ap1.10.28.16/ mithya-etad iti haritah /

Ap1.10.28.17/ yo hy atmanam param va-abhimanyate- 'abhishasta eva sa [bhavati /

Ap1.10.28.18/ etena-eva vidhina-uttamad ucchvasac#1 [caret / na-asya-asmiml loke pratyapattir [vidyate / kalmasham#2 tu [nirhanyate / ( K 1:ujchasac?, 2:kalpasham )

Ap1.10.28.19/ dara.vyatikrami khara.ajinam bahir.loma [paridhaya dara.vyatikramine bhiksham iti sapta.agarani [caret / sa vrittih shan.masan /

Ap1.10.28.20/ striyas tu bhartri.vyatikrame#1 #2kricchra.dvadasha.ratrabhyasas tavantam kalam / ( K 1:bhartu.--, 2:kriccha-- )

Ap1.10.28.21/ atha bhrunaha shva.ajinam khara.ajinam va bahir.loma [paridhaya purusha.shirah pratipana.artham [adaya //

Ap1.10.29.1a/ khatva.angam danda.arthe karma.namadheyam [prabruvanash [cankramyeta ko bhruna.ghne bhiksham iti / grame prana.vrittim [pratilabhya shunya.agaram vriksha.mulam va-[abhyupashrayen na hi ma aryaih# samprayogo [vidyate / ( K aryaih saha )

Ap1.10.29.1b/ etena-eva vidhina-uttamad ucchvasac [caret / na-asya-asmiml loke pratyapattir [vidyate / kalmasham tu [nirhanyate /

Ap1.10.29.2/ yah [pramatto [hanti [praptam dosha.phalam /

Ap1.10.29.3/ saha samkalpena bhuyah /

Ap1.10.29.4/ evam anyeshv api doshavatsu karmasu /

Ap1.10.29.5/ tatha punya.kriyasu /

Ap1.10.29.6/ pariksha.artho- 'api brahmana ayudham na-adadita /

Ap1.10.29.7/ yo himsa.artham [abhikrantam [hanti manyur eva manyum [sprishati na tasmin dosha iti purane /

Ap1.10.29.8/ atha-[abhishastah [samavasaya [careyur dharmyam iti [samshitya-itaretara.yajaka itaretara.adhyapaka mitho [vivahamanah# / ( K vivahamanah )

Ap1.10.29.9/ putran [samnishpadya [bruyur vipra# [vrajatata#-asmad evam hy asmatsv aryah [sampratyapatsyata-iti / ( K viprajata instead of vipra vrajatata- )

Ap1.10.29.10/ atha-api na sa.indriyah [patati /

Ap1.10.29.11/ tad etena [veditavyam / anga.hino hi# sa.angam [janayati / ( K api )

Ap1.10.29.12/ mithya-etad iti haritah /

Ap1.10.29.13/ dadhi.dhani.sa.dharma stri [bhavati /

Ap1.10.29.14/ yo hi dadhi.dhanyam [aprayatam paya [atacya# [manthati na tena dharma.krityam [kriyate / evam ashuci shuklam yan [nivartate na tena saha samprayogo [vidyate / ( K atancya )

Ap1.10.29.15/ abhicara.anuvyaharav ashuci.karav [apataniyau /

Ap1.10.29.16/ [pataniyav iti haritah /

Ap1.10.29.17/ [pataniya.vrittis tv ashuci.karanam dvadasha masan dvadasha.ardhamasan dvadasha dvadasha.ahan dvadasha sapta.ahan dvadasha try.ahan#1 dvadasha.aham sapta.aham try.aham#2 eka.aham / ( K  1:inserts dvadasha dvahan between try.ahan and dvadasha.aham, 2:inserts dvyaham )

Ap1.10.29.18/ ity ashuci.kara.nirvesho yatha karma.abhyasah //

Ap1.11.30.1/ vidyaya [snati-ity eke /

Ap1.11.30.2/ tatha vratena-ashtacatvarimshat parimanena /

Ap1.11.30.3/ vidya.vratena ca-ity eke /

Ap1.11.30.4/ teshu sarveshu snatakavad.vrittih / 

Ap1.11.30.5/ samadhi.visheshat-shruti.visheshat-ca pujayam phala.visheshah /

Ap1.11.30.6/ atha snataka.vratani /

Ap1.11.30.7/ purvena graman nishkramana.praveshanani [shilayed uttarena va /

Ap1.11.30.8/ samdhyosh ca bahir.gramad asanam vag.yatash ca /

Ap1.11.30.9/ vipratishedhe shruti.lakshanam baliyah /

Ap1.11.30.10/ sarvan ragan vasasi [varjayet /

Ap1.11.30.11/ krishnam ca svabhavikam /

Ap1.11.30.12/ anudbhasi vaso [vasita /

Ap1.11.30.13/ apratikrishtam ca shakti.vishaye /

Ap1.11.30.14/ diva ca shirasah pravaranam [varjayen mutra.purishayoh karma [parihapya /

Ap1.11.30.15/ shiras tu [pravritya mutra.purishe [kuryad bhumyam kimcid [antardhaya /

Ap1.11.30.16/ chayayam mutra.purishayoh karma [varjayet /

Ap1.11.30.17/ svam tu chayam [avamehet /

Ap1.11.30.18/ na sa.upanah-mutra.purishe [kuryat [krishte pathy apsu ca / ( = K18+19+20+21 )

Ap1.11.30.19/ tatha shthevana.maithunayoh karma-apsu [varjayet / ( = K 22 )

Ap1.11.30.20/ agnim adityam apo brahmanam ga devatash ca-abhimukho mutra.purishayoh karma [varjayet / ( = K 23 )

Ap1.11.30.21/ ashmanam loshtham ardraan oshadhi.vanaspatin urdhvan [acchidya mutra.purishayoh shundhane [varjayet / ( = K 24 )

Ap1.11.30.22/ agnim#1 apo brahmanam ga devata#2 dvaram#2 prativatam ca shakti.vishaye na-[abhiprasarayita / ( = K 25, K 1:inserts adityam, 2:devatadvaram )

Ap1.11.30.23/ atha-apy [udaharanti /

Ap1.11.31.1/ (sh) pran.mukho- 'annani [bhunjita# [uccared dakshina.mukhah / udan.mukhah- mutram [kuryat pratyak.padavanejanam iti // ( K bhunjittocared )

Ap.1.11.31.2/ arac ca-avasathan mutra.purishe [kuryad dakshinam disham dakshina.param va /

Ap1.11.31.3/  astam.ite ca bahir gramad arad avasathad va mutra.purishayoh karma [varjayet /

Ap1.11.31.4/ devata.abhidhanam ca-aprayatah /

Ap1.11.31.5/ purusham ca-ubhayor devatanam rajnash ca /

Ap1.11.31.6/ brahmanasya gor iti pada.upasparshanam [varjayet /

Ap1.11.31.7/ hastena ca-akaranat /

Ap1.11.31.8/ gor dakshinanam kumaryash ca parivadan [varjayet /

Ap1.11.31.9/ strihatim# ca gam na-[acakshita / ( K sprihatim )

Ap1.11.31.10/ [samshrishtam ca vatsena-animitte /

Ap1.11.31.11/ na-adhenum adhenur iti [bruyat /dhenu.bhavya-ity eva [bruyat /

Ap1.11.31.12/ na bhadram bhadram iti [bruyat / punyam prashastam ity eva [bruyat / ( = K 13+14 )

Ap1.11.31.13/ vatsa.tantim ca na-upari [gacchet / ( = K 15 )

Ap1.11.31.14/ plenkhav antarena ca na-[atiyat / ( = K 16 )

Ap1.11.31.15/ na-asau me sapatna iti [bruyat / yady asau me sapatna iti bruyad [dvishantam bhratrivyam [janayet / ( K = 17 )

Ap1.11.31.16/ na-indra.dhanur iti parasmai [prabruyat / ( = K 18 )

Ap1.11.31.17/ na [patatah [samcakshitah# /( = K 19, samcakshita )

Ap1.11.31.18/ [udyantam astam yantam# ca-adityam darshane [varjayet / ( = K 20, yas tam )

Ap1.11.31.19/ diva-adityah sattvani#1 [gopayati naktam candramas#2 tasmad amavasyayam nishayam [svadhiya atmano guptim [icchet  [prayatya brahmacaryakale caryaya ca / ( = K 21, 1:satvani, 2:inserts / )

Ap1.11.31.20/ saha hy etam ratrim surya.candramasau [vasatah / ( = K 22 )

Ap1.11.31.21/ na kushritya gramam [pravishet / yadi [pravishen namo rudraya vastoshpataya ity etam ricam [japed anyam va raudrim // ( = K 23 )

Ap1.11.31.22/ na-abrahmanaya-ucchishtam [prayacchet / yadi [prayacched dantan skuptva tasminn [avadhaya [prayacchet // ( = K 25+26 )

Ap1.11.31.23/ krodhadimsh ca bhuta.dahiyan doshan [varjayet // ( = K 27 )

Ap1.11.32.1/ pravacana.yukto varsha.sharadam maithunam [varjayet /

Ap1.11.32.2/ [mithuni.bhuya ca na taya saha sarvam ratrim [shayita /

Ap1.11.32.3/ [shayanash ca-adhyapanam [varjayet /

Ap1.11.32.4/ na ca tasyam shayyayam [adhyapayed yasyam [shayita /

Ap1.11.32.5/ anavihsrag.anulepanah [syat /

Ap1.11.32.6/ sada nishayam daram praty [alamkurvita /

Ap1.11.32.7/ sashira vamajjanam apsu [varjayet /

Ap1.11.32.8/ [astamite ca snanam /

Ap1.11.32.9/ palasham asanam paduke danta.prakshalanam iti ca [varjayet /

Ap1.11.32.10/ stutim ca guroh samaksham yatha [su.snatam iti /

Ap1.11.32.11/ a nishaya jagaranam /

Ap1.11.32.12/ anadhyayo nishayam anyatra dharma.upadeshat-shishyebhyah /

Ap1.11.32.13/ manasa va svayam /

Ap1.11.32.14/ urdhvam ardha.ratrad adhyapanam /.

Ap1.11.32.15/ na-apara.ratram [utthaya-anadhyaya iti [samvishet /

Ap1.11.32.16/ kamam apash [shayita /

Ap1.11.32.17/ manasa va-[adhiyita /

Ap1.11.32.18/ kshudran [kshudra.caritamsh ca deshan na [seveta /

Ap1.11.32.19/ sabhah samajamsh ca /

Ap1.11.32.20/ samajam ced [gacchet [pradakshini.kritya-[apeyat /

Ap1.11.32.21/ nagara.praveshanani ca [varjayet /

Ap1.11.32.22/ prashnam ca na [vibruyat /

Ap1.11.32.23/ atha-apy [udaharanti /

Ap1.11.32.24/ (sh) mulam tulam [vrihati durvivaktuh prajam pashun ayatanam [hinasti / dharma.prahrada na kumalanaya [rudan ha mrityur [vyuvaca prashnam iti //

Ap1.11.32.25/ gardabham yanam arohane visham arohana.avarohanani ca [varjayet /

Ap1.11.32.26/ bahubhyam ca naditaram# / ( K naditaranam )

Ap1.11.32.27/ navam# ca samshayikim / ( K navam )

Ap1.11.32.28/ trina.cchedana.loshta.vimardana#.shthevanani ca-akaranat / ( K vimardana )

Ap1.11.32.29/ yac ca-anyat [paricakshate yac ca-anyat [paricakshate //

Ap2.1.1.1/ pani.grahanad adhi grihamedhinor vratam /

Ap2.1.1.2/ kalayor bhojanam /

Ap2.1.1.3/ atriptish ca-annasya /

Ap2.1.1.4/ parvasu ca-ubhayor upavasah /

Ap2.1.1.5/ aupavastam eva kala.antare bhojanam /

Ap2.1.1.6/ triptish ca-annasya /

Ap2.1.1.7/ yac ca-enayoh priyam [syat tad etasminn ahani [bhunjiyatam /

Ap2.1.1.8/ adhash ca [shayiyatam /

Ap2.1.1.9/ maithuna.varjanam ca /

Ap2.1.1.10/ shvo.bhute# sthalipakah / ( K shvo bhute )

Ap2.1.1.11/ tasya-upacarah parvanena [vyakhyatah /

Ap2.1.1.12/ nityam loka [upadishanti /

Ap2.1.1.13/ yatra kva ca-agnim [upasamadhasyan [syat tatra pracir udicish ca tisras tisro lekha [likhitva-adbhir [avokshya-agnim [upasamindhyat /

Ap2.1.1.14/ [utsicya-etad udakam uttarena purvena va-anyad [upadadhyat /

Ap2.1.1.15/ nityam uda.dhanany adbhir ariktani [syur grihamedhinor vratam /

Ap2.1.1.16/ ahany asamveshanam /

Ap2.1.1.17/ ritau ca [samnipato darena-anuvratam /

Ap2.1.1.18/ antarale- 'api dara eva /

Ap2.1.1.19/ brahmana.vacanac ca samveshanam /

Ap2.1.1.20/ stri.vasasa-eva [samnipatah [syat /

Ap2.1.1.21/ [yavat.samnipatam ca-eva sahashayya# / ( K saha shayya )

Ap2.1.1.22/ tato nana /

Ap2.1.1.23/ udaka.upasparshanam //

Ap2.1.2.1/ api va lepan [prakshalya-[acamya prokshanam anganam /

Ap2.1.2.2/ sarva.varnanam sva.dharma.anushthane parama.parimitam sukham /

Ap2.1.2.3/ tatah [parivrittau karma.phala.sheshena jatim rupam varnam balam medham prajnam dravyani dharma.anushthanam iti [pratipadyate / tat-cakravad ubhayor lokayoh sukha eva [vartate /

Ap2.1.2.4/ yatha-oshadhi.vanaspatinam bijasya kshetra.karma.visheshe phala.parivriddhir evam /

Ap2.1.2.5/ etena dosha.phala.parivriddhir [ukta /

Ap2.1.2.6/ steno- '[abhishasto brahmano rajanyo vaishyo va parasmiml loke [parimite# niraye [vritte [jayate candalo brahmanah paulkaso rajanyo vaino vaishyah / ( K parimitam )

Ap2.1.2.7/ etena-anye dosha.phalaih karmabhih paridhvamsa dosha.phalasu yonishu [jayante varna.paridhvamsayam /

Ap2.1.2.8/ yatha candala.upasparshane sambhashayam darshane ca doshas tatra prayashcittam /

Ap2.1.2.9/ avagahanam apam upasparshane sambhashayam brahmana.sambhasha darshane jyotisham darshanam // ( = K 9+10 )

Ap2.2.3.1/ aryah [prayata vaishvadeve- 'anna.samskartarah [syuh /

Ap2.2.3.2/ bhasham kasam kshavayum# ity abhimukho- 'annam [varjayet / ( K kshavadhum )

Ap2.2.3.3/ keshan angam vasash ca-alabhya-apa [upasprishet /

Ap2.2.3.4/ arya.adhishthita[ va shudrah samskartarah syuh /

Ap2.2.3.5/ tesham sa eva-acamana.kalpah /

Ap2.2.3.6/ adhikam ahar ahah kesha.shmashru.loma.nakha.vapanam /

Ap2.2.3.7/ udaka.upasparshanam ca saha vasasa /

Ap2.2.3.8/ api va-ashtamishv eva parvasu va [vaperan# / ( K vaparen )

Ap2.2.3.9/ paroksham annam [samskritam agnav [adhishritya-adbhih [prokshet / tad deva.pavitram ity [acakshate /

Ap2.2.3.10/ [siddhe- 'anne [tishthan bhutam iti svamine [prabruyat /

Ap2.2.3.11/ tat [su.bhutam virad annam tan ma [kshayi-iti prativacanah /

Ap2.2.3.12/ grihamedhinor# yad [ashaniyasya homa balayash ca svarga.pushti.[samyuktah / ( K grihamedhino )

Ap2.2.3.13/ tesham mantranam upayoge dvadasha.aham adhah.shayya brahma.caryam kshara.lavana.varjanam ca /

Ap2.2.3.14/ uttamasya-eka.ratram upavasah /

Ap2.2.3.15/ balinam tasya tasya deshe samskaro hastena [parimrijya-[avokshya [nyupya pashcat parishecanam /

Ap2.2.3.16/ aupasane pacane va shadbhir [adyaih pratimantram hastena [juhuyat /

Ap2.2.3.17/ ubhayatah parishecanam yatha purastat /

Ap2.2.3.18/ evam balinam deshe deshe [samavetanam sakrit sakrid ante parishecanam /

Ap2.2.3.19/ [sati su.upasamshrishtena[ [karyah /

Ap2.2.3.20/ aparena-agnim saptama.ashtamabhyam udag.apavargam /

Ap2.2.3.21/ uda.dhana.samnidhau navamena /

Ap2.2.3.22/ madhye- 'agarasya dashama.ekadashabhyam prag.apavargam /

Ap2.2.3.23/ uttara.purvadeshe#- 'agarasya-uttaraish caturbhih // ( K uttara.purve deshe )

Ap2.2.4.1/ shayya.deshe kama.lingena /

Ap2.2.4.2/ dehalyam antariksha.lingena /

Ap2.2.4.3/ uttarena-apidhanyam /

Ap2.2.4.4/ uttarair brahma.sadane /

Ap2.2.4.5/ dakshinatah pitri.lingena pracina.avity.avacina.panih [kuryat /

Ap2.2.4.6/ raudra uttaro yatha devatabhyah /

Ap2.2.4.7/ tayor nana parishecanam dharma.bhedat /

Ap2.2.4.8/ naktam eva-uttamena vaihayasam /

Ap2.2.4.9/ ya etan avyagro yatha.upadesham [kurute nityah svargah pushtish ca /

Ap2.2.4.10/ agram ca [deyam /

Ap2.2.4.11/ atithin eva-agre [bhojayet /

Ap2.2.4.12/ balan vriddhan roga.sambandhan strish ca-antarvatnih /

Ap2.2.4.13/ kale svaminav annarthinam na [pratya.cakshiyatam /

Ap2.2.4.14/ abhave bhumir udakam trinani kalyani vag iti /# etani vai sato- 'agare na [kshiyante kadacana-iti / ( K om. / )

Ap2.2.4.15/ evam.vrittav ananta.lokau [bhavatah /

Ap2.2.4.16/ brahmanaya-anadhiyaanaya-asanam udakam annam iti [deyam /# na [pratyuttishthet / ( K om. / )

Ap2.2.4.17/ abhivadanaya-eva-uttishthed [abhivadyash cet /

Ap2.2.4.18/ rajanya.vaishyau ca /

Ap2.2.4.19/ shudram [abhyagatam karmani [niyunjyat / atha-asmai [dadyat / ( = K 19+20 )

Ap2.2.4.20/ dasa va raja.kulad [ahritya-atithivat-shudram [pujayeyuh / ( = K 21 )

Ap2.2.4.21/ nityam uttaram vasah [karyam / ( = K 22 )

Ap2.2.4.22/ api va sutram eva-[upavitarthe / ( = K 23 )

Ap2.2.4.23/ yatra [bhujyate tat [samuhya [nirhritya-[avokshya tam desham amatrebhyo lepan [samkrishya-adbhih [samshrijya-uttaratah shucau deshe rudraya [ninayet / evam vastu shivam [bhavati / ( = K 24 )

Ap2.2.4.24/ brahmana acaryah [smaryate tu / ( = K 25 )

Ap2.2.4.25/ apadi brahmanena rajanye vaishye va-adhyayanam / ( = K 26 )

Ap2.2.4.26/ anugamanam ca pashcat / ( = K 27 )

Ap2.2.4.27/ tata urdhvam brahmana eva-agre [gatau [syat // ( =K 28 )

Ap2.2.5.1/ sarva.vidyanam apy upanishadam [upakritya-anadhyayanam tad ahah /

Ap2.2.5.2/ [adhitya ca-avikramanam sadyah /

Ap2.2.5.3/ yadi [tvareta guroh samikshayam svadhyayam [adhitya kamam gacchet /# evam ubhayoh shivam [bhavati // ( K om. / )

Ap2.2.5.4/ [samavrittam ced acaryo- '[abhyagacchet tam abhimukho- '[abhyagamya tasya-[upasamgrihya na [bibhatsamana udakam [upasprishet [puraskritya-[upasthapya yatha.upadesham [pujayet /

Ap2.2.5.5/ asane shayane [bhakshye [bhojye vasasi va [samnihite nihinatara.vrittih [syat /

Ap2.2.5.6/ [tishthan savyena panina-[anugrihya-acaryam [acamayet /

Ap2.2.5.7/ anyam va [samudetam /

Ap2.2.5.8/ sthana.asana.cankramana.smiteshv [anucikirshan /

Ap2.2.5.9/ [samnihite mutra.purisha.vata.karma-uccair bhasha.hasa.shthevana#.danta.skavana.nihshrinkhana.bhrukshepana.talana.nishthyani-iti / ( K --.shthivana-- )

Ap2.2.5.10/ dare prajayam ca-upasparshana.bhasha visrambha.purvah [parivarjayet /

Ap2.2.5.11/ vakyena vakyasya [pratighatam acaryasya [varjayet /

Ap2.2.5.12/ shreyasam ca / ( 11+ 12 = K 11 )

Ap2.2.5.13/ sarva.bhuta.parivada.akroshamsh ca / ( = K 12 )

Ap2.2.5.14/ vidyaya ca vidyanam / ( = K 13 )

Ap2.2.5.15/ yaya vidyaya na [viroceta punar acaryam [upetya niyamena [sadhayet / ( = K 14 )

Ap2.2.5.16/ upakaranad a-utsarjanad#1 adhyapayitur niyamah /#2 loma.samharanam mamsam shraddham maithunam iti ca [varjayet / ( = K 15, 1: upakaranadya-utsarjanad ,  2: om. / )

Ap2.2.5.17/ ritve va jayam / ( = K 16 )

Ap2.2.5.18/ yatha.agamam shishyebhyo vidya.sampradane niyameshu ca [yuktah [syat /# evam [vartamanah purva.aparan sambandhan atmanam ca ksheme [yunakti / ( = K 17, om. / )

Ap2.2.5.19/ manasa vaca pranena cakshusha shrotrena tvak.shishna.udara.arambhanana.anasravan [parivrinjano- 'amritatvaya [kalpate // ( = K 18 )

Ap2.3.6.1/ jati.acara.samshaye dharma.artham [agatam agnim [upasamadhaya jatim acaram ca pricchet /

Ap2.3.6.2/ sadhutam cet [pratijanite- 'agnir upadrashta vayur upashrota-adityo- 'anukhyata sadhutam#1 [pratijanite sadhu-asma [astu vitatha esha enasa ity [uktva [shastum [pratipadyeta#2 / ( K 1:insets cet, 2:pratipadyate )

Ap2.3.6.3/ agnir iva [jvalann atithir [abhyagacchati /

Ap2.3.6.4/ dharmena vedanam eka.ekam shakham [adhitya shrotriyo [bhavati /

Ap2.3.6.5/ [sva.dharma.yuktam kutumbinam [abhyagacchati dharma.puraskaro na-anya.prayojanah so- 'atithir [bhavati /

Ap2.3.6.6/ tasya pujayam shantih svargash ca /

Ap2.3.6.7/ tam abhimukho- 'abhyagamya yatha.vayah [sametya tasya-asanam [aharayet /

Ap2.3.6.8/ shakti.vishaye na-abahu.padam asanam [bhavati-ity eke /

Ap2.3.6.9/ tasya padau [prakshalayet /# shudra.mithunav ity eke /(K om. / )

Ap2.3.6.10/ anyataro- 'abhishecane [syat /

Ap2.3.6.11/ tasya-udakam [aharayen mrinmayena#-ity eke / ( K mrin.mayena )

Ap2.3.6.12/ na-udakam [acarayed(aharayed?)#  [asamavrittah / ( K aharayed )

Ap2.3.6.13/ adhyayana.samvrittish ca-atra-adhika /

Ap2.3.6.14/ [santvayitva [tarpayed rasair bhakshyair adbhir [avarardhyena*-iti / [*ed. avararghyena-]

Ap2.3.6.15/ avasatham [dadyad upari.shayyam upastaranam upadhanam sa.avastaranam abhyanjanam ca-iti /

Ap2.3.6.16/ anna.samskartaram [ahuya vrihin yavan va tad.arthan [nirvapet /

Ap2.3.6.17/ [uddhritany annany [aveksheta-idam bhuya3 ida3m  iti /

Ap2.3.6.18/ bhuya [uddhara-ity eva [bruyat /

Ap2.3.6.19/ [dvishan [dvishato va na-annam [ashniyad doshena va [mimamsamanasya [mimamsitasya va /

Ap2.3.6.20/ papmanam hi sa tasya [bhakshayati-iti [vijnayate //

Ap2.3.7.1/ sa esha prajapatyah# kutumbino yajno nitya.pratatah[ / ( K prajapatyah )

Ap2.3.7.2/ yo- 'atithinam agnih sa ahavaniyo yah kutumbe sa garhapatyo yasmin [pacyate so- 'anvaharyapacanah /

Ap2.3.7.3/ urjam pushtim prajam pashun ishta.purtam iti grihanam [ashnati yah purvo- 'atither [ashnati /

Ap2.3.7.4/ paya.upasecanam annam agnishtoma.sammitam[ sarpisha-ukthya.sammitam[ madhuna-atiratra.sammitam[ mamsena dvadasha.aha.sammitam[ udakena praja.vriddhir ayushash ca /

Ap2.3.7.5/ priya apriyash ca-atithayah svargam lokam [gamayanti-iti [vijnayate /

Ap2.3.7.6/ sa yat pratar madhyamdine sayam iti [dadati savanany eva tani [bhavanti /

Ap2.3.7.7/ yad [anutishthaty [udavasyaty eva tat /

Ap2.3.7.8/ yat [santvayatati# sa dakshina prashamsa / ( K santavayati )

Ap2.3.7.9/ yat [samsadhayati te vishnu.kramah /

Ap2.3.7.10/ yad [upavartate so- 'avabhrithah /

Ap2.3.7.11/ iti hi# brahmanam / ( K om. hi )

Ap2.3.7.12/ rajanam ced atithir [abhyagacchet-shreyasim asmai pujam atmanah [karayet /

Ap2.3.7.13/ [ahita.agnim ced atithir [abhyagacchet svayam enam [abhyudetya [bruyat / vratya kva-avatsir iti / vratya udakam iti / vratya [tarpayams tv iti /

Ap2.3.7.14/ pura-agnihotrasya homad upamshu [japet / vratya yatha te manas tatha-[astu-iti / vratya yatha te vashas tatha-[astu-iti / vratya yatha te priyam tatha-[astu-iti / vratya yatha te nikamas tatha-[astu-iti //

Ap2.3.7.15/ yasya-[uddhriteshv [ahuteshv agnishv atithir [abhyagacchet svayam enam [abhyudetya [bruyat vratya [atishrija [hoshyami / ity [atishrishtena [hotavyam / [anatishrishtash cej-[juhuyad dosham brahmanam [aha //

Ap2.3.7.16/ eka.ratram ced atithin [vasayet parthivaml lokan [abhijayati dvitiyaya-antarikshyams tritiyaya divyamsh caturthya paravato lokan aparimitabhir [aparimitaml lokan [abhijayati-iti [vijnayate /

Ap2.3.7.17/ [asamudetash ced atithir [bruvana [agacched asanam udakam annam shrotriyaya [dadami-ity eva [dadyat / evam asya [samriddham [bhavati //

Ap2.4.8.1/ yena [krita.avasathah [syad atithir na tam [pratyuttishthet [pratyavarohed va purastat-ced [abhivaditah /

Ap2.4.8.2/ sheshabhoji-atithinam [syat /

Ap2.4.8.3/ na rasan grihe [bhunjita-anavashesham atithibhyah /

Ap2.4.8.4/ na-atma.artham abhirupam annam [pacayet /

Ap2.4.8.5/ go.madhu.parka.arho veda.adhyayah /

Ap2.4.8.6/ acarya ritvik snatako raja va dharma[yuktah /

Ap2.4.8.7/ acaryaya-ritvije shvashuraya rajna iti parisamvatsarad [upatishthadbhyo gaur madhu.parkash ca /

Ap2.4.8.8/ dadhi madhu.[samshrishtam madhu.parkah payo va madhu.samshrishtam[ /

Ap2.4.8.9/ abhava udakam /

Ap2.4.8.10/ shadango vedah /

Ap2.4.8.11/ chandah kalpo vyakaranam jyotisham niruktam shiksha chando.vicitir iti /

Ap2.4.8.12/ shabda. artha.arambhananam tu karmanam samamnaya.samaptau veda.shabdah / tatra samkhya [vipratishiddha /

Ap2.4.8.13/ anganam tu pradhanair avyapadesha iti nyayavit.samayah /

Ap2.4.8.14/ atithim [nirakritya yatra [gate bhojane [smaret tato [viramya-[uposhya //

Ap2.4.9.1/ shvo.bhute#1 yatha.manasam#2 [tarpayitva [samsadhayet / ( K 1. shvo bhute , 2.yatha.manasam )

Ap2.4.9.2/ yanavantam a yanat /

Ap2.4.9.3/ yavat-na-[anujaniyad itarah /

Ap2.4.9.4/ apratibhayam simno [nivarteta /

Ap2.4.9.5/ sarvan vaishvadeve bhaginah [kurvita-a shva.candalebhyah# / ( K shva.candalebhyah )

Ap2.4.9.6/ na-[anarhadbhyo [dadyad ity eke /

Ap2.4.9.7/ [upetah strinam [anupetasya ca-ucchishtam [varjayet /

Ap2.4.9.8/ sarvany udaka.purvani danani /

Ap2.4.9.9/ yatha.shruti vihare /

Ap2.4.9.10/ ye nitya bhaktikas tesham anuparodhena samvibhago [vihitah /

Ap2.4.9.11/ kamam atmanam bharyam putram va-[uparundhyan na tu-eva dasa.karma.karam /

Ap2.4.9.12/ tatha ca-atmano- 'anuparodham [kuryad yatha karmasv# asamarthah# [syat / ( K karmasu samarthas )

Ap2.4.9.13a/ atha-apy [udaharanti / (sh) ashtau grasa muner bhakshah# shodasha-aranyavasinah / dvatrimshatam grihasthasya-[aparimitam brahmacarinah // ( K bhakshyah )

Ap2.4.9.13b/ (sh) ahita.agnir anadvamsh ca brahmacari ca te trayah / [ashnanta eva [sidhyanti na-esham siddhir [anashnatam iti //

Ap2.5.10.1/ bhikshane nimittam acaryo vivaho yajno mata.pitror bubhursha-[arhatash ca niyama.vilopah /

Ap2.5.10.2/ tatra gunan [samikshya yatha.shakti [deyam /

Ap2.5.10.3/ indriya.prity.arthasya tu bhikshanam animittam / na tad [adriyeta // ( = K 3+4 )

Ap2.5.10.4/ svakarma brahmanasya-adhyayanam adhyapanam yajno yajanam danam pratigrahanam dayad yam shilonchah# / ( = K 5, silonchah )

Ap2.5.10.5/ anyat-ca-[aparigrihitam / ( = K 6 )

Ap2.5.10.6/ etany eva kshatriyasya-adhyapana.yajana.pratigrahanani-iti [parihapya danda.yuddha.adhikani / ( = K 7 )

Ap2.5.10.7/ kshatriyavad vaishyasya danda.yuddha.varjam krishi.go.rakshya.vanijya.adhikam / ( = K 8 )

Ap2.5.10.8/ na-[ananucanam ritvijam [vrinite na panamanam# / ( = 9, --.manam )

Ap2.5.10.9/ [ayajyo- '[anadhiyanah / ( = K 10 )

Ap2.5.10.10/ yuddhe tad yoga yatha.upayam [upadishanti tatha [pratipattavyam / ( = K 11 )

Ap2.5.10.11/ [nyasta.ayudha.prakirna.kesha.pranjali.[paran.avrittanam arya vadham [paricakshate / ( = K 12 )

Ap2.5.10.12/ shastrair [adhigatanam indriya.daurbalyad [vipratipannanam [shasta nirvesham [upadished yatha.karma [yatha.uktam / ( = K 13 )

Ap2.5.10.13/ tasya cet-shastram [atipravarteran rajanam [gamayet / ( = K 14 )

Ap2.5.10.14/ raja purohitam dharma.artha.kushalam / ( = K 15 )

Ap2.5.10.15/ sa brahmanan [niyunjyat / ( = K 16 )

Ap2.5.10.16/ bala.visheshena vadha.dasya.varjam niyamair [upashoshayet // ( = K 17 )

Ap2.5.11.1/ itaresham varnanam a prana.viprayogat [samavekshya tesham karmani raja dandam [pranayet /

Ap2.5.11.2/ na ca samdehe dandam [kuryat /

Ap2.5.11.3/ [su.vicitam [vicitya-a daiva.prashnebhyo raja dandaya [pratipadyeta /

Ap2.5.11.4/ evam.vritto[ raja-ubhau lokav [abhijayati /

Ap2.5.11.5/ rajnah pantha brahmanena-[asametya /

Ap2.5.11.6/ sametya tu brahmanasya-eva panthah /

Ap2.5.11.7/ yanasya bhara.abhinihitasya-aturasya[ striya iti sarvair [datavyah /

Ap2.5.11.8/ varna.jyayasam ca-itarair varnaih /

Ap2.5.11.9/ [ashishta.patita.matta.unmattanam atma.svasti.ayana.arthena sarvair eva [datavyah /

Ap2.5.11.10/ dharma.caryaya jaghanyo varnah purvam purvam varnam [apadyate jati.[parivrittau /

Ap2.5.11.11/ adharma.caryaya purvo varno jaghanyam jaghanyam varnam [apadyate jati.parivrittau /

Ap2.5.11.12/ dharma.praja.sampanne[ dare na-anyam [kurvita /

Ap2.5.11.13/ anyatara.abhave [karya prag agnyadheyat /

Ap2.5.11.14/ adhane hi [sati karmabhih [sambadhyate yesham etad angam /

Ap2.5.11.15/ sagotraya duhitaram na [prayacchet /

Ap2.5.11.16/ matush ca yoni.sambandhebhyah /

Ap2.5.11.17/ brahme vivahe bandhu.shila#1.shruta.arogyani [buddhva praja.sahatva#2.karmabhyah [pratipadayet-shakti.vishayena-[alamkritya / ( K 1:inserts lakshanasampanna, 2:prajam sahatva-- )

Ap2.5.11.18/ arshe duhitrimate mithunau gavau [deyau /

Ap2.5.11.19/ daive yajna.tantra ritvije [pratipadayet /

Ap2.5.11.20/ mithah kamat [samvartete sa gandharvah //

Ap2.5.12.1/ shakti.vishayena dravyani [datva# [vaheran# sa asurah / ( K datva-avaheran )

Ap2.5.12.2/ duhitrimatah [prothayitva# [vaheran# sa rakshasah / ( K prothayitva`avaheran )

Ap2.5.12.3/ tesham traya adyah [prashastah purvah purvah shreyan /

Ap2.5.12.4/ yatha# [yukto# vivahas tatha [yukta praja [bhavati / ( K yathayukto )

Ap2.5.12.5/ pani.samudham[ brahmanasya na-aprokshitam [abhitishthet /

Ap2.5.12.6-7/ agnim brahmanam ca-antarena na-[atikramet / brahmanamsh ca /

Ap2.5.12.8/ [anujnapya va-[atikramet /

Ap2.5.12.9/ agnim apash ca na yugapad-[dharayita /

Ap2.5.12.10/ nana.agninam ca samnivapam# [varjayet / ( K sannipatam )

Ap2.5.12.11/ pratimukham agnim [ahriyamanam na-apratishthitam bhumau [pradakshini.kuryat /

Ap2.5.12.12/ prishthatash ca-atmanah pani na [samshleshayet /

Ap2.5.12.13/ [svapann [abhinimrukto na-[ashvan vag.yato[ ratrim [asita / shvo. bhuta udakam [upasprishya vacam [vishrijet /

Ap2.5.12.14/ [svapann [abhyudito na-[ashvan [vag.yato- 'ahas [tishthet /

Ap2.5.12.15/ a# [tamitoh# pranam [ayacched ity eke / ( K atamitoh )

Ap2.5.12.16/ svapnam va papakam [drishtva /

Ap2.5.12.17/ artham va [sishadhayishan /

Ap2.5.12.18/ niyama.atikrame ca-anyasmin /

Ap2.5.12.19/ dosha.phala.samshaye na tat [kartavyam /

Ap2.5.12.20/ evam adhyaya.anadhyaye /

Ap2.5.12.21/ na samshaye pratyakshavad [bruyat /

Ap2.5.12.22/ [abhinimrukta.abhyudita.kunakhi.shyavadagradidhishu.didhishupati.paryahita.parishta.parivitta.parivinna.parivividaneshu ca-uttara.uttarasminn ashuci.kara.nirvesho gariyan gariyan //

Ap2.5.12.23/ tat-ca lingam [caritva-[uddharyam ity eke //

Ap2.6.13.1/ savarnapurva.shastra.vihitayam yatha.rtu [gacchatah putras tesham karmabhih sambandhah /

Ap2.6.13.2/ dayena#-avyatikramash ca-ubhayoh / ( K dayena ca- )

Ap2.6.13.3/ purvavatyam [asamskritayam varna.antare ca maithune doshah /

Ap2.6.13.4/ tatra-api doshavan putra eva /

Ap2.6.13.5/ utpadayituh putra iti hi brahmanam /

Ap2.6.13.6a/ atha-apy [udaharanti /(sh) idanim eva-aham janaka strinam [irshyami no pura / yada yamasya sadane janayituh putram [abruvan //

Ap2.6.13.6b/ (sh) reto.dhah putram [nayati [paretya yama.sadane / tasmad bharyam [rakshanti [bibhyantah para.retasah //

Ap2.6.13.6c/ (sh) [apramatta [rakshatha tantum etam ma vah kshetre parabijani [vapsuh / janayituh putro [bhavati samparaye mogham [vetta [kurute tantum etam iti //

Ap2.6.13.7/ [drishto dharma.vyatikramah sahasam ca purvesham /

Ap2.6.13.8/ tesham tejo.visheshena pratyavayo na [vidyate /

Ap2.6.13.9/ tad [anvikshya [prayunjanah [sidaty avarah /

Ap2.6.13.10/ danam kraya.dharmash ca-apatyasya na [vidyate /

Ap2.6.13.11a/ vivahe duhitrimate danam [kamyam dharmartham [shruyate tasmad duhitrimate- 'adhiratham shatam [deyam tan mithuya [kuryad iti /

Ap2.6.13.11b/ tasyam kraya.shabdah samstuti.matram /# dharmad-hi sambandhah /

Ap2.6.13.12/  eka.dhanena jyeshtham [toshayitva / ( K om. / )

Ap2.6.14.1/ [jivan putrebhyo dayam [vibhajet samam klibam [unmattam# [patitam ca [parihapya / ( K unmatta )

Ap2.6.14.2/ putra.abhave yah [pratyasannah sapindah /

Ap2.6.14.3/ tad.abhava acarya acarya.abhave- 'antevasi [hritva tad.artheshu dharma.krityeshu va-[upayojayet /

Ap2.6.14.4/ duhita va/

Ap2.6.14.5/ sarva.abhave raja dayam [hareta# / ( K haret )

Ap2.6.14.6/ jyeshtho dayada ity eke /

Ap2.6.14.7/ desha.visheshe suvarnam krishna gavah krishnam bhaumam jyeshthasya /

Ap2.6.14.8/ rathah pituh paribhandam# ca grihe / ( K paribhandam )

Ap2.6.14.9/ alamkaro bharyaya# jnati.dhanam ca-ity eke / ( K bharyayah )

Ap2.6.14.10/ tat-shastrair [vipratishiddham /

Ap2.6.14.11/ manuh putrebhyo dayam [vyabhajad ity avisheshena [shruyate /

Ap2.6.14.12/ atha-api tasmat-jyeshtham putram dhanena [niravasayayanti-ity ekavat-[shruyate /

Ap2.6.14.13/ atha-api nitya.anuvadam avidhim [ahur nyayavido yatha tasmad ajavayah pashunam saha#1 [caranti#1-iti#2 tasmat snatakasya mukham [rebhayati#3-iva#4 tasmad bastash ca shrotriyash ca stri.kamatamav iti / ( K 1:sahacaranti-, 2:inserts /, 3:rephayati-, 4:inserts / )

Ap2.6.14.14/ sarve hi dharma.yukta[ bhaginah /

Ap2.6.14.15/ yas tv adharmena dravyani [pratipadayati jyeshtho- 'api tam abhagam [kurvita /

Ap2.6.14.16/ jayaa.patyor na vibhago [vidyate /

Ap2.6.14.17/ panigrahanad-hi sahatvam karmasu /

Ap2.6.14.18/ tatha punya.phaleshu /

Ap2.6.14.19/ dravya.parigraheshu ca /

Ap2.6.14.20/ na hi bhartur vipravase naimittike dane steyam [upadishanti //

Ap2.6.15.1/ etena desha.kula.dharma [vyakhyatah /

Ap2.6.15.2/ matush ca yoni.sambandhebhyah pitush ca-a saptamat purushad# yavata va sambandho [jnayate tesham [preteshu-udaka.upasparshanam garbhan [parihapya-aparisamvatsaran / ( K om. purushad )

Ap2.6.15.3/ mata.pitarav eva teshu /

Ap2.6.15.4/ hartarash ca /

Ap2.6.15.5/ bharyayam parama.guru.samsthayam ca-akalam# abhojanam# / ( K ca-akalabhojanam )

Ap2.6.15.6/ atura.vyanjanani [kurviran /

Ap2.6.15.7-8/ keshan [prakirya pamsun opyekavasaso#1 (pamsun [opya-ekavasaso ?) dakshina.mukhah sakrid [upamajjaya#2-[uttirya-upavishanti /#3 evam trih /#4 ( = K 7, 1:opya-ekavasaso, 2:upamajjya, 3:om. /, 4:adds K 8:evam trih )

Ap2.6.15.9/ tat.pratyayam udakam [utsicya-apratiksha gramam [etya yat striya [ahus tat [kurvanti /

Ap2.6.15.10/ itareshu ca-etad eva-eke- [upadishanti /

Ap2.6.15.11/ shucin mantravatah sarva.krityeshu [bhojayet /

Ap2.6.15.12/ deshatah kalatah shaucatah samyak pratigrahitrita iti danani [pratipadayati /

Ap2.6.15.13/ yasya-agnau na [kriyate yasya ca-agram na [diyate na tad [bhoktavyam /

Ap2.6.15.14/ na kshara.lavana.homo [vidyate /

Ap2.6.15.15/ tatha-avaran na [samshrishtasya ca /

Ap2.6.15.16/ [ahavishyasya homa udicinam ushnam bhasma-[apohya tasmin [juhyat tad-[hutam ahutam ca-agnau [bhavati /

Ap2.6.15.17/ na stri [juhuyat /

Ap2.6.15.18/ na-[anupetah /

Ap2.6.15.19/ a-anna.prashanad garbha na-[aprayata [bhavanti /

Ap2.6.15.20/ a parisamvatsarad ity eke /

Ap2.6.15.21/ yavata ya disho na [prajaniyuh /

Ap2.6.15.22/ a-upanayanad ity aparam /

Ap2.6.15.23/ atra hy adhikarah shastrair [bhavati /

Ap2.6.15.24/ sa nishtha /

Ap2.6.15.25/ smritish ca /

Ap2.7.16.1/ saha deva.manushya asmiml loke pura [babhuvuh / atha devah karmabhir divam [jagmur [ahiyanta manushyah / tesham ye tatha karmany [arabhante saha devair brahmana ca-amushmiml loke [bhavanti / atha-etan manuh shraddha.shabdam karma [provaca /

Ap2.7.16.2/ praja.nihshreyasa ca / ( 1+2 = K 1 )

Ap2.7.16.3/ tatra pitaro devata brahmanas tv ahavaniya.arthe* / ( = K 2 ) [*ed. ahaniyarthe]

Ap2.7.16.4/ masi masi [karyam / ( = K 3 )

Ap2.7.16.5/ apara.pakshasya-apara.ahnah shreyan / ( = K 4 )

Ap2.7.16.6/ tatha-apara.pakshasya jaghanyany ahani / ( = K 5 )

Ap2.7.16.7/ sarveshv eva-apara.pakshasya-ahassu [kriyamane pitririn [prinati / kartus tu kala.abhiniyamat phala.visheshah // ( = K 6 )

Ap2.7.16.8/ prathame- 'ahani [kriyamane stri.prayam apatye [jayate / ( = K 7 )

Ap2.7.16.9/ dvitiye- 'astenah / ( = K 8 )

Ap2.7.16.10/ tritiye brahma.varcasinah / ( = K 9 )

Ap2.7.16.11/ caturthe kshudra.pashuman / ( = K 10 )

Ap2.7.16.12/ pancame pumamsah / bahu.apatyo na ca-anapatyah [pramiyate / ( = K 11 )

Ap2.7.16.13/ shashthe- 'adhvashilo- 'akshashilash ca / ( = K 12 )

Ap2.7.16.14/ saptame karshe raddhih /  ( = K 13 )

Ap2.7.16.15/ ashtame pushtih / ( = K 14 )

Ap2.7.16.16/ navama ekakhurah / ( = K 15 )

Ap2.7.16.17/ dashame vyavahare raddhih / ( = K 16 )

Ap2.7.16.18/ ekadashe krishna.ayasam trapu.sisam / ( = K 17 )

Ap2.7.16.19/ dvadashe pashuman / ( = K 18 )

Ap2.7.16.20/ trayodashe bahu.putro bahu.mitro [darshaniya.apatyah /# yuva.marinas tu [bhavanti / ( = K 19, om. /  )

Ap2.7.16.21/ caturdasha ayudhe raddhih / ( = K 20 )

Ap2.7.16.22/ pancadashe pushtih / ( = K 21 )

Ap2.7.16.23/ tatra dravyani tilamasha vrihi.yava apo mula.phalani / ( = K 22 )

Ap2.7.16.24/ snehavati tv eva-anne tivratara pitririnam pritir draghiyamsam ca kalam / ( = K 23 )

Ap2.7.16.25/ tatha dharma.ahritena[ dravyena tirthe [pratipannena / ( = K 24 )

Ap2.7.16.26/ samvatsaram gavyena pritih / ( = K 25 )

Ap2.7.16.27/ bhuyamsam ato mahishena / ( = K 26 )

Ap2.7.16.28/ etena gramya.aranyanam pashunam mamsam medhyam [vyakhyatam // ( = K 27 )

Ap2.7.17.1/ khadga.upastarane khadga.mamsena-anantyam kalam /

Ap2.7.17.2/ tatha shatabaler matsyasya mamsena /

Ap2.7.17.3/ vardhranasasya# ca / ( K varghranasasya )

Ap2.7.17.4/ [prayatah [prasanna.manah shrishto [bhojayed brahmanan brahmavido yoni.gotra.mantra.antevasi.asambandhan /

Ap2.7.17.5/ guna.hanyam tu paresham [samudetah sodaryo- 'api [bhojayitavyah /

Ap2.7.17.6/ etena-antevasino [vyakhyatah /

Ap2.7.17.7-8/ atha-apy [udaharanti / (sh) sambhojani nama pishaca.bhiksha na-esha pitririn [gacchati na-uta# devan / iha-eva sa [carati [kshina.punya shala.antare gaur iva [nashta.vatsa // ( K no- 'atha )

Ap2.7.17.9/ (sh)? iha-eva [sambhunjati# dakshina kulat kulam [vinashyati-iti / ( K sambhunjati-iti )

Ap2.7.17.10/ tulya.guneshu vayo.vriddhah shreyan dravya.krishash ca-ipsan /

Ap2.7.17.11/ purvedyur nivedanam /

Ap2.7.17.12/ apare.dyur dvitiyam /

Ap2.7.17.13/ tritiyam amantranam /

Ap2.7.17.14/ trih.prayam eke shraddham [upadishanti /

Ap2.7.17.15/ yatha prathamam evam dvitiyam tritiyam ca /

Ap2.7.17.16/ sarveshu [vritteshu sarvatah [samavadaya sheshasya grasa.avarardhyam*# [prashniyad [yatha.uktam / ( K grasa varardhyam  )[*ed. --.avararghyam (!)]

Ap2.7.17.17/ udicya.vrittis tv asana.gatanam hasteshu-udapatra.anayanam /

Ap2.7.17.18/ [uddhriyatam agnau ca [kriyatam ity [amantrayate /

Ap2.7.17.19/ kamam [uddhriyatam kamam agnau [kriyatam ity [attishrishta [uddharet-juhuyat-ca /

Ap2.7.17.20/ shvabhir apapatraish ca shraddhasya darshanam [paricakshate /

Ap2.7.17.21/ shvitrah shipi.vishtah para.talpa.gamy ayudhiya.putrah [shudra.utpanno brahmanyam ity ete shraddhe [bhunjanah pankti.dushana [bhavanti /

Ap2.7.17.22/ trimadhus trisuparnas trinaciketash caturmedhah pancagnir jyeshtha.samago# veda.adhyayy anucanaputrah shrotriya ity ete shraddhe [bhunjanah pankti.pavana [bhavanti / ( K jyeshtha.samiko )

Ap2.7.17.23/ na ca naktam shraddham [kurvita /

Ap2.7.17.24/ [arabdhe ca-abhojanam a samapanat /

Ap2.7.17.25/ anyatra rahu.darshanat //

Ap2.8.18.1/ vilayanam [mathitam pinyakam madhu mamsam ca [varjayet /

Ap2.8.18.2/ krishna.dhanyam shudrannam ye ca-anyena.ashya.sammatah# / ( K ca-anye- 'anashya.sammatah )

Ap2.8.18.3/ [ahavishyam anritam krodham yena ca [krodhayet / smritim [icchan yasho medham svargam pushtim dvadasha-etani [varjayet / ( = K 3+4 )

Ap2.8.18.4/ adho.nabhi-upari.janu-[acchadya tri.shavanam udakam [upasprishann anagni.pakva.vrittir [acchaya.upagah#1 sthana.asanikah samvatsaram etad vratam [caret /#2 etad ashtacatvarimshat [sammitam ity [acakshate / ( = K 5, 1:acchaya.upagatasthama--, 2: om. / )

Ap2.8.18.5/ nityashraddham / ( = K 6 )

Ap2.8.18.6/ bahir gramat-shucayah shucau deshe [samskurvanti / ( = K 7 )

Ap2.8.18.7/ tatra navani dravyani / ( = K 8 )

Ap2.8.18.8/ yair annam [samskriyate yeshu ca [bhujyate / ( = K 9 )

Ap2.8.18.9/ tani ca [bhuktavadbhyo [dadyat / ( = K 10 )

Ap2.8.18.10/ [samudetamsh ca [bhojayet / ( = K 11 )

Ap2.8.18.11/ na ca-atad.gunaya-ucchishtam [prayacchet / ( = K 12 )

Ap2.8.18.12/ evam samvatsaram / ( = K 13 )

Ap2.8.18.13/ tesham uttamam lohena-ajena [karyam / ( = K 14 )

Ap2.8.18.14/ manam ca [karayet [praticchannam / ( = K 15 )

Ap2.8.18.15/ tasya-uttara.ardhe brahmanan [bhojayet / ( = K 16 )

Ap2.8.18.16/ ubhayan [pashyati brahmanamsh ca [bhunjanan mane ca pitririn ity [upadishanti / ( = K 17 )

Ap2.8.18.17/ [krita.akritam ata urdhvam / ( = K 18 )

Ap2.8.18.18/ shraddhena hi#1 triptim [vedayante#2 pitarah / ( = K 19, 1:om.hi, 2:nivedayante ) )

Ap2.8.18.19/ tishyena pushti.kamah / ( = K 20 )

Ap2.8.19.1/ gaura.sarshapanam [curnani [karayitva taih pani.padam [prakshalya mukham karnau [prashya ca yad vato na-[ativati tad.asano- 'ajinam bastasya prathamah kalpo [vag.yato dakshina.mukho [bhunjita /

Ap2.8.19.2/ anayushyam tv# evam.mukhasya# bhojanam matur ity [upadishanti / ( K tvaivammukhasya ? )

Ap2.8.19.3/ audumbarash camasah suvarna.nabhah [prashastah /

Ap2.8.19.4/ na ca-anyena-api [bhoktavyah# / ( K bhoktavyam )

Ap2.8.19.5/ yavad.grasam [samnayan /#1

Ap2.8.19.6/ [askandayan /#1

Ap2.8.19.7/ na-[apajahita /#1

Ap2.8.19.8/ [apajahita va /#1

Ap2.8.19.9/ kritsnam grasam [grasita#2 saha-angushtham / ( 5+6+7+8+9 = K 5, all 1:om. /, 2:grasati )

Ap2.8.19.10/ na ca mukha.shabdam [kuryat / ( = K 6 )

Ap2.8.19.11/ panim ca na-[avadhunuyat / ( = K 7 )

Ap2.8.19.12/ [acamya ca-urdhvau pani [dharayed a prodaki.bhavat / ( = K 8 )

Ap2.8.19.13/ tato- 'agnim [upasprishet / ( = K 9 )

Ap2.8.19.14/ diva ca na [bhunjita-anyat-mula.phalebhyah / ( = K 10 )

Ap2.8.19.15/ sthalipaka.anudeshyani[ ca [varjayet / ( = K 11 )

Ap2.8.19.16/ sa.uttaracchadanash ca-eva yajnopaviti [bhunjita / ( = K 12 )

Ap2.8.19.17/ naiyyamikam tu shraddham snehavad eva [dadyat / ( = K 13 )

Ap2.8.19.18/ sarpir mamsam iti prathamah kalpah / ( = K 14 )

Ap2.8.19.19/ abhave tailam shakam iti / ( = K 15 )

Ap2.8.19.20/ maghasu ca-adhikam shraddha.kalpena sarpir brahmanan [bhojayet //( = K 16 )

Ap2.8.20.1/ masi.shraddhe tilanam dronam dronam yena-upayena [shaknuyat tena-[upayojayet /

Ap2.8.20.2/ [samudetamsh ca [bhojayen na ca-atadgunaya-ucchishtam [dadyuh /

Ap2.8.20.3/ udagayana [apuryamana.pakshasya-ekaratram avarardhyam [uposhya tishyena pushti.kamah sthalipakam [shrapayitva maharajam [ishtva tena sarpishmata brahmanam [bhojayitva pushty.arthena siddhim [vacayita /

Ap2.8.20.4/ evam ahar ahar a parasmat tishyat /

Ap2.8.20.5/ dvau dvitiye /

Ap2.8.20.6/ trims tritiye /

Ap2.8.20.7/ evam samvatsaram [abhyuccayena /

Ap2.8.20.8/ mahantam posham [pushyati /

Ap2.8.20.9/ adita eva-upavasah /

Ap2.8.20.10/ [atta.tejasam bhojanam [varjayet /

Ap2.8.20.11/ bhasma.tusha.adhishthanam /

Ap2.8.20.12/ pada padasya prakshalanam adhishthanam ca [varjayet /

Ap2.8.20.13/ prenkholanam ca padayoh /

Ap2.8.20.14/ januni ca-atyadhanam janghayah /

Ap2.8.20.15/ nakhaish ca nakha.vadanam# / ( K vadanah )

Ap2.8.20.16/ sphotanani ca-akaranat /

Ap2.8.20.17/ yac ca-anyat [paricakshate /

Ap2.8.20.18/ ya-[ukta ca dharma.yukteshu[ dravya.parigraheshu ca /

Ap2.8.20.19/ [pratipadayita ca tirthe /

Ap2.8.20.20/ [yanta ca-atirthe [yato na bhayam [syat /

Ap2.8.20.21/ [samgrahita ca manushyan /

Ap2.8.20.22/ [bhokta ca dharma.avipratishiddhan[ bhogan /

Ap2.8.20.23/ evam ubhau lokav [abhijayati //

Ap2.9.21.1/ catvara ashrama garhasthyam acarya.kulam maunam vanaprasthyam iti /

Ap2.9.21.2/ teshu sarveshu yatha.upadesham avyagro [vartamanah kshemam [gacchati /

Ap2.9.21.3/ sarvesham upanayana.prabhriti samana acaryakule vasah /

Ap2.9.21.4/ sarvesham anutsargo vidyayah /

Ap2.9.21.5/ [buddhva karmani yat [kamayeta tad [arabheta /

Ap2.9.21.6/ yatha vidya.arthasya niyama etena-eva*-antam [anupasidata acarya.kule sharira.nyaso brahmacarinah / [*ed. eba]

Ap2.9.21.7/ atha parivrajah /

Ap2.9.21.8/ ata eva brahmacaryavan [pravrajati /

Ap2.9.21.9/ tasya-[upadishanti /

Ap2.9.21.10/ anagnir aniketah [syad asharma.asharano munih /# svadhyaya-eva-[utshrijamano vacam grame prana.vrittim [pratilabhya-aniho- 'anamutrash [caret / ( K om. / )

Ap2.9.21.11/ tasya [muktam acchadanam [vihitam /

Ap2.9.21.12/ sarvatah parimoksham eke /

Ap2.9.21.13/ satya.anrite sukha.duhkhe vedan imam lokam amum ca [parityajya-atmanam [anvicchet /

Ap2.9.21.14/ [buddhe kshema.prapanam /

Ap2.9.21.15/ tat-shastrair [vipratishiddham /

Ap2.9.21.16/ [buddhe cet kshema.prapanam iha-eva na duhkham [upalabheta /

Ap2.9.21.17/ etena param [vyakhyatam /

Ap2.9.21.18/ atha vanaprasthah /

Ap2.9.21.19/ ata eva brahmacaryavan [pravrajati /

Ap2.9.21.20-21/ tasya-[upadishanti / eka.agnir aniketah [syad asharma.asharano munih /# svadhyaya eva-[utshrijamano vacam // ( = K 20 , om. / )

Ap2.9.22.1/ tasya-aranyam acchadanam [vihitam /

Ap2.9.22.2/ tato mulaih phalaih parnais trinair iti [vartayamsh [caret /

Ap2.9.22.3/ antatah [pravrittani /

Ap2.9.22.4/ tato- 'apo vayum akasham ity [abhinishrayet /

Ap2.9.22.5/ tesham uttara uttarah samyogah phalato [vishishtah /

Ap2.9.22.6/ atha vanaprasthasya-eva-anupurvyam eke- [upadishanti /

Ap2.9.22.7/ vidyam [samapya daram [kritva-agnin [adhaya karmany [arabhate soma.avarardhyani yani [shruyante /

Ap2.9.22.8/ grihan [kritva sa.darah sa.prajah saha-agnibhir bahir gramad [vaset /

Ap2.9.22.9/ eko va /

Ap2.9.22.10/ shilonchena [vartayet /

Ap2.9.22.11/ na ca-ata urdhvam [pratigrihniyat /

Ap2.9.22.12/ [abhishiktash ca [juhuyat /

Ap2.9.22.13/ shanair apo- 'abhyaveyad#1 [abhighnann abhimukham#2 adityam udakam [upasprishet / ( K 1:apo- 'abhyupeyad, 2:abhimukha )

Ap2.9.22.14/ iti sarvatra-udaka.upasparshana.vidhih /

Ap2.9.22.15/ tasya dvamdvam#1 dravyanam#1 eke- [upadishanti paka.artha.bhojana.artha#2.vasi.parashu.datrakajanam / ( K 1:dvanda?.dravyanam, 2:paka.artham bhojana.artham )

Ap2.9.22.16/ dvamdvanam# eka.ekam [adaya-itarani [datva-aranyam [avatishtheta / ( K dvandanam )

Ap2.9.22.17/ tasya-aranyena-eva-ata urdhvam homo vrittih pratikshat-chadanam ca /

Ap2.9.22.18/ yeshu karmasu purodashash caravas teshu [karyah /

Ap2.9.22.19/ sarvam ca-upamshu saha svadhyayena /

Ap2.9.22.20/ na-aranyam abhi-[ashravayet /

Ap2.9.22.21/ agni.artham sharanam /

Ap2.9.22.22/ akashe svayam /

Ap2.9.22.23/ [anupastirne shayya.asane /

Ap2.9.22.24/ nave sasye [prapte puranam [anujaniyat //

Ap2.9.23.1/ bhuyamsam va niyamam [icchann anvaham eva patrena sayam pratar artham [aharet /

Ap2.9.23.2/ tato mulaih phalaih parnais trinair iti [vartayamsh [cared antatah [pravrittani tato- 'apo vayum akasham ity [abhinishrayet# tesham uttara uttarah samyogah phalato [vishishtah / ( K inserts / )

Ap2.9.23.3/ atha purane shlokav [udaharanti /

Ap2.9.23.4/ (sh) ashtashitisahasrani ye prajam [ishira-rishayah / dakshinena-aryamnah panthanam te shmashanani [bhejire // ( 3+4 = K 3 )

Ap2.9.23.5/ (sh) ashtashitisahasrani ye prajam na-[ishira-rishayah / uttarena-aryamnah# panthanam te- 'amritatvam hi [kalpate // ( = K 4 )

Ap2.9.23.6/ ity urdhva.retasam prashamsa / ( = K 5 )

Ap2.9.23.7/ atha-api samkalpa.siddhayo [bhavanti / ( = K 6 )

Ap2.9.23.8/ yatha varsham praja.danam# dure darshanam manojavata yac ca-anyad evam [yuktam / ( = K 7, praja danam )

Ap2.9.23.9/ tasmat-shrutitah pratyaksha.phalatvac ca [vishishtan ashraman etan eke [bruvate / ( = K 8 )

Ap2.9.23.10/ [traividya.vriddhanam tu vedah pramanam iti nishtha tatra yani [shruyante vrihi.yava.pashu.ajya.payah.kapala.patni.sambandhany uccair nicaih [karyam iti tair [viruddha acaro- 'apramanam iti [manyante / ( = K 11 )

Ap2.9.23.11/ yat tu shmashanam [ucyate nana.karmanam esho- 'ante purusha.samskaro [vidhiyate / ( = K 12 )

Ap2.9.23.12/ tatah param anantyam phalam svargya.shabdam [shruyate //

Ap2.9.24.1/ atha-apy asya prajatim amritam amnaya [aha /# prajam anu [prajayase tad u te martyamritam iti / ( K -- )

Ap2.9.24.2/ atha-api sa eva-ayam [virudhah prithak pratyakshena-[upalabhyate [drishyate ca-api sarupyam dehatvam eva-anyat /

Ap2.9.24.3-6/ te [shishteshu karmasu [vartamanah purvesham samparayena kirtim svargam ca [vardhayanti / evam avaro- 'avarah paresham / a bhuta.samplavat te [svarga.jitah / punah sarge bija.artha [bhavanti-iti bhavishyat.purane /

Ap2.9.24.7-8/ atha-api prajapater vacanam / (sh) trayim vidyam brahmacaryam prajatim shraddham tapo yajnam anupradanam / ya etani [kurvate tair it saha smo rajo [bhutva [dhvamsate- 'anyat [prashamsann iti //

Ap2.9.24.9/ tatra ye papakritas ta eva [dhvamsanti yatha parnam vanaspater na paran [himsanti /

Ap2.9.24.10/ na-asya-asmiml loke karmabhih sambandho [vidyate tatha parasmin karma.phalaih /

Ap2.9.24.11/ tad etena [veditavyam /

Ap2.9.24.12/ prajapater rishinam iti sargo- 'ayam /

Ap2.9.24.13/ tatra ye punya.kritas tesham prakritayah para [jvalantya [upalabhyante /

Ap2.9.24.14/ [syat tu karma.avayavena tapasa va kashcit sashariro- 'antavantam lokam [jayati samkalpa.siddhish ca [syan na tu taj jyaishthyam ashramanam /

Ap2.9.25.1/ [vyakhyatah sarva.varnanam sadharana.vaisheshika dharmah /# rajnas tu visheshad [vakshyamah / ( = K om. / : dharma rajnas -- )

Ap2.9.25.2/ dakshina.dvaram veshma puram ca [mapayet /

Ap2.9.25.3/ antarasyam puri veshma /

Ap2.9.25.4/ tasya purastad avasathas tad amantranam ity [acakshate /

Ap2.9.25.5/ dakshinena puram sabha dakshina.udag.dvara yatha-ubhayam [samdrishyeta bahir antaram ca-iti /

Ap2.9.25.6/ sarveshv eva-ajasra agnayah [syuh /

Ap2.9.25.7/ agni.puja ca nitya yatha grihamedhe /

Ap2.9.25.8/ avasathe shrotriya.avarardhyan atithin [vasayet /

Ap2.9.25.9/ tesham yatha.gunam avasathah shayya.anna.panam ca [videyam /

Ap2.9.25.10/ gurun amatyamsh ca na-[atijivet /

Ap2.9.25.11/ na ca-asya vishaye kshudha rogena hima.atapabhyam va-avasided abhavad buddhi.purvam va kashcit /

Ap2.9.25.12/ sabhaya madhye- 'adhidevanam [uddhatya-avokshya-akshan [nivaped yugman vaibhitakan yathaarthan /

Ap2.9.25.13/ aryah shucayah satyashila divitarah [syuh /

Ap2.9.25.14/ ayudha.grahanam nritta.gita.vaditrani-iti raja.adhinebhyo- 'anyatra na [vidyeran /

Ap2.9.25.15/ kshemakrid raja yasya vishaye grame- 'aranye va taskara.bhayam na [vidyate //

Ap2.10.26.1/ bhrityanam anuparodhena kshetram vittam ca [dadad brahmanebhyo yatha.arham anantaml lokan [abhijayati /

Ap2.10.26.2/ brahmana.svany [apajigishamano raja yo [hanyate tam [ahur atmayupo yajno- 'ananta.dakshina iti /

Ap2.10.26.3/ etena-anye shura [vyakhyatah prayojane [yudhyamanas tanu.tyajah /

Ap2.10.26.4/ grameshu nagareshu ca-aryan-shucin satyashilan prajaguptaye [nidadhyat /

Ap2.10.26.5/ tesham purushas tatha.guna eva [syuh /

Ap2.10.26.6/ sarvato yojanam nagaram taskarebhyo [rakshyam /

Ap2.10.26.7/ krosho gramebhyah /

Ap2.10.26.8/ tatra yat-mushyate tais tat [pratidapyam /

Ap2.10.26.9/ dharmyam shulkam [avaharayet /

Ap2.10.26.10/ akarah shrotriyah /

Ap2.10.26.11/ sarva.varnanam ca striyah /

Ap2.10.26.12/ kumarash ca prag vyanjanebhyah /

Ap2.10.26.13/ ye ca vidya.artha [vasanti /

Ap2.10.26.14/ tapasvinash ca ye dharma.parah /

Ap2.10.26.15/ shudrash ca pada.avanekta /

Ap2.10.26.16/ [andha.muka.badhira.roga.vishtash ca

Ap2.10.26.17/ ye vyartha dravya.parigrahaih /

Ap2.10.26.18/ abuddhi.purvam [alamkrito yuva paradaram [anupravishan kumarim va vaca [badhyah /

Ap2.10.26.19/ buddhi.purvam tu [dushta.bhavo dandyah /

Ap2.10.26.20/ [samnipate [vritte shishna.cchedanam sa.vrishanasya /

Ap2.10.26.21/ kumaryam tu svany [adaya [nashyah /

Ap2.10.26.22/ atha [bhritye rajna /

Ap2.10.26.23/ [rakshye ca-ata urdhvam maithunat /

Ap2.10.26.24/ nirvesha.abhyupaye tu svamibhyo- '[avashrijet //

Ap2.10.27.1/ [carite yatha.puram dharmad-hi sambandhah /

Ap2.10.27.2/ sagotra.sthaniyam na parebhyah [samacakshita /

Ap2.10.27.3/ kulaya hi stri [pradiyata ity [upadishanti /

Ap2.10.27.4/ tad indriya.daurbalyad [vipratipannam /

Ap2.10.27.5/ [avishishtam hi paratvam paneh /

Ap2.10.27.6/ tad.vyatikrame khalu punar ubhayor narakah /

Ap2.10.27.7/ niyama.arambhano hi varshiyan abhyudaya evam arambhanad apatyat /

Ap2.10.27.8/ [nashya aryah shudrayam /

Ap2.10.27.9/ [vadhyah shudra aryayam /

Ap2.10.27.10/ daram ca-asya [karshayet /

Ap2.10.27.11/ savarnayam anya.purvayam sakrit [samnipate padah [patati-ity [upadishanti /

Ap2.10.27.12/ evam abhyase padah padah /

Ap2.10.27.13/ caturthe sarvam /

Ap2.10.27.14/ jihva.acchedanam shudrasya-aryam dharmikam [akroshatah /

Ap2.10.27.15/ vaci# pathi shayyayam asana iti [samibhavato danda.tadanam / (K baci )

Ap2.10.27.16/ purusha.vadhe steye bhumi.adana iti svany [adaya [vadhyah /

Ap2.10.27.17/ cakshu.nirodhas tv eteshu brahmanasya /

Ap2.10.27.18/ niyama.atikramanam anyam va rahasi [bandhayet /

Ap2.10.27.19-20/ a samapatteh / asamapattau [nashyah /

Ap2.10.27.21/ acarya ritvik snatako raja-iti tranam [syur anyatra [vadhyat //

Ap2.11.28.1/ kshetram [parigrihya-utthana.bhavat phalabhave yah [samriddhah sa bhavi tad [apaharyah /

Ap2.11.28.2-3/ avashinah kinashasya karma.nyase danda.tadanam / tatha pashupasya /

Ap2.11.28.4/ avarodhanam ca-asya pashunam /

Ap2.11.28.5/ [hitva vrajam adinah [karshayet pashun na-[atipatayet / ( = K 5+6  )

Ap2.11.28.6/ [avarudhya pashun marane nashane va svamibhyo- '[avashrijet / ( = K 7 )

Ap2.11.28.7/ pramadad aranye pashun [utshrishtan [drishtva gramam [aniya svamibhyo- 'avashrijet / ( = K 8 )

Ap2.11.28.8-9/ punah pramade sakrid [avarudhya / tata urdhvam na [surkshet / ( = K 9+10 )

Ap2.11.28.10/ paraparigraham [avidvan [adadana edha.udake mule pushpe phale gandhe grase shaka iti vaca [badhyah / ( = K 11 )

Ap2.11.28.11/ vidusho vasasah parimoshanam / ( = K 12 )

Ap2.11.28.12/ [adandyah [kamakrite tatha prana.samshaye bhojanam [adadanah / ( = K 13 )

Ap2.11.28.13/ [prapta.nimitte danda.akarmani rajanam enah [sprishati // ( = K 14 )

Ap2.11.29.1/ [prayojayita [manta [karta-iti svarga.naraka.phaleshu karmasu bhaginah /

Ap2.11.29.2/ yo bhuya [arabhate tasmin phala.visheshah /

Ap2.11.29.3/ kutumbinau dhanasya-[ishate /

Ap2.11.29.4/ tayor [anumate- 'anye- 'api tad-hiteshu [varteran /

Ap2.11.29.5/ vivade [vidya.abhijana.sampanna vriddha medhavino dharmeshv a.vinipatinah /

Ap2.11.29.6/ samdehe lingato daivena-iti [vicitya /

Ap2.11.29.7/ punyahe pratar agnav [iddhe- '[apamante rajavaty ubhayatah [samakhyapya sarva.anumate mukhyah satyam prashnam [bruyat /

Ap2.11.29.8/ anrite raja dandam [pranayet /

Ap2.11.29.9/ narakash ca-atra-adhikah samparaye /

Ap2.11.29.10/ satye svargah sarva.bhuta.prashamsa ca /

Ap2.11.29.11/ sa nishtha ya vidya strishu shudreshu ca /

Ap2.11.29.12/ atharvanasya vedasya shesha ity [upadishanti /

Ap2.11.29.13/ kricchra dharma.samaptih [samamnatena#1 /#2 lakshana.karmanat#3 tu [samapyate / ( K 1:samamnanena, 2: om. /, 3:karmana )

Ap2.11.29.14/ tatra lakshanam / sarva.jana.padeshv [ekanta.samahitam aryanam vrittam [samyag.vinitanam vriddhanam atmavatam alolupanam adambhikanam vritta.sadrishyam [bhajeta /# evam ubhau lokav [abhijayati / ( = K 14+15, om. / )

Ap2.11.29.15/ stribhyah sarva.varnebhyash ca dharma.sheshan [pratiyad ity eke- ity eke //   

 

//samaptam ca-idam apastambiya.dharmasutram //37

 

 

The Sacred Laws Of The Aryas

 

As Taught In The Schools Of Apastamba, Guatama, Vasishtha, And Baudhayana

 

Translated By

Georg Buler.

 

PART I

Apastamba And Gautama

 

(1879)

Sacred Books of the East, Volume II

F. Max Muller, editor

(The Dharma Sutras)

 

http://nitaai.com/nitaaiveda/Apastamba_Dharmasutra.htm